Mana voalahatra 19 Desambra 2020 Ny teo aloha Mana voalahatra 21... Ny tao aoriana Mana voalahatra 18...

Mana voalahatra 19 Desambra 2020

GALATIANA 4.21-31

SAFIDY MANAVAKA NY OLONA HO ROA KARAZANA

21 Milazà amiko, hianareo izay te-ho ambanin’ ny lalàna: tsy renareo va ny lalàna?22 fa voasoratra hoe: Abrahama nanana zanaka roa lahy, ny anankiray tamin’ ny andevovavy, ary ny anankiray tamin’ ny tsy andevo.23 Kanefa ilay tamin’ ny andevovavy dia nateraka araka ny nofo; fa ilay tamin’ ny tsy andevo kosa dia nateraka tamin’ ny teny fikasana.24 Ary izany dia azo atao fanoharana; fa izy roa vavy ireo dia fanekena roa; ny anankiray avy tamin’ ny tendrombohitra Sinay ka miteraka ho amin’ ny fahandevozana, dia Hagara izany.25 Ary ny hoe Hagara dia ny tendrombohitra Sinay any Arabia ka mifamaly amin’ i Jerosalema ankehitriny; fa andevo izy mbamin’ ny zanany.26 Fa Jerosalema any ambony kosa, izay renintsika, dia tsy mba andevo.27 Fa voasoratra hoe: “Mifalia, ramomba, izay tsy miteraka; Miantsoa sy minanananà, hianao izay tsy mbola mihetsi-jaza; Fa ny zanaky ny mpitondratena dia maro noho ny an’ ny manam-bady”.28 Fa isika, ry rahalahy, dia zanaky ny teny fikasana tahaka an’ Isaka.29 Kanefa tahaka ny tamin’ izany andro izany, ilay teraka araka ny nofo dia nanenjika ilay araka ny Fanahy, dia tahaka izany koa ankehitriny.30 Nefa ahoana no lazain’ ny Soratra Masina? Roahy io andevo-vavy io sy ny zananilahy; fa ny zanaky ny andevo tsy hiray lova amin’ ny zanaky ny tsy andevo.31 Ary amin’ izany, ry rahalahy, tsy zanak’ andevovavy isika, fa zanaky ny tsy andevo.

Taranaka roa efa voalahatra.

Mampahatsiaro antsika eto ny Tenin’Andriamanitra fa eto an-tany dia efa voalahatra fa misy karazany roa ny olona na ny taranak’okolombelona na dia samy nivoaka avy tamin’i Abrahama avokoa aza : Taranaky ny andevovavy, na ilay taranaka eo ambanin’ny lalàna avy tamin’ny tendrombohitra Sinay, izay efa voalahatra ho amin’ny fanandevozana na efa voaozona hatrizay ; Taranaky ny tsy andevovavy, na ilay taranaky ny fanekena vaovao. Ny azo marihina dia tsy miray lova izy ireo, samihafa ny hoaviny. Ary mandraka ankehitriny dia ilay voalohany natao hanenjika ilay faharoa satria tsy afaka ny hifampizara fananana izy ireo na dia samy miara-monina aza. Ny iray mandova, ny iray tsy afaka ny handova.

Taranaky ny Teny Fikasana.

Ity taranaka ity kosa, dia ilay taranaka voafidy, anehoan’Andriamanitra ny fahatsarany ka mandova Azy. Ny fiainana tokoa dia feno safidy tsy maintsy ataontsika. Fa androany kosa dia irariana mba tsy ho diso safidy ianao ka hihatra aminao ny vokatry ny lalàna dia fanozonana. Aoka isika mba samy hanaiky ankehitriny ho tarihin’ny Fanahy Masina, ka hahay hisitraka ny vidin’ny fijalian’i Kristy izay hany manafaka antsika amin’ny ozon’ny lalàna. Mampisafidy anao ny Deoteronomia 30.19 : “Miantso ny tany sy ny lanitra … nataoko teo anoloanao ny FIAINANA sy ny FAHAFATESANA ary ny FITAHIANA sy ny FANOZONANA ; koa mifidiana ny fiainana, mba ho velona ianao sy ny taranakao”. Fahamarinana : Miantoka ny fiainanao manontolo sy ny an’ny ankohonanao ny safidy ataonao. Koa mahaiza misafidy !

Source: Fikambanan’ny Mpiara-mamaky ny Baiboly