Mana voalahatra 31 Mey 2021 Ny teo aloha Mana voalahatra 01 Jona 2021 Ny tao aoriana Mana voalahatra 30 Mey 2021

Mana voalahatra 31 Mey 2021

1 TANTARA 22.1-19

MANOMANA NY FANORENANA NY TEMPOLY DAVIDA

Davida, lehilahy malina (1-5). Nanomana sy nahavonona ny fitaovana maro enti-manorina ny Tempoly Davida. Inona avy ireo fitaovana ireo? Ary iza avy no nampiasainy hamoriana sy hanomanana ireo fitaovana rehetra ireo? Nomen’Andriamanitra vina Davida ny momba ny endrika sy halehiben’ny Tempoly izay haoriny . « Ho lehibe indrindra ny Tempoly ka hiely any amin’ny tany rehetra ny laza sy ny voninahiny » (5,b).

Mitsangàna ianao ka manaova, ary homba anao anie Jehovah (6-16). Io no teny nentin’i Davida nampahery an’i Solomona zanany hanohy ny asa famoriana ny fitaovana enti-manorina ny Tempoly sy ny asa fanorenana azy. Na nikasa mafy tao am-pony aza Davida mba hanorina ny Tempoly ho an’i Jehovah dia fikasana ihany ny azy fa hafa ny fandaharan’Andriamanitra. Solomona izay Mpanjaka hisolo an’i Davida izay zanany rahateo no notendren’Andriamanitra hanao ny asa. « Ary izy ho zanako, ary Izaho ho Rainy, ary Izaho hampitoetra ny seza fiandrianan’ny fanjakany amin’ny Isiraely mandrakizay  » (10,b). Tandindon’i Jesoa Kristy taranak’i Davida, Ilay hanorina ny Fiangonana io ary hanjaka mandrakizay eo amin’ny Isiraely sy ny Fiangonana.

Ny Tempoly no hampidirana ny fiaran’ny fanekena (17-19). Io no fahatanterahan’ny vina nataon’Andriamanitra tao am-pon’i Davida. Koa tsy ho tanteraka izany raha tsy izy mihitsy no mamporisika sy mampahery an’i Solomona zanany handimby azy, sy ny lehibe rehetra amin’ny Isiraely. Sady ho toeram-panompoana hanaterana ny fanatitra ny Tempoly, no ho toerana hametrahana ny fiaran’ny fanekena misy ny Didin’Andriamanitra ihany koa.

Hosaintsainina  :  « ka dia atsangana koa ianareo tahaka ny vato velona ho trano fanahy, ho fisoronana masina, hanatitra fanati-panahy sitrak’Andriamanitra amin’ny alalan’i Jesoa Kristy. » 1 Petera 2.5