Mofonaina 07 Mey 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 08 Mey 2021 Ny tao aoriana Mofonaina 06 Mey 2021

Mofonaina 07 Mey 2021

2 Korintiana 3. 1-6

PAOLY : APOSTOLIN’I JESOA KRISTY

Moa midera tena indray va izahay, sa toy ny sasany ka mila epistily filazan-tsoa anay ho aminareo, na avy aminareo? 2 Hianareo no epistilinay voasoratra ato am-ponay sady fantatra sy vakin’ny olona rehetra; 3 eny, aseho ho epistilin’i Kristy izay entinay hianareo, tsy nosoratana tamin’ny ranomainty anefa, fa tamin’ny Fanahin’Andriamanitra velona, tsy teo amin’izay tena vato fisaka, fa teo amin’izay vato fisaka nofo, dia ny fo. 4 Ary manana izany fahatokiana izany ny amin’Andriamanitra izahay amin’ny alalan’i Kristy. 5 Kanefa tsy mihambo hanana fahaleovana avy aminay hihevitra na amin’inona na amin’inona izahay; fa ny fahaleovanay dia avy amin’Andriamanitra, 6 Izay efa nampahaleo anay koa ho mpanompo amin’izay fanekena vaovao, nefa tsy amin’ny soratra, fa amin’ny Fanahy; fa ny soratra mahafaty, fa ny Fanahy no mahavelona.
Hoy Paoly eo alohan’izao perikopa izao : DIEM « izahay dia tsy toy ny sasany manao ny Tenin’Andriamanitra ho filam-bola, fa miteny toy ny olona IRAHIN’ANDRIAMANITRA sady mahitsy fo eo anatrehan’Andriamanitra, araka ny maha-MPANOMPON’I KRISTY ANAY » 2 Kor 2. 17. Zavatra roa no ambaran’i Paoly avy amin’izao :
– Ny sasany : ireo mpampianatra sandoka dia vola no mahatonga azy ireo mitory ny filazantsara
– Izy : irak’Andriamanitra, mahitsy fo, mpanompon’i Kristy
Rehefa nahare izany ireo mpampianatra sandoka dia nitaky tamin’i Paoly ny taratasy maha-Apostoly azy satria tezitra noho ny teny mafy nataony ho azy ireo. Nanamafy tamin’izy ireo Paoly eto amin’izao mofonaina izao fa tsy mila taratasy mampahafantatra ny tenany ho Apostoly izany izy. Ireto zavatra roa ireto no ahafantarana ny maha-Apostoly azy

1. Ny asa nataony teo amin’ny fiangonana (and 2)

« Hianareo no epistilinay voasoratra ato am-ponay sady fantatra sy vakin’ny olona rehetra »
Ny taratasy filazan-tsoa dia taratasy nosoratana mba ho filazana mialoha amin’ny fiangonana ny fiavian’ny mpanompon’Andriamanitra iray hiasa sy hanompo ao. Nanao ity taratasy filazan-tsoa ity Paoly tany aloha, fa rehefa nifankazatra tamin’ny Kristianina tao Korinto izy dia nihevitra fa efa tsy mila manao izany intsony na dia notakian’ireo lazainy fa sasany teo amin’ny fiangonana aza izany. Amin’ny Paoly, ny asa nataony teo amin’ny fiangonana tao Korinto dia ampy ho « filazan-tsoa » manambara ny tenany. Ary raha niasa teo amin’ny Korintianina izy dia niezaka nanao izay hahatonga ny Kristianina tao Korinto ho tonga epistily hita maso teo amin’ny fiarahamonina.
Ny maha-Kristianina antsika dia tsy ilàna taratasy fanamarinana raha ny marina, ny maha-Kristianina antsika, ny maha-Mpanompon’Andriamanitra antsika dia tokony ho tsapan’ny olona, tokony ho hitan’ny olona eo amin’ny fampianarantsika, eo amin’ny fitondrantenantsika, eo amin’izay isehoantsika ho mpanompon’Andriamanitra.

2. Ny fiaraha-miasany tamin’ny Fanahy Masina (and 3)

« Eny, aseho ho epistilin’i Kristy izay entinay hianareo, tsy nosoratana tamin’ny ranomainty anefa, fa tamin’ny Fanahin’Andriamanitra velona, tsy teo amin’izay tena vato fisaka, fa teo amin’izay vato fisaka nofo, dia ny fo »
Mosesy raha nanoratra ny didin’Andriamanitra teo amin’ny zanak’isiraely dia nosoratany tamin’ny vato fisaka izany. Ary izy tenany no nanoratra izany ho azy ireo. Milaza fa ny faneken’Andriamanitra teo amin’ny testamenta taloha dia fiarahan’Andriamanitra miasa tamin’i Mosesy Mpanompony. Aty amin’ny Testamenta Vaovao kosa, ny tena mpanompon’Andriamanitra dia izay hita ho miara-miasa amin’ny Fanahy Masina. Ambaran’i Paoly fa manoratra epistily ihany izy. Ary raha manoratra Epistily izy dia tsy amin’ny vato fa amin’ny fo, ny vato mantsy dia mijanona eo amboniny fotsiny izay voasoratra noho izy mafy, fa ny fo kosa tafiditra ao anaty izay voasoratra eo aminy. Ny fanekena vaovao dia miavaka amin’ny hoe : « tsy zavatra ivelambelany (toy ny voasoratra amin’ny vato), fa tena latsa-paka anaty (ao am-po ». tsy olombelona toa an’i Mosesy koa no manoratra azy fa Andriamanitra mihitsy amin’ny alalan’ny Fanahy Masina. Mahomby sy eken’ny olona ny maha-Mpanompon’Andriamanitra rehefa hitany sy tsapany ny fiaraha-miasan’ny mpanompon’Andriamanitra amin’ny Fanahy Masina.
Ny tena mpanompon’Andriamanitra eken-teny, to teny eo amin’ny fiangonana dia izay mpanompon’Andriamanitra miara-miasa amin’ny Fanahy Masina, izay mpanompon’Andriamanitra ampiasain’ny Fanahy Masina.