Mofon’aina 16 Septambra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 17 Septambra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 15 Septambra 2021

Mofon’aina 16 Septambra 2021

Asan’ny Apostoly 18. 5-8

JESOA NO KRISTY

Ary rehefa tafidina avy tany Makedonia Silasy sy Timoty, dia voaterin’ny teny Paoly ka nanambara tamin’ny Jiosy fa Jesosy no Kristy. 6 Ary nony nanohitra sy niteny ratsy ireo, dia nanopakopa-damba izy nanao taminy hoe: Aoka ho eo an-dohanareo ny ranareo; afaka aho; ary amin’izao sisa izao dia hankany amin’ny jentilisa aho. 7 Ary raha niala teo izy, dia niditra tao an-tranon’ny lehilahy atao hoe Titosy Josto, izay nivavaka tamin’Andriamanitra; ary ny tranony nifanolotra tamin’ny synagoga. 8 Ary Krispo, mpanapaka ny synagoga, mbamin’ny ankohonany rehetra dia nino ny Tompo; ary maro koa ny Korintiana, raha nandre, dia nino ka natao batisa.
——————
Nandeha nitory filazantsara tany Korinto Paoly eto amin’izao mofonaina izao. Nahatsiaro ny tenany fa noteren’ny tenin’Andriamanitra hitory fa Jesoa no Kristy. Rehefa nahare izany ny Jiosy dia tsy faly ka nahateny ratsy mihitsy. Nialàn’i Paoly izy ireo rehefa avy nanakopa-damba izy. Nikisaka tany amin’ny Jentilisa Paoly, izay faly rehefa nandre ny tenin’Andriamanitra ka tonga tamin’ny finoana ary niroso tamin’ny fanoloran-tena hatao Batisa. Ireto no hafatra
1. Ny tenin’Andriamanitra dia manery antsika hitory fa Jesoa no Kristy (and 5)
« Ary rehefa tafidina avy tany Makedonia Silasy sy Timoty, dia voaterin’ny teny Paoly ka nanambara tamin’ny Jiosy fa Jesosy no Kristy »
Ny hoe Kristy na Mesia dia azo adika hoe irak’Andriamanitra hamonjy izao tontolo izao. Rehefa tena vakiana ny Soratra Masina dia milaza mazava ny maha-mpamonjy an’i Jesoa. Nifototra tamin’izany ny toriteny sy fampianaran’i Paoly teto. Tsy Soratra Masina arak’izany raha ohatra ka tsy Jesoa Mesia, Jesoa Kristy no ivony sy votoatiny. Ny fampianarana sy toriteny ara-tSoratra Masina dia manondro an’i Jesoa mpamonjy izao tontolo izao.
2. Tsy voatery hahafaly ny olona ny mandre fa Jesoa no Kristy (and 6)
« Ary nony nanohitra sy niteny ratsy ireo »
Tezitra ny Jiosy rehefa nandre ny toriteny sy fampianaran’i Paoly momba an’i Jesoa. Nahatonga azy ireo niteny ratsy mihitsy izany fahatezerany izany. Ilay fanoherana niampy teny ratsy dia tena maneho fahatezerana mirehitra rehefa nandre ny momba an’i Jesoa izy ireo. Saropiaro tamin’ny fivavahana Jodaïsma ny Jiosy ka tezitra raha vao mandre fampianarana hafahafa mifanohitra na tsy mifanaraka tamin’izay nampianarina azy ireo.
Ho antsika fiangonana Kristianina ankehitriny, na hahafaly ny olona na tsia, isika tsy maintsy mitory, ary Jesoa no Kristy no votoatin’ny fampianarana sy toritenintsika. Tsy izay hahafaly ny olona rahateo no mahamaika antsika.
3. Aza mandany hery sy fotoana amin’izay tsy mety mino (and 6)
« Ary nony nanohitra sy niteny ratsy ireo, dia nanopakopa-damba izy nanao taminy hoe: Aoka ho eo an-dohanareo ny ranareo; afaka aho; ary amin’izao sisa izao dia hankany amin’ny jentilisa aho »
Mampianatra antsika mpitory filazantsara amin’izay tokony hatao amin’ireo tsy mety mino Paoly. Tsy maintsy hitoriana ny filazantsara izy ireo, fa ialàna kosa rehefa hita fa tsy mety mandray izany. Tsy natao handaniana hery sy fotoana izay tsy mety mino. Mbola maro ny asa fanompoana ilàna hery sy fotoana ka tsy tokony holaniana amin’izay hita fa tsy mety mandray.
Ho antsika itoriana ny filazantsara, raiso sy hinoy Jesoa izay toriana amintsika mba tsy hanakopahan’ny olona lamba isika. Aza mba mafy fo, meteza hino avy hatrany, indrindra raha Jesoa no toriana amintsika.
4. Mitoria hatrany fa misy mandray mandrakariva ny tenin’Andriamanitra toriantsika (and 7,8)
« Ary raha niala teo izy, dia niditra tao an-tranon’ny lehilahy atao hoe Titosy Josto, izay nivavaka tamin’Andriamanitra; ary ny tranony nifanolotra tamin’ny synagoga. 8 Ary Krispo, mpanapaka ny synagoga, mbamin’ny ankohonany rehetra dia nino ny Tompo; ary maro koa ny Korintiana, raha nandre, dia nino ka natao batisa »
Ambara mazava tsara eto fa nikisaka tsy lavitra akory Paoly rehefa tsy nety nandray ny Jiosy. Noraisin’ny Jentilisa ny tenin’Andriamanitra ka tonga tamin’ny finoana izy ireo ary nanolo-tena hatao Batisa. Misy vokany mandrakariva ny ezaka atao ho fitoriana marina ny filazantsara. Misy tsy nahombiazana (toy ny Jiosy eto), misy kosa anefa nahombiazana (Mpanapaka ny Synagoga sy ry Josto mianakavy). Aza madany hery sy fotoana amin’izay tsy mety mino, mikisaha kely fotsiny (trano nifanolotra tamin’ny Synagoga) fa betsaka ny miandry ny filazantsara. Betsaka no ho tonga amin’ny finoana ka hanolo-tena handray sakramenta avy hatrany.

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *