MOFON’AINA 08 Desambra 2020 Ny teo aloha MOFON'AINA 09 Desambra 2020 Ny tao aoriana Mofonaina 07 Desambra 2020

MOFON’AINA 08 Desambra 2020

MATIO 1.1-17

1 Ny filazana ny razan’ i Jesosy Kristy, zanak’ i Davida zanak’ i Abrahama.2 Abrahama niteraka an’ i Isaka; ary Isaka niteraka an’ i Jakoba; ary Jakoba niteraka an’ i Joda mirahalahy avy;3 ary Joda niteraka an’ i Fareza sy Zara tamin’ i Tamara; ary Fareza niteraka an’ i Hezrona; ary Hezrona niteraka an-dRama;4 ary Rama niteraka an’ i Aminadaba; ary Aminadaba niteraka an’ i Nasona; ary Nasona niteraka an’ i Salmona; 5 ary Salmona niteraka an’ i Boaza tamin-dRahaba; ary Boaza niteraka an’ i Obeda tamin-dRota; ary Obeda niteraka an’ i Jese;6 ary Jese niteraka an’ i Davida mpanjaka. Ary Davida niteraka an’ i Solomona tamin’ ny vadin’ i Oria;7 ary Solomona niteraka an-dRehoboama; ary Rehoboama niteraka an’ i Abia; ary Abia niteraka an’ i Asa; 8 ary Asa niteraka an’ i Josafata; ary Josafata niteraka an’ i Jorama; ary Jorama niteraka an’ i Ozia; 9 ary Ozia niteraka an’ i Jotama; ary Jotama niteraka an’ i Ahaza; ary Ahaza niteraka an’ i Hezekia;10 ary Hezekia niteraka an’ i Manase; ary Manase niteraka an’ i Amona; ary Amona niteraka an’ i Josia; 11 ary Josia niteraka an’ i Jekonia mirahalahy avy, tamin’ ny nifindrana tany Babylona.12 Ary taorian’ ny nifindrana tany Babylona Jekonia dia niteraka an’ i Sealtiela; ary Sealtiela niteraka an’ i Zerobabela; 13 ary Zerobabela niteraka an’ i Abihoda; ary Abihoda niteraka an’ i Eliakima; ary Eliakima niteraka an’ i Azora;14 ary Azora niteraka an’ i Zadoka; ary Zadoka niteraka an’ i Akima; ary Akima niteraka an’ i Elihoda;15 ary Elihoda niteraka an’ i Eleazara; ary Eleazara niteraka an’ i Matana; ary Matana niteraka an’ i Jakoba;16 ary Jakoba niteraka an’ i Josefa, vadin’ i Maria; ary Maria niteraka an’ i Jesosy, Izay atao hoe Kristy. 17 Ary ny taranaka rehetra hatramin’ i Abrahama ka hatramin’ i Davida dia taranaka efatra ambin’ ny folo; ary hatramin’ i Davida ka hatramin’ ny nifindrana tany Babylona dia taranaka efatra ambin’ ny folo; ary hatramin’ ny nifindrana tany Babylona ka hatramin’ i Kristy dia taranaka efatra ambin’ ny folo.

 

Voaporofo ny maha- Mesia an’i Jesoa

Misy hevitra voizin’ny mpanoratra ao ambadiky ny tetiarana toy izao . Matio manokana dia maneho ny :

1-Fahatanterahan’ny teny fikasana

Ny filazana avy hatrany fa iJesoa no « Kristy zanak’i Davida, zanak’i Abrahama » dia manoporofo mazava , fa tanteraka ao Aminy ireo teny fikasana sy faminaniana maro samihafa momba ny Mesia , izay hita ao amin’ny Testamenta Taloha . Ny maha- zanak’i Abrahama dia maneho fa iJesoa no loharanon’ny fitahiana ho an’ny firenena rehetra ambonin’ny tany (Gen 12.3) . Ny maha-zanak’i Davida dia midika fa mpanjaka ankasitrahan’Andriamanitra hanjaka mandrakizay Izy (Sal 132.11) , ary i Kristy dia manambara fa i Jesoa no fahatnterahan’ny famonjen’ Andriamanitra .

2-Fahaterahana ho an’izao tontolo izao

Anaram-behivavy dimy no hita ato amin’izao tetiarana izao ary endri-pifandraisana tsy ara-dalàna teo amin’ny fiaraha-monina avokoa no nahazoan’izy ireo zanaka (Tamara , Rahaba, Rota, vadin’i Oria, Maria ) . Asehon’i Matio eto anefa fa anisan’ny nandray anjara mivantana tamin’ny fiavian’i Jesoa Ilay Mesia izy ireo . Araka izany dia mazava fa manana anjara ao amin’i Jesoa avokoa izao tntolo izao ary Izy mihitsy aza moa no nilaza fa « tsy tonga hiantso ny marina , fa ny mpanota » (Mat 9.13) . Koa andeha isika hanatona Azy sy hanaiky hateraka indray mba handraisantsika ny famonjen’i Jesoa Mesia .

Fanontaniana: Afaka mandresy lahatra ny hafa amin’ny maha-Mesia an’i Jesoa ve ianao?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM