Mana voalahatra 30 Mey 2021 Ny teo aloha Mana voalahatra 31 Mey 2021 Ny tao aoriana Mana voalahatra 29 Mey 2021

Mana voalahatra 30 Mey 2021

1 TANTARA 21.20-30

NY FAMOLOANAN’I ARAONA JEBOSITA

Eto amin’ity tantara ity no ahitana ny nifidianan’i Jehovah Andriamanitra ny toerana hiorenan’ny Tempoly.

Ny toerana nofidian’i Jehovah hananganana ny Alitarany (20-21). Tamin’ny alalan’i Gada Mpaminany no nitenenan’ilay Anjelin’i Jehovah tamin’i Davida mba hanangana Alitara ho an’i Jehovah eo amin’ny famoloanan’i Araona Jebosita.

Ny nividianan’i Davida ny famoloanan’i Araona Jebosita (22-25). Foin’i Araona maimaimpoana ho an’i Davida ny tany famoloanany, tsy amin’ny maha Mpanjaka an’i Davida ihany, fa amin’ny fahitany ilay Anjelin’i Jehovah ihany koa izay nijoro teo ary toa manamafy aminy fa Andriamanitra mihitsy no nifidy io toerana io hanompoana sy hanaterana fanatitra ho Azy. Tsy nanaiky ny tolotra nataon’i Araona taminy anefa Davida fa novidiany sekely volamena lanjan’ny eninjato io tany io.

Ny nanorenana ny Alitara ho an’i Jehovah (26-30). Novalian’i Jehovah tamin’ny alalan’ny afo avy tany an-danitra nilatsaka teo amin’ny alitara fandorana ny fanatitra dorana satria nankasitrahany, ny fanatitra nataon’i Davida teo amin’io toerana io. Fantatr’i Davida fa Jehovah Andriamanitra mihitsy no nisafidy io toerana io mba hanorenana ny Trano natokana ho Azy, dia ny Tempoly izany.

Fahamarinana  : «  Tsy fantatrareo va fa tempolin’Andriamanitra ianareo, ary ny Fanahin’Andriamanitra mitoetra ao anatinareo  ? » (I Korintiana 3.16)