Mofon’aina 10 Jona 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 11 Jona 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 09 Jona 2021

Mofon’aina 10 Jona 2021

Deoteronomia 20. 1-9

FOMBA HO ENTI-MANDRESY AMIN’NY ADY

Raha mivoaka hanafika ny fahavalonao hianao ka mahita soavaly sy kalesy ary olona maro noho hianao, dia aza matahotra azy; fa Jehovah Andriamanitrao kosa, Izay nitondra anao niakatra avy tany amin’ny tany Egypta, no momba anao. 2 Ary rehefa hanafika hianareo, dia hanatona ny mpisorona ka hiteny amin’ny olona hoe: 3 Mihainoa, ry Isiraely ô, fa efa hanafika ny fahavalonareo hianareo anio; koa aza ketraka ny fonareo ary aza matahotra, na mikorapaka foana, na mangorohoro noho ny tahotra azy; 4 fa Jehovah Andriamanitrareo no miara-mandeha aminareo hiady ho anareo amin’ny fahavalonareo mba hamonjy anareo. 5 Dia hiteny amin’ny olona ireo mpifehy azy ka hanao hoe: Iza no olona izay efa nanao trano vaovao, nefa tsy mbola nitokanany? Aoka handeha hiverina any an-tranony izy, fandrao maty any amin’ny ady, ka olon-kafa no hitokana ny tranony. 6 Ary iza no olona izay efa nanao tanimboaloboka, nefa tsy mbola nihinana ny vokatra? Aoka handeha hiverina any an-tranony izy, fandrao maty any amin’ny ady, ka olon-kafa no hihinana ny vokatra. 7 Ary iza no olona izay efa nifofo vady, nefa tsy mbola nampakatra azy? Aoka handeha hiverina any an-tranony izy, fandrao maty any amin’ny ady, ka olon-kafa no hampakatra ny vadiny. 8 Ary mbola hiteny amin’ny olona ihany ny mpifehy azy ka hanao hoe: Iza no olona izay matahotra ka osa fo? Aoka handeha hiverina any an-tranony izy, fandrao ho ketraka tahaka ny fony koa ny fon’ny rahalahiny. 9 Ary rehefa vitan’ny mpifehy vahoaka ny teny ataony amin’ny olona, dia hasiany mpifehy ny miaramila hitarika azy.
Toromarika sy torolalana nomen’i Mosesy ny zanak’isiraely ity mofonaina ity. Toroamarika ho enti-mandresy ny fahavalo amin’ny ady. Raha te handresy amin’ny ady dia mila

1. Mahatsiaro fa an’Andriamanitra ny ady (and 1)

« Raha mivoaka hanafika ny fahavalonao hianao ka mahita soavaly sy kalesy ary olona maro noho hianao, dia aza matahotra azy; fa Jehovah Andriamanitrao kosa, Izay nitondra anao niakatra avy tany amin’ny tany Egypta, no momba anao »
Na maro toy ny ahoana aza ny fahavalo, na matanjaka toy ny ahoana aza, rehefa Andriamanitra no miady ho antsika dia tsy misy maharesy antsika. Nampahatsiahivin’i Mosesy ny zanak’isiraely izany. Mbola marina mandraka androany izany. Aza miady irery, aoka hiara-dalana amintsika amin’ny adintsika Andriamanitra dia handresy isika araka ny and 4 : « fa Jehovah Andriamanitrareo no miara-mandeha aminareo hiady ho anareo amin’ny fahavalonareo mba hamonjy anareo ».
Aoka hiara-mandeha amintsika mandrakariva Andriamanitra, indrindra amin’izay ady hatrehintsika fa hiantoka ny fandresentsika izany. Aza mba miady irery izany, antsoy mandrakariva ny Tompo, aoka Izy no hiady ho antsika. Izy rahateo mantsy no manana ny hery ny fahefana rehetra izay tsy resim-pahavalo.

2. Mifampahery (and 2-4)

« Koa aza ketraka ny fonareo ary aza matahotra, na mikorapaka foana, na mangorohoro noho ny tahotra azy; 4 fa Jehovah Andriamanitrareo no miara-mandeha aminareo hiady ho anareo amin’ny fahavalonareo mba hamonjy anareo »
Ny adidin’ny mpisorona eto dia mampahery ny vahoaka amin’ny ady hatrehiny. Ilaina dia ilaina tokoa mantsy ny fampaherezana eo anatrehan’izay ady hatrehina. Aza mba manadino ny mampahery ny namana miatrik’ady, adidy maha-Kristianina izany. Hafatr’i Jesoa tamin’i Petera izany : « ampaherezo ireo rahalahinao » Lio 22. 32.
Eo anatrehan’ny ady, zava-manahirana dia tena sarobidy ny fahaizan’ny samy Kristianina mifampahery. Hery lehibe ho enti-miatrika ny ady rahateo mantsy izany. Ny fotoan’ny ady koa dia fotoan’ny fifanomezan-tànana sy ny fifampaherezana fa tsy fotoan’ny fifanomezan-tsiny na ny fifanilian’andraikitra, izay fahita amin’ny fotoana ankehitriny.

3. Mankato (and 5-9)

Ny fanarahana ny tenin’ny mpifehy eto no nampahomby tamin’ny ady. Tsy misaraka amin’ny fankatoavana ny fandresena amin’ny ady rehetra. Ny fanarahana tsara ny tenin’ny Tompo no fomba mahomby indrindra ho enti-mandresy ny karazam-pahavalo rehetra. Efa nomen’i Jesoa ny torolalana ho enti-mandresy eto amin’izao tontolo izao.
Tsy misy fahombiazana na oviana na oviana raha tsy miara-dàlana amin’ny asa ataontsika, amin’ny zavatra ataontsika ny fankatoavana ny tenin’Andriamanitra. Mitondra antsika ho amin’ny fahombiazana mandrakariva izany fankatoavana ny Tompo sy ny Teniny izany