Mofonaina 04 Mey 2021 Ny teo aloha Mofonaina 05 Mey 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 03 Mey 2021

Mofonaina 04 Mey 2021

Asan’ny Apostoly 11. 1-18

NY FANAHY MASINA SY NY MPITORY FILAZANTSARA

Ary ny Apostoly sy ny rahalahy izay tany Jodia dia nahare fa ny jentilisa koa efa nandray ny tenin’Andriamanitra. 2 Ary nony tafakatra tany Jerosalema Petera, dia nila ady taminy ny mino izay isan’ny voafora 3 ka nanao hoe: Efa niantrano tany amin’ny olona tsy voafora hianao sady niara-nihinana taminy. 4 Ary Petera dia nitantara izany taminy hatramin’ny niandohany ka nanao hoe: 5 Tany an-tanàna Jopa aho ka nivavaka, ary azon-tsindrimandry aho, dia nahita fahitana, ka, indro, nisy zavatra nidina avy tany an-danitra toa lamba lehibe nampidinina tamin’ny zorony efatra, dia nankeo amiko izany; 6 ary raha nijery sy nandinika azy aho, dia hitako ny biby ety an-tany, izay manan-tongotra efatra, sy ny bibi-dia sy ny zava-mandady sy mikisaka ary ny voro-manidina koa. 7 Ary nandre feo koa aho nanao tamiko hoe: Mitsangàna, ry Petera, vonoy, ka hano. 8 Fa hoy izaho: Sanatria, Tompoko! fa tsy mbola niditra tamin’ny vavako izay zava-padina na tsy madio. 9 Ary nisy feo avy tany an-danitra namaly fanindroany hoe : Izay efa nodiovin’Andriamanitra aza ataonao ho fady. 10 Ary intelo no nanaovana izany, dia nosarihana niakatra tany an-danitra indray izany rehetra izany. 11 Ary tamin’izay dia, indreo, nisy telo lahy nijanona teo anoloan’ny trano nitoeranay, izay iraka avy tany Kaisaria hankeo amiko. 12 Dia nasain’ny Fanahy hiaraka tamin’ireo aho ka tsy hizaha tavan’olona na dia kely akory aza. Ary niaraka tamiko koa ireto rahalahy enina ireto, ka niditra tao an-tranon-dralehilahy izahay. 13 Ary nambarany taminay ny nahitany ny anjely nitsangana tao an-tranony ka nanao hoe: Maniraha ho any Jopa, ka ampanalao Simona, izay atao hoe koa Petera; 14 izay hilaza teny aminao, izay hamonjena anao sy ny ankohonanao rehetra. 15 Ary raha vao niteny aho, dia nilatsaka taminy ny Fanahy Masina tahaka ny tamintsika fahiny. 16 Dia nahatsiaro ny tenin’ny Tompo aho, izay nolazainy hoe: “Jaona nanao batisa tamin’ny rano, fa hianareo kosa dia hatao batisa amin’ny Fanahy Masina” 17 Koa raha mba homen’Andriamanitra azy ny fanomezana, tahaka antsika fony isika vao nino an’i Jesosy Kristy Tompo dia iza moa aho no hahasakana an’Andriamanitra? 18 Ary rehefa nandre izany ireo, dia nangina sady nankalaza an’Andriamanitra ka nanao hoe: Efa nomen’Andriamanitra ny jentilisa koa ny fibebahana hahazoany fiainana.
Rehefa nandeha nitory ny filazantsara ireo Kristianina tamin’ny taonjato voalohany dia tena nahomby izy ireo. Nomban’ny Fanahy Masina rahateo izany ezaka nataon’ireo Kristianina voalohany izany. Tonga nandray ny filazantsara hatramin’ny Jentilisa rehefa tena notoriana ny Filazantsara. Rehefa nitory ny filazantsara tamin’ny Jentilisa Petera dia nila ady taminy ireo Jiosy niova Kristianina satria na dia efa Kristianina aza izy ireo dia mbola nihazona ny fifandraisana tamin’ny Jentilisa ho zava-pady. Ary na dia Petera aza, raha tsy noresen’ny Fanahy Masina lahatra fa ho an’ny olona rehetra ny famonjena dia mbola nihazona izany fomba izany. Avy amin’izao mofonaina izao no ahafantarantsika fa ny Fanahy Masina dia mampianatra ny mpitory filazantsara

1. Tsy hizaha tavan’olona (and 12)

« Dia nasain’ny Fanahy hiaraka tamin’ireo aho ka tsy hizaha tavan’olona na dia kely akory aza »
Ny famonjena dia ho an’ny olona rehetra. Na iza na iza te ho voavonjy ka mandray ny filazantsara dia omena ny filazantsara. Anjaran’ny mpitory filazantsara no mitondra ny filazantsara ho any amin’ny olona rehetra. Asan’ny Fanahy Masina, arak’izao hitantsika teo amin’i Petera izao ny mitarika ny mpitory filazantsara, rehefa mitory filazantsara dia tsy hizaha tavan’olona. Rehefa tena miasa ao amin’ny mpitory filazantsara ny Fanahy Masina dia tonga hitan’ny mpitory fa manana anjara amin’ny filazantsara sy ny famonjena ny olona rehetra.
Raha misy olona arak’izao mbola manavakavaka, mizaha tavan’olona, indrindra raha mitono-tena ho mpitory filazantsara izy dia mbola tsy manaiky hotarihin’ny Fanahy Masina izy. Izany no nahatonga an’i Jesoa ho modely tsara alain-tahaka amin’ny fitoriana ny filazantsara, fa Jesoa dia niezaka nizara ny Filazantsara tamin’ny olona rehetra. Ianao koa, noho ny asan’ny Fanahy Masina ao aminao dia miezaha tsy hizaha tavan’olona, mandehana torio amin’ny olona rehetra ny filazantsara.

2. Hitory mba handraisan’ny hafa ny Fanahy Masina (and 15)

« Ary raha vao niteny aho, dia nilatsaka taminy ny Fanahy Masina tahaka ny tamintsika fahiny »
Rehefa nitory ny filazantsara tao amin’ity lehilahy Jentilisa izay nampiantrano azy Petera dia ambaran’ny tantara amintsika fa nilatsaka tamin’izy ireo ny Fanahy Masina. Midika izany fa ny Fanahy Masina dia mirotsaka ao amin’izay mihaino ny filazantsara, mirotsaka ao amin’izay mandray ny filazantsara sy ny mpitory azy. Aza misalasala arak’izany mitory ny filazantsara fa mizara Fanahy Masina izay mitory izany.
Andriamanitra ao amin’ny olona ny Fanahy Masina. Ny mandray ny Fanahy Masina arak’izany dia mandray an’Andriamanitra ao aminy. Tonga miara-monina amin’izay manana ny Fanahy Masina Andriamanitra. Ary isika mahalala fa fahasoavan-dehibe no ateraky ny fiaraha-monina amin’Andriamanitra. Ezaho toriana mandrakariva ny filazantsara na amin’iza na amin’iza fa mizara fahasoavana isika amin’izany.
Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina