Mofon’aina 10 Jolay 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 11 Jolay 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 09 Jolay 2021

Mofon’aina 10 Jolay 2021

Hosea 11. 1-4

NY FIFANDRAISAN’ANDRIAMANITRA SY ISIRAELY

Fony mbola zaza Isiraely, dia tiako izy, ary nantsoiko hiala tany Egypta ny zanako. 2. Nony nisy niantso azy, dia vao mainka nandositra ireny izy; Ho an’ireo Bala kosa no amonoany zavatra hatao fanatitra, ary ho an’ny sarin-javatra voasokitra no andoroany ditin-kazo manitra. 3. Fa Izaho no nampianatra an’i Efraima handeha. Eny, notrotroiko tamin’ny sandriko aza izy. Nefa tsy fantany fa Izaho no nahasitrana azy. 4. Tamin’ny kofehy fitarihana olona no nitarihako azy, dia tamin’ny mahazakan’ny fitiavana; Ary efa toy izay manainga ny fehim-bava eo ambonin’ny valanoranony Aho ka nanolo-kanina azy tsimoramora.
Hosea dia mpaminany tany amin’ny fanjakana Avaratra. Ny jiosy tany amin’ny fanjakana avaratra moa ilay tsy hita intsony izay nanjavonany rehefa nobaboina izy ireo. Rava sy potika tanteraka izy rehefa niala tamin’Andriamanitra. Eto amin’izao mofonaina izao dia ambaran’ny mpanoratra mazava tsara ny endriky ny fifandraisan’Andriamanitra tamin’ny vahoakany izay nipetraka tany amin’ny fanjakana Avaratra. Ny fifandraisan’Andriamanitra tamin’ny Isiraely dia

1. Fifandraisan’ny raiamandreny sy zanaka (and 1,3)

« Fony mbola zaza Isiraely, dia tiako izy, ary nantsoiko hiala tany Egypta ny zanako… Fa Izaho no nampianatra an’i Efraima handeha. Eny, notrotroiko tamin’ny sandriko aza izy »
Ambaran’ny Tompo tsara eto amin’izao mofonaina izao fa zanany ny vahoaka tao Avaratra. Noho ny fanabeazan’Andriamanitra azy ireo dia nahay nandeha izy ireo, nihalehibe satria voakarakara tsara araka ny tokony ho izy. Noho ny fitaizan’Andriamanitra sy ny fanabeazan’Andriamanitra azy ireo no nahalehibe azy ireo. Ka na dia tafasaraka tamin’i Joda taty atsimo aza izy ireo dia mba nanana ny maha-izy azy ihany amin’ny maha-fanjakana sy maha-firenena azy.
Isika ankehitriny koa, indrindra isika Kristianina dia miantso an’Andriamanitra ho Raintsika, noho izany dia zanany isika. Zanany noho ny amin’i Jesoa sy noho ny batisa izay natao tamintsika. Aoka arak’izany ho mendrika ny antso maha-zanak’Andriamanitra antsika isika.

2. Fifandraisana nandiso fanantenana an’Andriamanitra (and 2)

« Nony nisy niantso azy, dia vao mainka nandositra ireny izy; Ho an’ireo Bala kosa no amonoany zavatra hatao fanatitra, ary ho an’ny sarin-javatra voasokitra no andoroany ditin-kazo manitra »
Na dia noraisin’Andriamanitra ho toy ny zanany ny vahoaka Isiraely tao avaratra. Dia tsy mba mendrika izany fiantsoan’Andriamanitra azy ireo izany. Ireo andriamani-tsy-izy indray no nanateran’izy ireo fanatitra, ireo andriamani-tsy-izy indray no noderainy sy nomeny voninahitra. Asehon’ny tantara fa zanaka mandiso fanantenana an’Andriamanitra Rainy ireto vahoaka ireto.
Isika rehetra koa noho ny fahotana dia efa samy nandiso fanantenana an’Andriamanitra. Tsy mba toa an’i Jesoa izay asehon’ny filazantsara fa sitrak’Andriamanitra. Rehefa ao amin’i Jesoa isika vao tsy handiso fanantenana an’Andriamanitra intsony noho ny modely tsara nomeny antsika. Aoka isika ho toa an’i Jesoa, sitrak’Andriamanitra amin’ny zavatra rehetra dia tsy handiso fanantenana an’Andriamanitra.