Mofonaina 07 Desambra 2020 Ny teo aloha MOFON'AINA 08 Desambra 2020 Ny tao aoriana Mofon'aina 05 Desambra 2020

Mofonaina 07 Desambra 2020

1 Jaona 2. 20-25

KRISTIANINA MANAIKY NY ZANAKA

Fa hianareo kosa manana hosotra avy amin’Ilay Masina ka mahalala ny zavatra rehetra. 21 Tsy noho ny ahafantaranareo ny marina no nanoratako taminareo, fa noho ny ahafantaranareo izany sy noho ny tsi-fisiana lainga avy amin’ny marina. 22 Iza no mpandainga, afa-tsy ilay manda an’i Jesosy tsy ho Kristy? Izy no antikristy, dia izay manda ny Ray sy ny Zanaka. 23 Izay rehetra manda ny Zanaka no tsy manana ny Ray koa; Izay manaiky ny Zanaka no manana ny Ray. 24 Ary ny aminareo, dia izay efa renareo hatramin’ny voalohany no aoka hitoetra ao anatinareo. Raha mitoetra ao anatinareo izay efa renareo hatramin’ny voalohany, dia hitoetra ao amin’ny Zanaka sy ny Ray kosa hianareo. 25 Ary izao no teny fikasana izay nataony tamintsika, dia ny fiainana mandrakizay.
Foto-kevi-dehibe ambaran’i Jaona raha nanoratra izy dia ny mahakasika an’i Jesoa. Zanak’Andriamanitra Jesoa aminy. Koa izay mandray an’i Jesoa no manana an’Andriamanitra ao aminy. Raha misy milaza fa ao amin’Andriamanitra dia hita taratra amin’ny fandraisany an’i Jesoa izany. Raha mandà an’i Jesoa ny olona dia tsy ao amin’Andriamanitra izy. Izay manaiky an’i Jesoa dia

1. Tsy antikristy (and 22)

« Iza no mpandainga, afa-tsy ilay manda an’i Jesosy tsy ho Kristy? Izy no antikristy, dia izay manda ny Ray sy ny Zanaka »
Izay mandà an’i Jesoa ho Mesia na Kristy dia ambaran’i Jaona mazava tsara fa antikristy. Izany hoe avy amin’ilay ratsy, mpanohitra an’i Kristy. Fahavalon’i Kristy, fahavalon’ny finoana sy ny fivavahana Kristianina. Teo amin’ny Jiosy mantsy dia be dia be no nilaza ny tenany fa mivavaka amin’Andriamanitra, mifandray amin’Andriamanitra, mifanerasera amin’Andriamanitra. Te ampianatra antsika Jaona fa raha ao amin’Andriamanitra ny olona dia tokony hanaiky ny maha-Kristy an’i Jesoa izy. Mifanohitra ihany mantsy ny hoe ao amin’Andriamanitra nefa tsy manaiky ny maha-Mesia an’i Jesoa. Jesoa rahateo efa nampianatra fa « Izaho sy ny Ray dia iray ihany » Jao 10. 30 sy hoe « Tsy mino va hianao fa Izaho ao amin’ny Ray, ary ny Ray ato amiko » Jao 14. 10. Izay milaza fa mivavaka amin’Andriamanitra dia tokony hahita an’Andriamanitra ao amin’i Jesoa. Jesoa no nirahin’Andriamanitra haneho an’Andriamanitra eto amin’izao tontolo izao. Jesoa no Andriamanitra hita maso teto amin’izao tontolo izao.

2. Mahazo teny fikasana (and 25)

« Ary izao no teny fikasana izay nataony tamintsika, dia ny fiainana mandrakizay »
Ny fahazoana ny fiainana mandrakizay no tombony lehibe indrindra omen’Andriamanitra ho an’izay rehetra mino an’i Jesoa. Mahazo fiainana mandrakizay izay rehetra manaiky fa Jesoa no Mesia, izany hoe ilay voahosotr’Andriamanitra ho Mpamonjy izao tontolo izao. Jesoa irery no afaka miantoka ny hidiran’ny olona rehetra any amin’ny fiainana mandrakizay arak’izany. Izy rahateo no efa nampianatra fa « Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy mankany amin’ny Ray afa-tsy amin’ny alalako » Jao 14. 6. Lala-tokana hahazoana ny fiainana mandrakizay Jesoa.
Sambatra ny Kristianina, sambatra ny fiangonana Kristianina, izay tena mivavaka amin’Andriamanitra Rain’i Jesoa Kristy fa nomen’Andriamanitra teny fikasana dia ny fiainana mandrakizay izany. Ny fivavahana Kristianina, izay manaiky an’i Jesoa ho Mesia ihany no afaka miantoka ny hidiran’ny olona any an-danitra rahatrizay handova ny fiainana mandrakizay
Source: Barinarivo Rajosoa