MOFON’AINA 09 Desambra 2020 Ny teo aloha Mofon'aina 10 Desambra 2020 Ny tao aoriana MOFON'AINA 08 Desambra 2020

MOFON’AINA 09 Desambra 2020

JAONA 10.31-42

31 Dia naka vato indray ny Jiosy hitoraka Azy. 32 Jesosy namaly azy hoe: Maro ny asa tsara nasehoko taminareo avy tamin’ ny Ray; koa ny asa manao ahoana amin’ ireny moa no itorahanareo vato Ahy? 33 Ny Jiosy namaly Azy hoe: Tsy asa tsara no itorahanay vato Anao, fa fitenenan-dratsy, satria olona ihany Hianao, nefa manao ny tenanao ho Andriamanitra. 34 Jesosy namaly azy hoe: Tsy voasoratra ao amin’ ny lalànareo va hoe: Hoy Izaho: Andriamanitra hianareo?. 35 Raha ireny izay nanaovana izany tenin’ Andriamanitra izany no natao hoe andriamanitra (ary ny Soratra Masina tsy azo foanana), 36 moa Izay nohasinin’ ny Ray ka nirahiny ho amin’ izao tontolo izao va no ataonareo hoe: Miteny ratsy Hianao, satria hoy Izaho: Zanak’ Andriamanitra Aho? 37 Raha tsy manao ny asan’ ny Raiko Aho, dia aza mino Ahy. 38 Fa raha manao ihany kosa Aho, na dia tsy mino Ahy aza hianareo, dia minoa ny asa, mba ho fantatrareo sy hekenareo fa ny Ray no ato amiko, ary Izaho ao amin’ ny Ray. 39 Dia nitady hisambotra Azy indray ny Jiosy; fa nandositra azy Izy. 40 Dia lasa nankany an-dafin’ i Jordana indray Jesosy, ho any amin’ ilay tany nanaovan’ i Jaona batisa voalohany, ka nitoetra tany Izy. 41 Ary maro no nankeo aminy ka nanao hoe: Jaona tsy mba nanao famantarana, nefa izay rehetra nolazainy ny amin’ ity Lehilahy ity dia marina avokoa. 42 Ary maro no nino Azy teo.

Ny fanekena an’i Jesoa Mesia

1- Tsy safidy fa fahamarinana tsy hay tohaina

Ambaran’i Jesoa eo amin’ny andininy faha-30 ny hoe : « izaho sy ny Ray dia iray ihany  » . Manamafy ny fahamarinana araka ny Filazantsara izay efa hitantsika izany fa tokana tokoa Andriamanitra Ray Zanaka Fanahy . Masina . Miseho eto amin’izao perikopa izao indrindra àry fa tsy hay toherin’ny fisainan’ny olombelona izany fahamarinana izany , satria tsy teny na foto-pinoana na fampianarana fotsiny ihany izany fa tena nofo miaina sy miasa ary mitondra fiainana mihitsy . Ny Jiosy tao amin’ny Tempoly no voalaza eto fa niezaka nanohitra izany fahamarinana ny amin’i Jesoa Kristy sy ny asany izany , saingy niala izy ireo satria nandao azy ireo i Jesoa . Koa ekeo àry ny fahamarinana ambaran’ny Tenin’Andriamanitra dia hitoetra eto amintsika mandrakariva iJesao Kristy .

2-Fototry ny finoana marina

Ny fiafaran’ity Perikopa ity dia maneho fa «  maro no nino an’i Jesoa  » tamin’ireo vahoaka nanatona Azy teny an-dafin’ny Jordana . Nino ireo olona ireo satria nandray ny teny nambaran’i Jaona mpanao Batisa ka nanara-maso ny fahatanterahan’izany teo amin’ny fiainan’i Jesoa . Nolavin’ireo Jiosy tao amin’ny Tempoly i Jesoa , saingy neken’ireo vahoaka teny an-dafin’iJordana kosa araka izany no fototry ny finoana marina fa tsy ny toerana na ny fiaraha-monina manodidina . Koa na aiza na aiza misy anao ankehitriny , ekeo i Jesoa ho Tomponao .

Fanontaniana :

Misy azonao atao mba hamonjena ireo tsy mety mino ve ?

Birao Sekoly Alahady FOIBE FJKM