Mofon’aina 11 Aogositra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 12 Aogositra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 10 Aogositra 2021

Mofon’aina 11 Aogositra 2021

Eksodosy 31. 1-11

ILAY ANDRIAMANITRA MANIRAKA ANTSIKA HIASA TSARA

ARY Jehovah niteny tamin’i Mosesy ka nanao hoe: 2 Indro, efa notononiko anarana Bezalila, zanak’i Ory, zanak’i Hora, avy amin’ny firenen’i Joda; 3 ary efa nofenoiko fanahin’Andriamanitra izy, dia fahendrena sy fahiratan-tsaina sy fahalalana ny amin’ny tao-zavatra samy hafa: 4 dia ny hihevitra hanao asa kanto, ny hiasa volamena sy volafotsy ary varahina 5 sy ny hamboatra vato halatsaka an-tranontranony ary ny handrafitra hazo, mba hanaovany ny tao-zavatra samy hafa. 6 Ary, indro, Izaho efa nanome an’i Oholiaba, zanak’i Ahisamaka, avy amin’ny firenen’i Dana, ho namany; ary ny fon’izay hendry rehetra dia efa nasiako fahendrena, mba hanaovany izay rehetra efa nandidiako anao: 7 dia ny trano-lay fihaonana sy ny fiara hasiana ny Vavolombelona sy ny rakotra fanaovam-panavotana, izay eo amboniny, sy ny fanaka rehetra momba ny trano-lay. 8 sy ny latabatra mbamin’ny fanaka momba azy, sy ny fanaovan-jiro tsara mbamin’ny fanaka rehetra momba azy, sy ny alitara fandoroana ditin-kazo manitra 9 sy ny alitara fandoroana ny fanatitra odorana mbamin’ny fanaka rehetra momba azy, ary ny tavy, sy ny faladiany. 10 ary ny fitafiana makarakara sy ny fitafiana masina ho an’i Arona mpisorona sy ny fitafian’ny zanany ho entiny misorona, 11 ary ny diloilo fanosorana sy ny ditin-kazo manitra ho ao amin’ny fitoerana masina: araka izay rehetra nandidiako anao no aoka hataon’ireo.
Olona nofidian’Andriamanitra manokana mihitsy eto amin’izao mofonaina izao no nantsoin’Andriamanitra hiasa ho Azy, hanao ny asany. Rehefa manome andraikitra ny mpanompony tokoa Andriamanitra dia

1. Manome ny Fanahy Masina ho an’izay miasa ho Azy (and 2,3)

« Indro, efa notononiko anarana Bezalila, zanak’i Ory, zanak’i Hora, avy amin’ny firenen’i Joda; 3 ary efa nofenoiko fanahin’Andriamanitra izy »
Nofidian’Andriamanitra manokana mihitsy Bezalila hanao ny asany. Izany fifidianana azy izany dia narahin’ny fanolorana azy ny Fanahy Masina. Midika izany fa izay antsoin’Andriamanitra hiasa ho Azy dia omeny ny Fanahy Masina mandrakariva. Anisan’izay miantoka ny hahefana asa tsara ho an’Andriamanitra arak’izany ny fananana ny Fanahy Masina ao amin’izay voaantso hiasa ho an’Andriamanitra.
Meteza hiara-miasa amin’ny Fanahy Masina dia hahavita asa tsara (asa kanto) isika. Asa tsara ho fampandrosoana ny fanjakan’Andriamanitra eto amin’izao tontolo izao.

2. Manome fahendrena (and 3)

« Indro, efa notononiko anarana Bezalila, zanak’i Ory, zanak’i Hora, avy amin’ny firenen’i Joda; 3 ary efa nofenoiko fanahin’Andriamanitra izy, dia fahendrena »
Mila fahendrena be ny miasa ho an’Andriamanitra. Fanalahidin’ny fahombiazana amin’ny asan’Andriamanitra ny fahendrena. Tsy ny olona rehetra arak’izany no hahavita asa tsara ho an’Andriamanitra fa izay manana ny Fanahy Masina mitarika azy hanam-pahendrena. Ary rehefa atao amin’ny fahendrena ilay asan’Andriamanitra dia mahavita tsara ny asa sy mahavita be amin’ny asa ary tena mahomby tanteraka amin’izany.

3. Manome fahaiza-manao (and 3)

« Indro, efa notononiko anarana Bezalila, zanak’i Ory, zanak’i Hora, avy amin’ny firenen’i Joda; 3 ary efa nofenoiko fanahin’Andriamanitra izy, dia fahendrena sy fahiratan-tsaina sy fahalalana ny amin’ny tao-zavatra samy hafa»
Mba hanao ireo tao-zavatra samy hafa ao amin’ny trano-lay fihaonana dia nomen’Andriamanitra fahaiza-manao manokana Bezalila. Fahaiza-manao izay mampiavaka azy amin’ny olona rehetra teo amin’ny fiangonana. Fahaiza-manao izay mahatonga azy hahay hanao asa kanto, asa tsara ho an’Andriamanitra sy ny fiangonana.
Hay arak’izao ny mahatonga antsika hahavita asa tsara dia noho ny fahaiza-manao izay omen’Andriamanitra antsika. Mila mangataka izany amin’Andriamanitra isika dia tsy misy asa kanto, asa tsara izay tsy ho vitantsika.