Mofon’aina 12 Janoary 2022 Ny teo aloha Mofon'aina 13 Janoary 2022 Ny tao aoriana know about the Rolex...

Mofon’aina 12 Janoary 2022

Isaia 40. 27-31

TSY MIOVA NY TOMPO : MAMPATANJAKA SY MANOME HERY IZY

Nahoana no miteny ianao, ry Jakoba ô, ary milaza ianao, ry Isiraely ô, hoe: Miafina tsy hitan’i Jehovah ny lalako, ary mihelina tsy hitan’Andriamanitro ny rariny tokony ho ahy? 28 Tsy fantatrao va? Tsy efa renao va fa Andriamanitra mandrakizay Jehovah, izay namorona ny faran’ny tany? Tsy mba mety ho reraka na sasatra Izy; Tsy takatry ny saina ny fahalalany. 29 Mampahatanjaka ny reraka Izy, ary izay kely hery dia omeny hery be. 30 Na dia ny tanora fanahy aza dia ho reraka sy ho sasatra, ary na dia ny zatovo aza dia mety ho tafintohina mafy; 31 Fa izay miandry an’i Jehovah dia mandroso hery kosa; Elatra no hiakarany tahaka ny voromahery; Hihazakazaka izy, nefa tsy ho sasatra; Handeha izy, nefa tsy ho reraka.
——————
Fampaherezana ny Jiosy babo tany Babylona hoy isika tany aloha ny Isaia II (Isa 40 – 55). Nila fampaherezana ny Jiosy noho ny voka-dratsin’ny fahababoana nahazo azy ireo. Ny and 29 amin’izao mofonaina izao dia manamafy izany Andriamanitra mampahery ny vahoakany izany. Tsy mitazam-potsiny ny vahoakany ao anaty fahoriana na dia vokatry ny tsy fihainoana Azy aza izany. Tsy miova arak’izany Andriamanitra ka
1. Mampatanjaka ny reraka (and 29a)
« Mampahatanjaka ny reraka Izy »
Amin’ny maha-olombelona antsika, noho isika eto amin’izao tontolo izao dia mety reraka isika, mety mihena tokoa ny herintsika. Nofo rahateo isika, koa amin’izay maha-nofo antsika izay, dia mety ho reraka isika. Mihareraka sy miafara amin’ny fahafatesana aza isika noho ny nofontsika. Eo anatrehan’izany fepetra maha-olombelona antsika izany, eo anatrehan’izany faharerahan’ny nofo izany no ambaran’i Isaia fa mampatanjaka ny reraka ny Tompo. Reraky ny fahababoana sy ny voka-dratsiny ny vahoakan’Andriamanitra ka ny Tompo no mampatanjaka azy. Loharano hanovozana tanjaka ny Tompo. Izay ao Aminy no hiverina toy ny an’ny voromahery ny tanjany.
Raha mahatsiaro reraka isika, azo atao ny manatona an’Andriamanitra manovo tanjaka, amin’ny alalan’i Jesoa no nandresen’Andriamanitra izay mandreraka antsika rehetra, koa rehefa tafaverina ao amin’Andriamanitra amin’ny alalan’i Jesoa isika dia hiverina hatanjaka indray.
2. Mampahery izay kely hery (and 29b)
« Izay kely hery dia omeny hery be »
Manome hery be Andriamanitra, mamerina ny hery ho toy ny an’ny voromahery hoy ny Mpanao Salamo. Loharanon-kery rehetra tokoa ny Tompo. Mahery mandrakariva izay tsara fifandraisana Aminy. Kely hery ho enti-miatrika ny fahababoana ny Jiosy noho izy ireo mihevitra fa tapaka tanteraka ny fifandraisany amin’Andriamanitra. Mihevi-tena ho miatrika ady samirery mantsy ny vahoaka Jiosy raha niatrika ny fahababoana izy ireo. Ny fiheverany fa miady irery izy ireo no nahareraka sy nahakely hery azy ireo.
Marina mandrakariva ny hoe mihakely hery izay tapaka fifandraisana amin’Andriamanitra, amin’ny fotoana ankehitriny no tena ilàna izany fahatsaram-pifandraisana amin’Andriamanitra izany. Kely hery ho enti-miatrika izao valanaretina mandringana izao ny hakamaroan’ny olona, soa fa fotoana mety hanatsarana ny fifandraisana amin’Andriamanitra izao ka hanovozana hery avy Aminy. Jesoa rahateo dia ambaran’i Paoly fa « HERY sy FAHENDREN’Andriamanitra » 1 Kor 1. 24. Izay miezaka mifandray amin’Andriamanitra amin’ny alalan’i Jesoa no hahazo an’io herin’i Jesoa io ka hatanjaka mandrakariva.
Sambatra isika Kristianina, na dia mihareraka aza isika satria olombelona nofo amam-drà, afaka manovo hery kosa mba hatanjaka amin’ny alalan’ny fifandraisana amin’i Jesoa Kristy.