Mana voalahatra 01 Jona 2021 Ny teo aloha Mana voalahatra 02 Jona 2021 Ny tao aoriana Mana voalahatra 31 Mey 2021

Mana voalahatra 01 Jona 2021

1 TANTARA 23.1-32

RINDRAN-DAMINA

Afa-pon’ny miaina (1-2).

Mandroso taona i Davida Mpanjaka, tonga ny fotoana hamindram-pahefana amin’i Solomona zanany. Voalaza fa tratrantitra tsara izy tamin’io fotoana io, izany hoe voky andro hoy ny fitenintsika malagasy. Andriamanitra tokoa no maha voky andro ny olombelona araky ny sitrapony sy ny fandaharany. Ny Teniny rahateo milaza fa “Fito-polo taona no andron’ny taonanay, ary raha tahiny mateza dia valopolo taona….” Salamo 90.10 a. Ho tojo amin’izany hoe “afa-pon’ny miaina” anie ny tsirairay. Inona no mety ho anjara andraikitro amin’izany ?

Fandaminan-draharaha (3-6).

Azo inoana fa nampiasa ny sainy sy ny fahaiza-manaony i Davida raha hametraka ny hoe “iza no manao inona?”. Ny nanisa ny lehilahy Levita aloha no nataony, takian’ny lalàna mifehy ny fiaraha-monina rahateo izany. Andriamanitra manome lanjany ny olona alohan’ny zavatra ananany. Voalohan-karena tokoa ny olona. Efa ho enimpolo isan-jaton’ny levita voaisa no notendreny ho tonian’ny asa. Tsy nataony ambanin-javatra nefa ny fanompoam-piderana an’Andriamanitra amin’ny fampiasana ny hira sy mozika, “ary mamorona zava-maneno tahaka ny nataon’i Davida …” (Amosa 6.5).

Fizarazarana isan’antokom-pianakaviana (7-24).

Telo ny zanak’i Levy, ka dia nozarainy arak’izany ireo taranaka Levita, nozaraina isan-drainy raha isan-dreniny ny an’ny Malagasy. Manatsara ny fandaminana izany satria maro dia maro izy ireo. Nosinganina manokana ny anjara asan’i Arona, hita taratra fa zava-dehibe loatra ny fanompoham-panahy.
Anjara raharahan’ny Levita (25-32) ireo izay tsy manao ny asa fisoronana toy ny an’i Arona dia natokana hanao ny asa fanompoana ao amin’ny tempoly.
Misy toerana ho an’ny fiderana an’Andriamanitra ve ao amin’ny orinasa na fikambanana tantanako?