Mofonaina 11 Janoary 2021 Ny teo aloha Mofonaina 12 Janoary 2021 Ny tao aoriana Mofonaina 08 Janoary 2021

Mofonaina 11 Janoary 2021

Asan’ny Apostoly 8. 18-24

NY FAHEFANA MAHA-APOSTOLY

Ary Simona, nony nahita fa ny fametrahan’ny Apostoly tànana no nanomezany ny Fanahy Masina, dia nitondra vola homena azy 19 ka nanao hoe: Omeo izany fahefana izany koa aho, mba handray ny Fanahy Masina izay olona hametrahako tànana. 20 Fa hoy Petera taminy: Aoka ho very mbamin’ny tenanao ny volanao, satria nataonao fa azo vidim-bola ny fanomezan’Andriamanitra. 21 Tsy manana anjara na raharaha amin’izany zavatra izany hianao, satria tsy mahitsy fo eo anatrehan’Andriamanitra. 22 Koa mibebaha amin’izao haratsianao izao, ka mangataha amin’ny Tompo, andrao mba havelany izay noheverin’ny fonao. 23 Fa hitako fa mbola mitoetra amin’ny fangidian’ny afero sy ny fehin-keloka ihany hianao. 24 Ary Simona namaly ka nanao hoe: Mangataha ho ahy amin’ny Tompo, mba tsy ho tonga amiko izay nolazainareo.
Ny fanenjehana ny fivavahana Kristianina dia fomba iray nampiely sy nampiitatra ny Filazantsara sy ny finoana Kristianina. Ilay fitsoahana fanenjehana dia tonga fitaovana teo amin’ny fiangonana voalohany fanitarana ny finoana Kristianina. Ny asa fitoriana ny filazantsara notanterahin’i Filipo dia nahatonga an’i Samaria nandray ny filazantsara ka afaka tamin’ny gejan’ny fanompoan-tsampy sy ny fanompoana olona. Rehefa tena nitory ny filazantsara Filipo dia tonga natao batisa avokoa ny olona tao na lahy na vavy araka ny and 12,13.
Nidina nankany Samaria Petera sy Jaona ary rehefa nametra-tànana izy ireo dia nandray ny Fanahy Masina ny olona tany. Mba naniry hanana ity fahefana nametra-tànana ity Simona mpanao ody kanefa araka ny tenin’i Petera dia tsy nomena izany izy. Avy amin’izao mofonaina izao no ahafantarantsika ny fahefana maha-Apostoly. Ny Apostoly dia

1. Mametra-tànana ka izay hametrahany tànana dia mahazo Fanahy Masina (and 14-17)

« Ary izy roa lahy nametra-tànana taminy, ka dia nandray ny Fanahy Masina ireo »
Izay nametrahan’i Petera sy Jaona tànana araka ny tantara dia nahazo ny Fanahy Masina. Na dia lehilahy malaza aza Simona mpanao ody, mpanam-bola, noheverin’ny mpiara-monina tao Samaria fa herin’Andriamanitra ka nohenoiny efa hatramin’ny ela (and 9-11), KANEFA tsy mba nanana fahefana nametra-tànana hahazoan’ny olona ny Fanahy Masina. Petera sy Jaona izay Apostoly, voafidin’i Jesoa Kristy ihany no nanana izany fahefana izany.
Tsy miankina amin’ny laza – vola – ny maha-to teny eo an-tànana ny hanomezan’Andriamanitra fahefana hametra-tànana handraisana ny Fanahy Masina. Miankina amin’Andriamanitra izay mifidy izay tiany hanao izany. Izay madio fo koa no afaka manao izany araka ny and 21 : « Tsy manana anjara na raharaha amin’izany zavatra izany hianao, satria tsy mahitsy fo eo anatrehan’Andriamanitra ». Andriamanitra irery no mahalala izay madio fo ka manome izany fahefana izany. Tsy miankina amin’ny maha-izy azy ny olombelona fa miankina amin’Andriamanitra izay mahita sy mandinika ny voa sy ny fo ny fanomezan’Andriamanitra izany fahefana amin’ny asany izany.

2. Mangataka amin’ny Tompo (and 24)

« Ary Simona namaly ka nanao hoe: Mangataha ho ahy amin’ny Tompo, mba tsy ho tonga amiko izay nolazainareo »
Fantatr’i Simona fa afaka mifandray amin’Andriamanitra ny Apostoly amin’ny maha-Apostoly azy. Tsara fifandraisana amin’Andriamanitra ny Apostoly. Noho izany dia tsy nisalasala izy nangataka tamin’ny Apostoly mba hangataka amin’Andriamanitra ho azy. Izany fangatahana ho azy izany dia mba hiarovana azy tsy hiharan’izay nolazain’i Petera taminy. Tsapan’i Simona ny fahasamihafan’ny Apostoly aminy, tsapany ny fahambonian’ny Apostoly mihoatra azy. Misy tokoa fahasamihafan’ny tena mpanompon’Andriamanitra raha mitaha amin’ny mpanompo hafa eto amin’izao tontolo izao. Miavaka ary tena apetraky ny olona amin’ny toerana sahaza azy ny tena mpanompon’Andriamanitra. Henoin’Andriamanitra kokoa ny mpanompony arak’izao tenin’i Simona izao.
Jesoa no tena mpanompon’Andriamanitra marina, Izy no tena sitrak’Andriamanitra ka henoiny marina. Izy no tena afaka mangataka amin’Andriamanitra ho an’ny olona rehetra. Ary noho ny amin’i Jesoa Kristy dia tsy hisy loza intsony hahazo ny mino Azy. Tsy nangataka fotsiny akory Jesoa, fa tena niasa nanafoana ny loza rehetra saika hahazo antsika.
Fehiny :
Tsitoha Andriamanitra ka
– Izy no mifidy izay tiany hanome ny Fanahy Masina
– Mihaino ny fangatahan’izay nantsoiny sy nomeny fahefana
Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *