Mofon’aina 13 Oktobra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 14 Oktobra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 12 Oktobra 2021

Mofon’aina 13 Oktobra 2021

Asan’ny Apostoly 2. 41-47

SAROBIDY NY FIOMBONANA

Ary izay nandray tsara ny teniny dia natao batisa: ary tokony ho telo arivo no olona vao nanampy ho isany tamin’izany andro izany. 42 Ary izy ireo naharitra tamin’iny fampianaran’ny Apostoly sy ny fiombonana sy ny famakiana ny mofo ary ny fivavahana. 43 Dia raiki-tahotra ny olona rehetra teo, ary fahagagana sy famantarana maro no nataon’ny Apostoly. 44 Ary izay rehetra nino dia niray toerana, sady niombonany avokoa ny fananany rehetra, 45 ary namidiny ny taniny sy ny fananany ka nozarainy tamin’izy rehetra araka izay nilainy avy. 46 Ary dia niray saina isan-andro izy ka nazoto nankeo an-kianjan’ny tempoly ary namaky mofo tao an-trano ka nihinan-kanina tamin’ny fifaliana sy ny fahatsoram-po, 47 nidera an’Andriamanitra sady nahita fitia tamin’ny vahoaka rehetra. Ary ny olom-bonjena dia nanampin’ny Tompo isan-andro ho isan’ireo.
——————
Zavatra iray tena nanamarika ny fiangonana voalohany ny fiombonana. Niombona tamin’ny zavatra maro ny Apostoly sy ireo Kristianina voalohany. Izany fiombonana izany dia hita teo amin’ny
1. Fandraisana tsara ny tenin’Andriamanitra (and 42)
« Ary izy ireo naharitra tamin’ny fampianaran’ny Apostoly »
Izy rehetra no ampiasain’i Lioka raha mitantara amintsika izy ny Apostoly sy ny Kristianina voalohany izy. Ambara fa naharitra, nanana faharetana tamin’ny fihainoana ny tenin’Andriamanitra izy rehetra. Ilay fiombonana eto dia aseho fa fiombonana amin’ny zavatra tsara : mihaino tenin’Andriamanitra. Nahatsara kalitao ny fiarahamonin’ny Kristianina voalohany ity fiombonana tamin’ny fandraisana ny tenin’Andriamanitra ity. Hafatra tokana ihany mantsy no voarain’ny rehetra. Tena samy nahazo izay teny tandrify azy ny tsirairay fa noho ny asan’ny Fanahy Masina dia tonga hafatra tokana ho an’ny fiombonana izany.
Azo atao tsara ny miverina miaina amin’izany fiombonana izany, indrindra moa raha miteraka faharetana amin’ny fandraisana ny tenin’Andriamanitra izany. Izany no nahatsara laza ireo raiamandrenintsika tamin’ny finoana, nahatsara ny fiararahamoniny.
2. Fandraisana fahasoavana (and 42)
« Ary izy ireo naharitra tamin’ny … fiombonana sy ny famakiana ny mofo ary ny fivavahana »
Ny fandraisana miaraka ny tenin’Andriamanitra dia miteraka fandraisana miaraka fahasoavana mandrakariva. Ny firaisana latabatra, izay ambara amin’ny famakiana ny mofo eto dia tena fandraisana fahasoavana. Mandray fahasoavana avy amin’Andriamanitra izay miray latabatra ka mandray ny Fanasan’ny Tompo. Tsy misy fiombonana tsara toa izao ka tsy hiara-mandray fahasoavana.
Ny fihainoana tsara, miaraka ny tenin’Andriamanitra no mampirotsaka ho an’ny tia miombona ny fahasoavan’Andriamanitra. Rehefa dinihina tsara ny fiainan’ny fiangonana voalohany dia hitantsika fa ny fahasoavana rehetra dia noraisin’izy ireo tao anaty fiombonana avokoa : ny Fanahy Masina tamin’ny andro Pentekosta, ny batisa teo an-kianjan’ny Tempoly, ny Fanasan’ny Tompo, sns… handeha arak’izao hatao fandraisam-pahasoavana avy amin’Andriamanitra ny fiombonana tsara eo amin’ny Kristianina.
3. Mampandroso (and 47)
« Ary ny olom-bonjena dia nanampin’ny Tompo isan-andro ho isan’ireo »
Nisy fandrosoana teo amin’ny Apostoly sy ny fiangonana voalohany rehefa tena tia fiombonana izy rehetra. Ny fitomboan’isa teo amin’ny Kristianina dia tena azo lazaina ho fandrosoana. Fandrosoana teo amin’ny fiangonana, fandrosoana teo amin’ny finoana sy ny filazantsara. Fandrosoana teo amin’ny lafiny rehetra izany. Tsy nitsaha-nandroso ny finoana sy ny filazantsara noho ity fahatsaran’ny fiombonana teo amin’ny Kristianina voalohany ity.
Raha tiantsika koa ny handroso mandrakariva, dia aoka hiverenana ny tena fiombonana marina. Fiombonana miatomboka amin’ny fahaiza-mandray miaraka ny tenin’Andriamanitra, fiombonana amin’ny fanekena hiray latabatra marina. Rehefa tafatoetra ao amintsika izany fiombonana izany dia ho mora ny mampandroso ny fanjakan’Andriamanitra eto amin’izao tontolo izao.

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *