Mana voalahatra 30 Janoary 2021 Ny teo aloha Mana voalahatra 31 Janoary... Ny tao aoriana Mana voalahatra 29 Janoary...

Mana voalahatra 30 Janoary 2021

MATIO 8.1-13 F.6
HATRAIZA NY FINOANTSIKA NY TENIN’I KRISTY

Ny nahasitranan’ i Jesosy ilay boka

1 Ary raha nidina avy teo an-tendrombohitra Izy, dia nisy vahoaka betsaka nanaraka Azy.2 Ary, indro, nisy boka anankiray nanatona dia niankohoka teo anatrehany ka nanao hoe: Tompoko ô, raha mety Hianao, dia mahay manadio ahy.3 Ary Jesosy naninjitra ny tànany, dia nanendry azy ka nanao hoe: Mety Aho; madiova hianao. Dia nadio tamin’ ny habokany niaraka tamin’ izay izy.4 Ary hoy Jesosy taminy: Tandremo mba tsy hilaza amin’ olona na dia iray akory aza hianao; fa mandehana, misehoa amin’ ny mpisorona, ka mitondrà ny fanatitra izay nandidian’ i Mosesy ho vavolombelona amin’ ireo.

Ny nahasitranan’ i Jesosy ny mpanompon’ ilay kapiteny

5 Ary nony tonga tao Kapernaomy Jesosy, dia nisy kapiteny anankiray nankao aminy ka nitaraina taminy6 nanao hoe: Tompoko ô, ny ankizilahiko mandry ao an-trano, mararin’ ny paralysisa ka mijaly loatra.7 Dia hoy Jesosy taminy: Ho avy Aho hahasitrana azy.8 Fa namaly ilay kapiteny ka nanao hoe: Tompoko, tsy miendrika hidiranao ao ambanin’ ny tafon-tranoko aho; fa mitenena ihany, dia ho sitrana ny ankizilahiko.9 Fa izaho koa mba lehilahy manan-dehibe ihany ka manana miaramila izay feheziko; ary raha hoy izaho amin’ ny anankiray: Mandehana, dia mandeha izy; ary amin’ ny anankiray koa: Avia, dia avy izy; ary amin’ ny andevolahiko: Ataovy izao, dia manao izy.10 Ary nony nahare izany Jesosy, dia gaga ka niteny tamin’ izay nanaraka Azy hoe: Lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany Aho na dia tamin’ ny Isiraely aza.11 Ary lazaiko aminareo fa maro ny avy any atsinanana sy any andrefana no ho tonga ka hipetraka hiara-mihinana amin’ i Abrahama sy Isaka ary Jakoba any amin’ ny fanjakan’ ny lanitra;12 fa ny zanaky ny fanjakana dia hariana amin’ ny maizina any ivelany; any no hisy ny fitomaniana sy ny fikitroha-nify.13 Ary Jesosy niteny tamin’ ilay kapiteny hoe: Mandehana; tongava aminao araka ny ninoanao. Dia sitrana tamin’ izany ora izany ilay ankizilahy.

Fanasitranana maro lafy

Tsy nahazo nifangaroharo tamin’ny mpiara-belona ny boka fahizany. Tsy maintsy miantsoantso hoe “maloto” raha vao mifanena aman’olona. Finoana no nahasahian’ilay boka nanatona akaiky an’i Jesoa sy nangataka hositraniny. Fantany fa mahay manasitrana azy Izy. Ny fikasihan’i Jesoa an’ilay boka koa dia fanasitranana azy tamin’ny fifandraisan’ny fiaraha-monina taminy teo aloha: tsy mahazo mikasika sao hifindran’ny habokany. Nasehony ho hitan’ny maro izany. Ny fisehoana amin’ny mpisorona dia sady fanamarinana ny fahasitranany no fahafahana miaina ny finoana an’Andrimanitra tsy misy sakantsakana.

Fanetren-tena

Olona ambony ilay kapiteny. Ho mora taminy ny hanary na hanolo mpanompo efa tsy afaka miasa. Tsy ho azy anefa, na ny vady aman-janany no nangatahiny tamin’i Jesoa Kristy fa ho an’ny mpanompony. Fanetren-tena lehibe sy fahatakarana fahamarinana fototra ara-panahy: izay mila fanampiana sy famonjena indrindra no itadiavana sy omena izany, na iza izy na iza. (jereo Lioka 10.29-37)

Finoana lehibe

Misy refiny ao amin’ny Tompo ny finoana: na tsy misy, na kely, na lehibe. Ny finoana lehibe dia:

1) Tsy mihevitra ny toeram-boninahitra misy ny tena fa manaiky kosa fa i Jesoa Kristy no Tompo sy Andriamanitra ary Mpamonjy.

2) Manaiky fa raha vao misy teny lazain’ny Tompo dia tsy maintsy tanteraka sy toa, na dia tsy eo mivantana aza Izy. Noho ny finoan’ilay kapiteny dia hoy Jesoa: ho avy Aho hahasitrana. Noho ny finoany lehibe kosa, dia hoy Izy: Mandehana, efa tanteraka araka ny finoanao. Ary izaho sy ianao mba ahoana?

Source: Fikambanan’ny Mpiara-mamaky ny Baiboly

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *