Mofonaina 18 Janoary 2021 Ny teo aloha Mofonaina 19 Janoary 2021 Ny tao aoriana Mofonaina 17 Janoary 2021

Mofonaina 18 Janoary 2021

1 Jaona 1. 5-10

Ary izao no teny renay taminy ka ambaranay aminareo: Andriamanitra dia mazava, ary tsy misy maizina akory ao aminy. Raha hoy isika: Manana firaisana aminy isika, kanefa mandeha amin’ny maizina, dia mandainga isika ka tsy manao ny marina. Fa raha mandeha eo amin’ny mazava isika, tahaka Azy eo amin’ny mazava, dia manana firaisana isika, ary ny ran’i Jesoa Zanany no manadio antsika ho afaka amin’ny ota rehetra. Raha hoy isika: Tsy manana ota isika, dia mamita-tena, ary ny marina tsy ato anatintsika. Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina Izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin’ny tsy fahamarinana rehetra. Raha hoy isika: Tsy nanota isika, dia mampandainga Azy, ary ny teniny tsy ato anatintsika.
Fampaherezana ireo kristianina niely noho ny fanenjehana no tanjon’i Jaona raha nanoratra Epistily izy. Ho fampaherezana mba tsy hiala amin’ny finoana izy ireo. Nisy tamin’ireo kristianina koa mbola zaza vao tamin’ny finoana, noho izany dia tena mbola nampianarina ny maha-zava-dehibe ny finoana izy ireo. Nampianarina ny amin’ny maha-izy azy an’Andriamanitra izy ireo arak’izany. Ireto no fahamarinana ambaran’ny Tenin’Andriamanitra amintsika

1. Mpanota ny olombelona (and 10)

“Raha hoy isika: Tsy nanota isika, dia mampandainga Azy, ary ny teniny tsy ato anatintsika”
Ny hoe mpanota dia ho enti-milaza fa isika dia toy ny orinasa iray ka mpamokatra ota mihitsy. Ny hoe mpanota koa dia enti-manambara fa asa an-davanandron’ny olona ny mamokatra ota. Ny hoe mpamily mantsy dia ho enti-milaza fa ny asan’ilay olona dia mamily, ary isan’andro izy no manao izany. Noho ny herin’ny fahotana, isika kristianina na dia noharian’Andriamanitra hitovy endrika Aminy aza, rehefa nanapa-kevitra nandà an’Andriamanitra dia tonga mpanota.
Jaona dia milaza mazava fa mampadainga an’Andriamanitra izay ny tenany fa tsy mpanota. Na iza na iza isika dia mpanota avokoa. Fahamarinana fototra ambaran’Andriamanitra momba ny olona ao amin’ny Soratra Masina izany.

2. Manadio ny otantsika rehetra ny ràn’i Jesoa (and 7)

“ary ny ran’i Jesoa Zanany no manadio antsika ho afaka amin’ny ota rehetra”
Safidintsika ny niditra ho mpanota, fa safidin’Andriamanitra ny hamonjy antsika amin’izany. Nanapa-kevitra ny ho tonga mpanota isika, ary na dia manapa-kevitra hiala amin’izany aza isika dia tsy manana ny ho enti-manana hialàna amin’izany maha-mpanota antsika izany. Tsy mahafa-tena amin’izay maha-mpanota antsika izay isika. Soa Andriamanitra fa afaka manadio antsika ho afaka amin’ny tsy fahamarinana rehetra. Ny mahafaly, noho ny amin’i Jesoa dia azon’Andriamanitra atao ny manadio antsika amin’ny otatsika rehetra. Hain’Andriamanitra ny mamono ny ota rehetra, na inona karazany, na toa inona hamaroany.
Ampy hanadio antsika rehetra amin’ny otatsika rehetra ny ràn’i Jesoa Kristy Tompontsika. Aza mitady fomba hafa hialàna amin’ny maha-mpanota antsika intsony, Jesoa irery no fanalahidy amin’izany.
Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *