Mofonaina 17 Janoary 2021 Ny teo aloha Mofonaina 18 Janoary 2021 Ny tao aoriana Mofonaina 16 Janoary 2021

Mofonaina 17 Janoary 2021

Jaona 5. 30-38

IREO MANAMBARA AN’I JESOA

Raha Izaho ihany, dia tsy mahay manao na inona na inona; araka izay reko no itsarako; ary marina ny fitsarako; fa tsy mitady ny sitrapoko Aho, fa ny sitrapon’Izay naniraka Ahy. 31 Raha Izaho no manambara ny tenako, dia tsy marina ny fanambarako. 32 Misy Anankiray Izay manambara Ahy, ary fantatro fa marina ny fanambarana izay anambarany Ahy. 33 Hianareo naniraka tany amin’i Jaona, ary nanambara ny marina izy. 34 Fa Izaho tsy mandray ny fanambarana avy amin’olona; fa milaza izany zavatra izany Aho mba ho voavonjy hianareo. 35 Izy dia jiro nirehitra ka nazava; ary nahafinaritra anareo ny nifalianareo vetivety [ora iray] tamin’ny fahazavany. 36 Fa Izaho kosa manana fanambarana lehibe noho Jaona; fa ny asa nomen’ny Ray Ahy hovitaiko, dia izany asa ataoko izany no manambara Ahy fa nirahin’ny Ray. 37 Ary ny Ray Izay naniraka Ahy, Izy no nanambara Ahy. Tsy mba renareo ny feony, na hitanareo akory aza ny endriny, 38 ary ny teniny tsy mba mitoetra ao anatinareo, satria tsy mino Izay nirahiny hianareo.
Raha tonga teto amin’izao tontolo izao Jesoa dia tsy mba niezaka nanambara ny tenany, hita amin’izay ambaran’i Jaona eto fa telo no nanambara Azy

1. Andriamanitra Ray (and 32,37)

« Misy Anankiray Izay manambara Ahy, ary fantatro fa marina ny fanambarana izay anambarany Ahy… Ary ny Ray Izay naniraka Ahy, Izy no nanambara Ahy »
Andriamanitra Ray no niezaka nanambara an’i Jesoa teo amin’ny Zanak’Isiraely. Ny anton’izany dia ny hahatonga ny Zanak’Isiraely hanaiky fa Izy no Mesia tonga hamonjy izao tontolo izao. Ambaran’i Jesoa mazava tsara fa marina io fanambaran’Andriamanitra Azy io. Marina ny fanambaran’Andriamanitra an’i Jesoa satria araka ny tenin’i Jesoa ihany dia tsy misy mahalala tsara ny Zanaka mihoatra ny Ray. Koa satria mahalala tsara ny Zanaka ny Ray dia afaka manambara tsara Azy. Raha te hahafantatra tsara an’i Jesoa arak’izany isika dia mila mihaino tsara an’Andriamanitra. Efa voasoratra tsara ao amin’ny Soratra Masina, izay rehetra nanambaran’Andriamanitra an’i Jesoa. Ny fahazotoana amin’ny fifandraisana amin’ny Soratra Masina arak’izany no tena hahafantarana feno an’i Jesoa Kristy Tompo.

2. Jaona mpanao batisa (and 33)

« Hianareo naniraka tany amin’i Jaona, ary nanambara ny marina izy »
Jaona mpanao batisa, izay tsy iza fa zanaky ny iray tampo tamin’ny ray aman-drenin’i Jesoa. Mpirahalahy Jaona mpanao batisa sy Jesoa. Enim-bolana no elanelan’izy mirahalahy. Nofidian’Andriamanitra Jaona ho mpialoha lalana an’i Jesoa. Koa satria mpialoha lalana azy dia mahalala Azy tsara ka afaka manambara tsara an’i Jesoa. Nofidian’Andriamanitra ho solon-tenan’ny olombelona rehetra Jaona ho mpilaza an’i Jesoa noho izy mpialoha lalana Azy.
Noho ny asan’ny Fanahy Masina tao amin’i Jaona, dia afaka manambara tsara ny amin’i Jesoa izy. Jesoa izay fantany, rehefa nolazaina azy tany am-ponja fa Ilay mpitory teny soa mahafaly, Ilay mpanao ny asan’Andriamanitra rehetra eto amin’izao tontolo izao.

3. Ny asany (and 36)

« Fa ny asa nomen’ny Ray Ahy hovitaiko, dia izany asa ataoko izany no manambara Ahy fa nirahin’ny Ray »
Ny asan’i Jesoa koa dia tena manambara feno Azy. Ny asan’ny Mesia mantsy no nataon’i Jesoa, hany ka mora ny mahafantatra an’i Jesoa rehefa mijery ny asany isika. Azo lazaina ho maro ihany ny fanambarana an’i Jesoa. Izany dia maneho ny fahaizan’Andriamanitra mandresy lahatra ny olona rehetra hanaiky fa Jesoa no Andriamanitra hita maso, maneho an’Andriamanitra tsy hita maso. Jesoa ilay fanehoana feno an’Andriamanitra Ray ao an-danitra.
Tombony lehibe ho antsika Kristianina no manana an’i Jesoa, izay fantatsika fa niezaka tamin’ny heriny manontolo mba haneho an’Andriamanitra teto amin’izao tontolo izao. Ny fandinihana sy ny fijerena an’i Jesoa dia ampy hahafantarana an’Andriamanitra.
Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *