Mana voalahatra 16 Janoary 2021 Ny teo aloha Mana voalahatra 18 Janoary... Ny tao aoriana Mana voalahatra 15 Janoary...

Mana voalahatra 16 Janoary 2021

DEOTERONOMIA 12.1-19

DIDY ISAN-KARAZANY

Ny amin’ ny handravana izay zavatra momba ny fivavahana amin’ ny sampy, ary ny amin’ ny hivavahana amin’ Andriamanitra ao amin’ izay tany fidiny

1 IZAO no didy sy fitsipika izay hotandremanareo harahina any amin’ ny tany izay omen’ i Jehovah, Andriamanitry ny razanao, anao holovana amin’ ny andro rehetra hiainanareo ambonin’ ny tany.2 Horavanareo mihitsy ny toerana rehetra izay nanompoan’ ny firenen-tsamy hafa izay horoahinareo ny andriamaniny teny ambonin’ ny tendrombohitra avo sy ny havoana ary teny ambanin’ ny hazo maitso rehetra.3 Dia horavanareo ny alitarany, ary hotorotoroinareo ny tsangam-baton-tsampiny, ary hodoranareo amin’ ny afo ny Aserahany, ary ny sarin-javatra voasokitra, izay andriamaniny, dia hokapainareo, ka dia hofoananareo tsy ho eo amin’ izany tany izany intsony ny anarany.4 Aza manao toy izany amin’ i Jehovah Andriamanitrareo hianareo.5 Fa ny tany izay hofidin’ i Jehovah Andriamanitrareo amin’ ny firenenareo rehetra hasiany ny anarany sy honenany no hohatoninareo sy halehanareo.6 Ary any no hitondranareo ny fanatitra odoranareo sy ny fanatitrareo hafa alatsa-dra sy ny fahafolon-karenareo sy ny fanatitra asandratry ny tànanareo sy ny fanalam-boadinareo sy ny fanati-tsitraponareo ary ny voalohan-teraky ny ombinareo sy ny ondry aman-osinareo;7 ary any no hihinananareo sy ny ankohonanareo eo anatrehan’ i Jehovah Andriamanitrareo ary hifalianareo amin’ izay rehetra harin’ ny tànanareo, izay efa nitahian’ i Jehovah Andriamanitrao anao.8 Aza manao araka izay rehetra ataontsika eto ankehitriny intsony hianareo, dia izao samy manao izay mahitsy eo imasony avy izao.9 Fa hianareo tsy mbola tonga any amin’ ny fitsaharana sy ny lova izay omen’ i Jehovah Andriamanitrao anao.10 Fa rehefa tafita an’ i Jordana hianareo ka monina any amin’ ny tany izay omen’ i Jehovah Andriamanitrareo anareo holovana, ary homeny fitsaharan’ ady amin’ ny fahavalonareo rehetra manodidina hianareo ka mandry fahizay,11 dia eo amin’ ny tany izay hofidin’ i Jehovah Andriamanitrareo hampitoerany ny anarany no hitondranareo izay rehetra andidiako anareo, dia ny fanatitra odoranareo sy ny fanatitrareo hafa alatsa-dra sy ny fahafolon-karenareo sy ny fanatitra asandratry ny tànanareo, ary izay zavatra tsara ataonareo voady amin’ i Jehovah.12 Dia hifaly eo anatrehan’ i Jehovah Andriamanitrareo hianareo sy ny zanakareo-lahy sy ny zanakareo-vavy sy ny ankizilahinareo sy ny ankizivavinareo ary ny Levita izay ao an-tanànanareo; fa ny Levita tsy mba manana anjara na lova eo aminareo.13 Mitandrema mba tsy haterinao eny amin’ izay tany rehetra tianao ny fanatitra odoranao;14 fa eo amin’ ny tany izay hofidin’ i Jehovah ihany amin’ ny firenenao anankiray no hanateranao azy, sady eo koa no hanaovanao izay rehetra andidiako anao.15 Kanefa mahazo mamono zavatra sy mihinan-kena hianao, araka izay rehetra irinao eny amin’ ny tanànanao rehetra, araka ny fitahian’ i Jehovah Andriamanitrao izay omeny anao; na ny maloto, na ny madio dia samy mahazo mihinana azy ihany, tahaka ny ahazoany mihinana ny gazela sy ny diera.16 Kanefa ny ràny no aza hanina, fa aidino amin’ ny tany toy ny rano.17 Tsy azonao hanina ao an-tanànanao, na ny ampahafolon’ ny varinao sy ny ranom-boalobokao sy ny diloilonao, na ny voalohan-teraky ny ombinao sy ny ondry aman-osinao, na ny zavatra rehetra hataonao voady, na ny fanati-tsitraponao, na ny fanatitra asandratry ny tànanao.18 Fa eo anatrehan’ i Jehovah Andriamanitrao no hihinananao azy, dia eo amin’ ny tany izay hofidin’ i Jehovah Andriamanitrao, – dia hianao sy ny zanakao-lahy sy ny zanakao-vavy sy ny ankizilahinao sy ny ankizivavinao ary ny Levita izay ao an-tanànanao; ary hifaly eo anatrehan’ i Jehovah Andriamanitrao hianao amin’ izay rehetra harin’ ny tànanao.19 Mitandrema mba tsy ho foinao ny Levita amin’ ny andro rehetra hiainanao amin’ ny taninao.

Ny tian’Andriamanitra

Voalaza amin’ny antsipirihany mihitsy eto ny didy sy fitsipika tsy maintsy arahan’ny zanak’Isiraely rehefa ho tonga any amin’ny tany nomen’i Jehovah ho lovany. Rehefa miresaka hoe didy izany dia tsy misy safidy fa tsy maintsy araka io didy io no atao. Nofaritan’Andriamanitra eto aloha ny zavatra hatao rehefa tonga any (2, 3), ireo fanatitra entina ho an’i Jehovah (6, 7), ny toerana hanaterana azy (13, 14), ny azo hanina sy ny tsy azo (15-17). Hitantsika amin’izany fa Andriamanitra dia sarotiny amin’ny fankatoavana ny didiny sy ny fitsipiny; tiany isika zanany hanaraka an-tsakany sy an-davany sy amin’ny antsipirihany izany fa tsy hoe izay tiantsika hankatoavina ihany no hankatoavina.

Fanoloran-tena feno

Raha hiverenantsika kely ny eo amin’ny andininy faha-2, 3; ireo zavatra hatao rehefa tonga any amin’ilay tany ho lovana dia toy izao: fandravana, fanorotoroana, fandorana, fikapana, fanafoanana tanteraka ireo sampy rehetra nataon’ireo tompon-tany. Ny sampy dia tanisainy eto fa zavatra nataon-tanana niankohofan’ireo hafa firenena ireo (tsangam-bato, sarin-javatra voasokitra, …). Miharihary izany fa halan’Andriamanitra ireo sampy ireo satria tahaka ny andriamani-kafa. Azo faritana toa izao koa ny sampy: ireo zavatra ataon’ny olona ho andriamanitra na maka ny fony ka lasa tiany mihoatra noho ilay tena Andriamanitra. Na ny Kristianina aza dia mbola misy tratran’izany ka lasa manao ny vola, ohatra, ho sampy na dia tsy toa izany izy taloha. Tsy misy zavatra kely na dia iray aza tian’Andriamanitra hatakalontsika Azy, tiany ho Azy manontolo isika. Koa raha sanatria mbola misy izany eo amin’ny fiainantsika dia mila ravana, foanana tanteraka. Ary mila manokana ny fiainantsika manontolo ho Azy isika.

Teny filamatra:

“Fa izay an’i Kristy Jesoa dia efa nanombo ny nofony mbamin’ny faniriany sy ny filàny tamin’ny hazo fijaliana” (Galatiana 5.24)

Source: Fikambanan’ny Mpiara-mamaky ny Baiboly

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *