Mana voalahatra 29 Desambra 2020 Ny teo aloha Mana voalahatra 04 Janoary... Ny tao aoriana Mana voalahatra 28...

Mana voalahatra 29 Desambra 2020

GALATIANA 6.11-18

ANATRA MANANTITRANTITRA

11 Indro ny havaventin’ny soratra izay soratan’ny tànako ho aminareo.12 Na iza na iza te-hiseho ho tsara amin’ny nofo, dia ireo no manery anareo hoforana, nefa noho izao ihany: fandrao henjehina noho ny hazo fijalian’i Kristy izy.13 Fa na dia ny tenan’izy voafora aza dia tsy mitandrina ny lalàna; kanefa tiany hoforana koa hianareo, mba hireharehany amin’ny nofonareo.14 Fa sanatria raha mba misy hataoko rehareha afa-tsy ny hazo fijalian’i Jesosy Kristy Tompontsika, Izay [izay] naha-voahombo izao tontolo izao tamin’ny hazo fijaliana, raha ny amiko, ary izaho kosa raha ny amin’izao tontolo izao.15 Fa samy tsy mahasoa na ny famorana na ny tsi-famorana, fa ny ho olom-baovao.16 Ary izay rehetra mandeha araka ity fitsipika ity, dia ho aminy anie ny fiadanana sy ny famindrampo, ary hoa amin’ny Isiraelin’Andriamanitra.17 Amin’izao sisa izao aoka tsy hisy hanahirana ahy intsony; fa izaho mitondra ny marik’i Jesosy voatomboka eo amin’ny tenako.18 Ho amin’ny fanahinareo anie, ry rahalahy, ny fahasoavan’i Jesosy Kristy Tompontsika. Amena.

Ny amin’izy ireo (11-13).

Tena zava-dehibe loatra tamin’i Paoly ity resaka lalàna ity, hany ka nataony sora-baventy ny sora-tanany (11). Mbola misy, hoy izy ireo, te hahazo fankasitrahana avy amin’ny mpiara-belona ka manery ireto farany hanaraka ny lalàna Jiosy toy ny famorana. Fa eo koa ny tosika anatiny dia ny mba tsy ho isan’ireo voaenjika noho ny hazofijalian’i Kristy. Na izy ireo aza anefa dia tsy mahavita manaraka zato isan-njato ny lalàna akory! (12). Tonga amin’ilay fitenenana hoe: izy tsy miditra fa ianao tereny hiditra!

Ary isika ankehitriny? “Tsy misy izay manao ny tsara na dia iray akory aza” (Romana 3.12b).

Ny amiko kosa (14-18).

Manana finoana tsy azo hozongozonina i Paoly, tokana ny heviny: ny hazo fijaliana irery ihany. Aminy, tsy ahazoany tombony ny mifora ary ny tsy mifora koa tsy hahamasina azy fa ilay natiora vaovao ao amin’i Kristy, izay no zava-dehibe.

“Tsinontsinona ny famoràna, ary tsinontsinona ny tsy famoràna fa ny mitandrina ny didin’Andriamanitra no izy.” (1 Korintiana 7.19).

Nahay nandinika sy namakafaka ny zava- misy manodidina azy izy ka dia sahiny ny mijoro amin’ny heviny amin’izao famehezany ny sora-tanany izao.

Amin’izao sisa izao (16-18).

Manaiky hitondra ny ratra am-panahy sy ratra ara-batana vokatry ny fanenjehana noho ny amin’i Kristy i Paoly, raisiny ho tombokavatsa amin’ny tenany izany raha ny Jentilisa mitondra ny tombokavatsan’ireo andriamaniny (17).

Ry Isiraelin’Andriamanitra, ho anao anie ny Fiadanana! (16)

Fiderana : Tsy mba misy reharehako afa-tsy ny hazo fijalianao Jesoa (Fihirana fanampiny)

Source: Fikambanan’ny Mpiara-mamaky ny Baiboly