Mofon’aina 04 Aogositra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 05 Aogositra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 03 Aogositra 2021

Mofon’aina 04 Aogositra 2021

1 Korintiana 15. 54-58

KRISTIANINA MAHEFA BE AMIN’NY ASAN’NY TOMPO

Fa rehefa mitafy ny tsi-fahalovana ity mety lo ity, ary mitafy ny tsi-fahafatesana ity mety maty ity, dia ho tanteraka ny teny voasoratra hoe:”Ny fahafatesana noresena ka levona” (Isaia 25:8). 55 “Ry fahafatesana ô, aiza ny fandresenao? Ry fahafatesana ô aiza ny fanindronanao? (Hos 13:14). 56 Fa ny ota no fanindronan’ny fahafatesana; ary ny lalàna no herin’ny ota. 57 Fa isaorana anie Andriamanitra Izay manome antsika ny fandresena amin’ny alalan’i Jesosy Kristy Tompontsika. 58 Koa amin’izany, ry rahalahy malalako, dia miorena tsara, aza miova, ary mahefà be mandrakariva amin’ny asan’ny Tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin’ny Tompo.
Olana iray novahan’i Paoly eto amin’ity 1 Kor 15 ity ny resaka fitsanganan’ny tena amin’ny maty. Nampianatra mantsy Paoly fa misy fitsanganan’ny tena amin’ny maty, ary Jesoa no santatr’izany fitsanganan’ny tena amin’ny maty izany. Noho Jesoa nitsangana tamin’ny maty dia hitsangana amin’ny maty koa izay mino Azy. Nisy nampiditra fampianaran-diso mantsy tao Korinto fa tsy misy fitsanganan’ny tena amin’ny maty ka nampikorontana ny fiangonana. Tsy maintsy namerina ireo Korintianina tamin’ny fahamarinan’ny tenin’Andriamanitra indray Paoly ka nilaza fa raha tsy misy fitsanganan’ny tena amin’ny maty dia foana hatramin’ny antom-pisiana maha-Apostoly azy. Noho izany fitsanganan’ny tena amin’ny maty izany dia manana fanantenana ny Kristianina, ary io fanantenan’ny Kristianina io no manosika azy hiasa ho an’Andriamanitra. Araka izany ny Kristianina miasa ho an’Andriamanitra, mahefa be amin’ny asan’ny Tompo dia

1. Mahajoro tsara amin’izay nampianarina momba an’i Jesoa (and 58)

« Koa amin’izany ry rahalahy malalako, miorena tsara, aza miova »
Ny olona miorina tsara amin’ny finoana hiasa ho an’Andriamanitra, hahefa be amin’ny asan’ny Tompo dia olona tsy mora voarebirebin’ny fampianaran-diso. Mandray tsara ny fampianarana efa nomena azy ka manorina ny finoany sy ny maha-Kristianina azy amin’izany fampianarana izany. Rehefa mandray tsara ny tenin’Andriamanitra nampianarina sy notoriana taminy ny Kristianina dia mahajoro tsara izy manohitra izay rehetra tsy mifanaraka amin’ny sitrapon’Andriamanitra. Ary izay fijoroana tsara izay no dingana voalohany hahefana be amin’ny asan’ny Tompo. Aoka hatanjaka ao amintsika arak’izany aloha ny tenin’Andriamanitra, izay mampijoro tsara ny finoana dia ho mora amintsika ny manao tsara ny asan’Andriamanitra.

2. Manantena valim-pitia avy amin’ny Tompo (and 58)

« Fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin’ny Tompo »
Fanantenana hahazo valim-pitia avy amin’ny Tompo ny hoe tsy foana fikelezana aina. Anisan’izay manosika ny kristianina hiasa ho an’Andriamanitra, hahefa be amin’ny asan’ny Tompo ity fanantenana hahazo valim-pitia avy amin’ny Tompo ity. Valim-pitia mifanaraka amin’ny ezaka rehetra notanterahina. Valim-pitia maharitra mandrakizay. Koa na inona na inona tanterahina ho an’ny Tompo dia aoka izay valim-pitia avy amin’ny Tompo izay no hanentana antsika rehetra amin’ny asa tsara rehetra ateraky ny finoana ny Tompo.