Mana voalahatra 18 Desambra 2020 Ny teo aloha Mana voalahatra 19... Ny tao aoriana Mana voalahatra 17...

Mana voalahatra 18 Desambra 2020

GALATIANA 4.8-20

NY TOETRA TSARAN’NY MPITARIKA

8 Kanefa tamin’ izany, fony mbola tsy nahalala an’ Andriamanitra hianareo, dia nanompo izay andriamani-tsi-izy;9 fa ankehitriny, rehefa mahalala an’ Andriamanitra hianareo – nefa tsy izany, fa Izy no mahalala anareo – nahoana hianareo no dia miverina indray ho amin’ ny abidim-pianarana malemy sady tsy misy na inona na inona, nefa tianareo hotompoina indray?10 Andro sy volana sy fotoana ary taona no tandremanareo fatratra.11 Matahotra ny aminareo aho, fandrao dia nisasatra foana taminareo.12 Ry rahalahy, mangataka aminareo aho, aoka ho tonga tahaka ahy hianareo, fa izaho kosa mba efa tonga tahaka anareo. Tsy naninona ahy akory hianareo;13 nefa fantatrareo fa noho ny fahalemen’ ny nofo no nitoriako ny filazantsara taminareo tamin’ ilay voalohany;14 ary ny teo amin’ ny nofoko izay tonga fakam-panahy anareo dia tsy mba nohamavoinareo na nolavinareo; fa nandray ahy tahaka ny mandray anjelin’ Andriamanitra hianareo, eny, dia tahaka an’ i Kristy Jesosy aza.15 Aiza ary ilay nataonareo ho fahasambarana? Fa vavolombelonareo aho fa raha azo natao, na dia ny masonareo aza dia ho nesorinareo ka nomenareo ahy.16 Koa efa tonga fahavalonareo va aho, satria milaza ny marina aminareo?17 Mazoto mila fitia aminareo izy ireo, nefa tsy araka ny mety; fa izy ta-hanidy anareo any ivelany, mba hampahazoto anareo hila fitia aminy kosa.18 Fa tsara raha ilam-pitia amin’ ny tsara mandrakariva, na dia sendra tsy eo aminareo aza aho.19 Anaka, izay aharariako indray amin’ ny fiterahana mandra-paharin’ i Kristy ao anatinareo,20 enga anie ka ho tonga eo aminareo aho ankehitriny ka hanova ny feoko; fa misalasala aho ny aminareo.

Ho jerentsika manokana ny anjara toeran’ny mpitarika kristiana sy ny fiatrehana ireo olana mila atrehina eo amin’ny fiainan’ny mpanaradia an’i Kristy.

Ireo toetra mampiahiahy taratr’i Paoly teo amin’ny Galatiana.

Na dia efa nahafantatra an’Andriamanitra aza ry zareo dia tsy nahatazona ny “soatoavina” nampitain’i Paoly fa lasa nandray ny an’ny hafa manodidina azy ireo (10). Ka izay natao ho fahasambarana dia nasolo zavatra hafa (15), izay fantatra fa zava-poana. Teo ihany koa ireo toetra miovaova nananan’ny Galatiana ka nampiahiahy an’i Paoly. Ny mampalahelo dia na efa nohafahan’i Kristy tamin’ny gejan’ny lalàna sy ny ara-nofo aza ireto Galatiana dia mbola manaiky vesaran’ny olona zavatra hafa indray (13, 17). Tsarovy fa na efa manana an’i Kristy aza isika dia tanjon’i Satana ny haningotra ny vokatry ny Fanahy (Galatiana 5.22) eo amin’ny fiainantsika. Aza maningon-tena amin’ny zavatra izay tsy mendrika ny zanak’Andriamanitra intsony (Efesiana 5.8).

Ireo toetra tsara hita asehon’i Paoly.

Nahatery an’i Paoly tokoa ny namantatra, nanara-maso ny fiainan’ny mpianany, ka nahatonga azy tonga mitsidika, mamangy azy ireo. Ka tao anatin’izany no nanomezan’i Paoly ohatra mivantana ny tenany ho modely afaka ianaran’ny mpianany. Tanjony ny hitomboan’ny toetr’i Kristy ao amin’izy ireo. Izay tokoa no maha kristiana antsika, mila mitombo amin’ny fanahafana an’i Kristy. Na eo aza ireo fahadisoan-kevitra taratra teo amin’ny fiainan’ny Galatiana dia vonona hatrany Paoly ny hanitsy azy ireo am-pitiavana sy hiaritra ny vesatry ny tsy fahatanterahan’ireto Galatiana.

Fampiharana :

Meteza ho mpitarika tahaka an’i Paoly, mandray andraikitra feno ary tsy mitarain-tana-miempaka.

Source: Fikambanan’ny Mpiara-mamaky ny Baiboly