Mofon’aina 19 Novambra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 20 Novambra 2021 Ny tao aoriana Mana isan'andro 18...

Mofon’aina 19 Novambra 2021

Matio 7. 24-29

NY FAMPIANARAN’I JESOA KRISTY

Koa amin’izany na zovy na zovy no mandre izany teniko izany ka mankatò azy, dia hoharina amin’ny lehilahy manan-tsaina izy, izay nanorina ny tranony teo ambonin’ny vatolampy. 25 Ary latsaka ny ranonorana, ka nisy riaka be, sady nifofofofo ny rivotra ka namely izany trano izany; nefa tsy nianjera izy, satria efa naorina teo ambonin’ny vatolampy. 26 Fa izay rehetra mandre izany teniko izany, nefa tsy mankatò azy, dia hoharina amin’ny lehilahy adala, izay nanorina ny tranony teo ambonin’ny fasika. 27 Ary latsaka ny ranonorana, ka nisy riaka be, sady nifofofofo ny rivotra ka namely izany trano izany; dia nianjera izy, ka loza ny fianjerany. 28 Ary nony efa vitan’i Jesosy izany teny izany, dia talanjona ny vahoaka noho ny fampianarany, 29 satria nampianatra azy toy izay manana fahefana Izy, fa tsy tahaka ny mpanora-dalàna teo aminy
——————
Mamarana ny fampianarany teny an-tendrombohitra Jesoa eto amin’izao mofonaina izao. Izany fampianarany izany dia nahatalanjona izay nandre azy. Fampianarana ambara ihany koa fa nisy fahefana, tsy nitovy tamin’izay fandre mahazatra ny Jiosy. Ny fampianaran’i Jesoa dia
1. Tenin’Andriamanitra azo anorenana fiainana (and 24,25)
« Koa amin’izany na zovy na zovy no mandre izany teniko izany ka mankatò azy, dia hoharina amin’ny lehilahy manan-tsaina izy, izay nanorina ny tranony teo ambonin’ny vatolampy »
Ny vato izay ambara fa tenin’Andriamanitra no fototra tsara indrindra hanaovana fanorenana maharitra. Izay miorina eo amboniny no haharitra sy mafy orina ary tena azo antoka. Raha ny tenin’Andriamanitra no fototra hanorenan’ny olona ny fiainany dia tsara orina sy haharitra avokoa izay aoriny. Ivelan’ny tenin’Andriamanitra dia tsy azo antoka avokoa. Raha hanorina ihany, aleo amin’izay azo antoka. Izany no fahendrena hoy Jesoa.
2. Tenin’Andriamanitra mahatalanjona (and 28)
« Ary nony efa vitan’i Jesosy izany teny izany, dia talanjona ny vahoaka noho ny fampianarany »
Mora raisina, azo ampiarina eo amin’ny fiainana an-davanandro, mahatratra ny olona rehetra sy ny fiainana rehetra ka mahatalanjona ny fampianaran’i Jesoa. Fampianarana miainga sy mifototra amin’ny zava-misy an-davanandro koa ka mora takarina ny heviny. Fampianarana faran’izay tsotra ka takatry ny ankamaroan’ny olona. Fampianarana mahataona koa anefa ka maro no resy lahatra rehefa nandre ny fanazavan’i Jesoa ny tenin’Andriamanitra. Misaotra an’Andriamanitra isika fa miampy ny fanazavana omena antsika ankehitriny dia mainka mora ny mahazo ny fampianaran’i Jesoa.
3. Tenin’Andriamanitra manam-pahefana (and 29)
« Nampianatra azy toy izay manana fahefana Izy »
Nisy hery sy fahefana ny fampianaran’i Jesoa. Hery sy fahefana manova, mamaha olana, mandresy lahatra amin’ny asan’Andriamanitra. Tsy « teôria » be fotsiny fa tena nasehon’i Jesoa mihitsy ny fomba fiainana azy. Izy Jesoa mihitsy no nampiatra voalohany izay nampianariny, ny fiainany rahateo dia naneho mandrakariva ny fahamarinan’ny fampianarany. Raha nampianatra ny amin’ny fitiavana ohatra Jesoa dia nasehony teo amin’ny hazo fijaliana ny faratampon’ny fitiavana. Fampianarana nitaona sy nitarika ny olona hihavana amin’Andriamanitra koa moa ka lojika raha nanana fahefana tamin’izay nihaino azy.