Mofonaina 19 Janoary 2021 Ny teo aloha Mofonaina 20 Janoary 2021 Ny tao aoriana Mofonaina 18 Janoary 2021

Mofonaina 19 Janoary 2021

Jeremia 4. 22-28

ZANAK’ISIRAELY, VAHOAKA ADALA

22. Fa adala ny oloko, Izaho tsy mba fantany; Zaza tsy misy saina izy sady tsy manam-pahalalana; Raha ny hanao ratsy, dia hendry izy; Fa ny hanao soa kosa tsy fantany. 23. Nojereko ny tany, ka, indro, tsy nisy endrika izy sady foana, ary ny lanitra koa, ka, indro, tsy nanam-pahazavana izy; 24. Nojereko ny tendrombohitra, ka, indro, nihorohoro izy, ary ny havoana rehetra nihozongozona; 25. Nojereko, ka, indro, tsy nisy olona, ary ny voro-manidina rehetra efa nandositra; 26. Nojereko, ka, indro, ny saha mahavokatra* aza efa tonga efitra, ary ny tanànany rehetra dia rava teo anatrehan’i Jehovah, dia teo anoloan’ny firehetan’ny fahatezerany.[* Na: karmela] 27. Fa izao no lazain’i Jehovah: Ho lao ny tany rehetra, nefa tsy dia holevoniko avokoa izy. 28. Noho izany dia hisaona ny tany, ary ho tonga mainty ny lanitra ambony, satria efa niteny izany Aho, sady efa nikasa izany ka tsy hanenina na hanatsoaka izany.
Ny and 22 amin’izao mofonaina izao dia nadikan’ny mpandika Soratra Masina hoe: “Certainement mon peuple est fou, il ne me connaît pas; Ce sont des enfants insensés, dépourvus d`intelligence; Ils sont habiles pour faire le mal, Mais ils ne savent pas faire le bien”. Mazava tsara amin’izany fa anisan’izay hamaritana ny hadalana ny tsy fahafantarana an’Andriamanitra. Tsy manam-pahendrena izay tsy mahafantatra an’Andriamanitra. Ny vahoaka tao Joda no iantefan’izany tenin’i Jeremia izany. Izay noho ny fahafoizany an’Andriamanitra, noho ny finiavany tsy te hahalala an’Andriamanitra dia ho rava sy ho potika Joda. Noho ny tsy fahalalana an’Andriamanitra na noho ny finiavana tsy te hahalala an’Andriamanitra dia

1. Malaky manao ratsy ny olona (and 22)

“Ils sont habiles pour faire le mal, Mais ils ne savent pas faire le bien”
Ratsy mandrakariva ny vokatry ny tsy fahalalana an’Andriamanitra. Tena tsy manam-pahendrena izay tsy mahalala an’Andriamanitra, tsy ampy fahendrena izay tsy mahalala an’Andriamanitra. Ary satria tsy manam-pahendrena dia tsy mahagaga rahatoa ka lasa manaotao foana. Manao zavatra tsy araka ny tokony ho izy. Tsy mahalala an’Andriamanitra hany ka ny zavatra rehetra ataony dia tsy ahitana soritra ny tahotra an’Andriamanitra.
Zavatra fahita ankehitriny izao nosoratan’i Jeremia izao, mihamaro ny adala noho ny tsy fahalalana an’Andriamanitra. Tonga manaotao foana ny ankamaroan’ny olona. Mitombo ny endriky ny zavatra ataon’ny olona izay mampiseho fa tsy misy intsony tahotra an’Andriamanitra.
Noho izany dia manana adidy ny Fiangonan’Andriamanitra hampahalala bebe kokoa an’Andriamanitra mba hitombo ny fahendrena aterak’izany, mba hitombo ny tahotra an’Andriamanitra ka mba hihena na dia kely ihany aza ny hadalana eto amin’izao tontolo izao.

2. Tezitra Andriamanitra (and 26)

“Nojereko, ka, indro, ny saha mahavokatra* aza efa tonga efitra, ary ny tanànany rehetra dia rava teo anatrehan’i Jehovah, dia teo anoloan’ny firehetan’ny fahatezerany”
Noho ny hadalan’ny vahoaka tao Joda dia tonga avokoa ny loza avy amin’Andriamanitra. Tezitra noho ny hadalan’ny vahoaka Andriamanitra. Rehefa tezitra Andriamanitra dia nokapohiny ity vahoakany minia tsy mahalala Azy ity. Misy akony eo amin’ny fiainana an-davan’andro ny vokatry ny hadalan’ny olona.
Asehon’ny mofonaina amintsika fa iray amin’izay hahafantarana an’Andriamanitra koa ny fahatezerany. Rehefa tena tezitra dia manafay sy mikapoka.
Raha mandinika ny zava-misy isika, dia handeha handini-tena lalina sao sanatria efa mikapoka antsika koa Andriamanitra, izao hay tany mahatsiravina izao, ity ranonorana tsy mety milatsaka, ireo tany mahavokatra tonga tany lao, sns… Sao lakolosy fanairana antsika Malagasy noho isika minia tsy mahalala an’Andriamanitra.
Azo atao tsara ny miverina mahalala an’Andriamanitra amin’ny alalan’izay nampianarina antsika ao amin’ny Soratra Masina, amin’ny alalan’izay nampianarin’i Jesoa Kristy.
Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *