Mofonaina 20 Janoary 2021 Ny teo aloha Mofonaina 21 Janoary 2021 Ny tao aoriana Mofonaina 19 Janoary 2021

Mofonaina 20 Janoary 2021

Apokalypsy 1. 1-8

JESOA MANEHO NY MAHA-IZY AZY AZY

Ny Fanambaran’i Jesoa Kristy, izay nomen’Andriamanitra Azy, mba hasehony amin’ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana; ary naniraka ny anjeliny Izy hanambara amin’i Jaona mpanompony, 2. Izay nanambara ny tenin’Andriamanitra sy ny filazana an’i Jesoa Kristy, dia ny zavatra rehetra izay efa hitany. 3. Sambatra izay manaiky sy ny mihaino ny tenin’ity faminaniana ity ka mitandrina izay voasoratra ato anatiny; fa antomotra ny andro. 4. Jaona mamangy ny fiangonana* fito any Asia: Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy; ary avy amin’ny Fanahy fito izay eo anoloan’ny seza fiandrianany; [* Grika: eklesia] 5. ary avy amin’i Jesoa Kristy, Vavolombelona marina sy Lahimatoa amin’ny maty ary Lehiben’ny mpanjaka amin’ny tany. Ho an’izay tia antsika ka namaha* antsika ho afaka amin’ny fahotantsika tamin’ny ràny, [* Grika: nanasa] 6. sady efa nanao antsika ho fanjakana, dia mpisorona ho an’Andriamanitra Ray,- ho Azy anie ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay mandrakizay. Amena. 7. Indro Izy avy amin’ny rahona; ary ny maso rehetra hahita Azy, na dia izay nandefona Azy aza; ary hitomany Azy ny firenena rehetra ambonin’ny tany. Eny, Amena. 8. Izaho no Alfa sy Omega, hoy ny Tompo Andriamanitra, Ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy, dia ny Tsitoha.
Ho fampaherezana ireo kristianina niharan’ny fanenjehana no antony nanoratana ny Apokalypsy. Nampaherezina izy ireo mba tsy hiala amin’ny finoana na dia mafy aza ny fijoroana vavolombelona. Nasehon’i Jesoa an’i Jaona mba holazainy amin’ny fiangonana ny maha-izy azy Azy. Nasehony ny fanjakany sy ny fiandrianany ary ny voninahiny. Nasehony fa raha maharitra hatramin’ny farany amin’ny finoana ny kristianina dia efa vonona sady efa miandry azy ireo ny Fanjakan’Andriamanitra nampanantenaina ho azy ireo. Maneho ny maha-izy azy Jesoa ka

1. Manome fahasambarana (and 3)

“Sambatra izay manaiky sy ny mihaino ny tenin’ity faminaniana ity ka mitandrina izay voasoratra ato anatiny; fa antomotra ny andro”
Hanam-pahasambarana izay mihaino ny hafatra nampitondraina an’i Jaona Apostoly. Hanam-pahasambarana eo anivon’ny tontolo feno fampahoriana sy mikorontana. Hanam-pahasambarana eo anatrehan’ny fanenjehana ny fivavahana kristianina. Raha sady iharan’ny fanenjehana ny kristianina kanefa tsy hihaino an’i Jaona, dia izy no ory sy fadiranovana indrindra.
Ny teny filazana ny fiandrianan’i Jesoa, ny teny manambara ny Voninahitr’Andriamanitra eo amin’i Jesoa no nambaran’i Jaona. Izany teny izany no manome fahasambarana. Tsy hanam-pahasambarana arak’izany izay malaina mihaino ny Tenin’Andriamanitra. Amin’ny alalan’ny Tenin’Andriamanitra no hanomezan’Andriamanitra fahasambarana ho antsika.

2. Tsy miova Izy (and 8 )

“Izaho no Alfa sy Omega, hoy ny Tompo Andriamanitra, Ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy, dia ny Tsitoha”
Ny filazan’i Jesoa ny tenany ho Alfa sy Omega, izay litera voalohany sy farany amin’ny alfabeta grika dia maneho indrindra fa tsy miova Izy. Fanomezan-toky mantsy ny tsy fiovana, fanomezan-toky fa azo atao tsara ny miankina sy miantehitra Aminy. Ny hoe tsy miova koa dia ho enti-milaza fa tsy mivadika Jesoa, manatanteraka izay lazainy. Miray feo amin’i Jaona ny mpanoratra ny bokin’ny Hebreo raha nanoratra hoe:”Jesoa no tsy miova, omaly sy anio ary ho mandrakizay”.
Jesoa irery, amin’ny Maha-Andriamanitra Azy no manana ny hery sy ny fahefana tsy hiova. Izao rehetra izao, rehefa dinihina dia miovaova, Andriamanitra ihany no tsy miova.
Azo itokiana sy ianteherana ary iankinana tokoa Jesoa, tsy miova Izy. Mbola marina izany mandraka androany.
Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *