Mana isan’andro Zoma 27 Mey 2022 Ny teo aloha Mana isan'andro... Ny tao aoriana Mana isan'andro Alarobia...

Mana isan’andro Zoma 27 Mey 2022

LIOKA 17.1-19 F. 3

MIAINA NY FINOANA

1 Ary hoy Jesosy tamin’ny mpianany: Tsy maintsy ho avy ny fahatafintohinana; nefa lozan’izay olona mahatonga izany!

2 Aleo anantonana vato lehibe* fikosoham-bary ny vozony, ka atsipy any an-dranomasina izy, toy izay hahatafintohina na dia ny anankiray amin’ireo madinika ireo aza.[*Na: ahodim-boriky]

3 Mitandrema ianareo; fa raha manota ny rahalahinao, dia teneno mafy izy, ka raha mibebaka izy, dia mamelà ny helony.

4 Ary raha manota aminao impito indray andro izy, ary mivalo aminao impito kosa manao hoe; Mibebaka aho, dia mamelà ny helony.

5 Ary hoy ny Apostoly tamin’ny Tompo: Ampitomboy ny finoanay.

6 Fa hoy ny Tompo: Raha manana finoana na dia hoatra ny voan-tsinapy iray aza ianareo, dia azonareo lazaina amin’io vorihazo io hoe: Miongota, ary aoka hambolena ao anatin’ny ranomasina, dia hanaiky anareo izy.

7 Ary iza moa aminareo no manana mpanompo miasa tany, na miandry ondry, ka raha tonga avy tany an-tsaha ilay mpanompo, dia hanao aminy hoe: Avia faingana, ka mipetraha hihinana?

8 Fa tsy hilaza aminy kosa hoe va izy: Manamboara izay hisakafoako, ary misikìna, ka manompoa ahy ambara-pihinako sy hisotroako; fa rehefa vita izany, dia vao mahazo mihinana sy misotro ianao?

9 Moa misaotra izany mpanompo izany va izy, satria nataony izay nandidiany?

10 Dia tahaka izany koa ianareo, rehefa vitanareo izay rehetra nandidiana anareo, dia ataovy hoe: Mpanompo ny mahasoa izahay; ny tokony ho nataonay ihany no efa nataonay.

11 Ary raha niakatra ho any Jerosalema Jesosy, dia nandeha namaky an’i* Samaria sy Galilia.[*Na: Teny anelanelan’i]

12 Ary raha niditra tao amin’ny vohitra anankiray Izy, dia nisy boka folo lahy nifanena taminy, izay nijanona teny lavitra eny.

13 Ary izy ireo niantso mafy nanao hoe: Ry Jesosy Tompo ô, mamindrà fo aminay.

14 Ary raha hitany ireo, dia hoy Izy taminy: Mandehana, misehoa amin’ny mpisorona. Ary rehefa lasa izy ireo, dia nadio teny am-pandehanana.

15 Ary ny anankiray tamin’ireo, raha nahita fa sitrana izy, dia niverina ka nankalaza an’Andriamanitra tamin’ny feo mahery

16 sady niankohoka tamin’ny tongotr’i Jesosy ka nisaotra Azy; ary Samaritana iny lehilahy iny.

17 Dia namaly Jesosy ka nanao hoe: Tsy efa voadio avokoa va izy folo lahy? fa aiza ny sivy?

18 Moa tsy nisy hita niverina hanome voninahitra an’Andriamanitra afa-tsy ity olona hafa firenena ity ihany va?

19 Ary hoy Izy taminy: Mitsangàna, mandehana; ny finoanao no efa nahavonjy anao.

MANA AUDIO

Ny fifandraisana(1-4) :
Teto i Jesoadia nampianatra ny hitandrovana ny fifandraisana ka tsy hanafintohina olona fa mahatonga loza izany ary miteraka fahotana ho an’ireo hiharany kosa. Ilaina ny manitsy olona kanefa tokony ho vonona ihany koa hamela heloka hatrany araka izay voalaza hoe « aoka samy halemy fanahy amin’ny namany avy…ka hifamela heloka…. » (Efesiana 4.32)
Ny finoana (5-6) :
Ilaina ny miaina amin’ny finoana amin’ny fanankinana tanteraka ny fiainana eo ampelatanan’Andriamanitra ary mivavaka araka ny sitrapony ka ho setrin’izany na mora na sarotra lalovana dia hain’Andriamanitra atao avokoa ny zavatra rehetra (6b).
Ny andraikitra (7-10) :
Mazàna dia miandrandra valim-pitia sy fankasitrahana hatrany rehefa mahavita asa iray. Ahoana hoy Jesoany amin’izany ? (9,10). Mba hita ao amintsika mpino ve ilay toetra mpanompo mahatoky, feno fanetrentena ary tsy misy fimonomononana ? Mila katsahina sy tratrarina tokoa ireo toetra ireo !
Aiza ny fankasitrahana ? (11-19)
Rehefa nampiasa finoana ka nankato ny baikon’i Jesoaireto boka folo lahy nitalaho ireto dia sitrana avokoa ka faly namonjy fodiana. Iray ihany anefa no niverina nidera an’Andriamanitra (15, 16) dia lay Samaritana izay tsy tian’ny Jiosy . Ny fanatonany an’i Jesoaanefa dia nandrava ny elanelana nisy na ara-batana na ara-panahy satria izay manatona Ahy hoy Jesoatsy misy ho laviko.
Vavaka :JesoaKristy Tompo ô, tafio toetra araka ny sitraponao mandrakariva aho mba hanehoako fa tsara ny miaina ny finoana Anao. Amena