Mana isan’andro Zoma 06 Mey 2022 Ny teo aloha Mana isan'andro... Ny tao aoriana Mana isan'andro Alakamisy...

Mana isan’andro Zoma 06 Mey 2022

1 PETERA 3.1-7. F. 1, 7

TOE-PO IFANDRAISAN’NY MPIVADY

1 Ary toy izany koa, ianareo vehivavy, maneke ny vadinareo, mba ho voataonan’ny fitondran-tenan’ny vavy izy, na dia tsy amin’ny teny aza (raha tàhiny misy tsy manaiky ny teny),

2 rehefa hitany ny fahadiovan’ny fitondran-tenanareo amin’ny fahatahorana.

3 Ary aoka ny firavahanareo tsy ho zavatra eny ivelany, toy ny firandranam-bolo sy ny firava-bolamena na ny fiakanjoana;

4 fa aoka ho toetra miafina ao am-po, izay tsy mety ho lò, dia ny fanahy malemy sady miadana, izay soa indrindra eo imason’Andriamanitra.

5 Fa tahaka izany no niravahan’ny vehivavy masina fahiny, izay nanantena an’Andriamanitra sady nanaiky ny vadiny;

6 dia tahaka an’i Saraha, izay nanaiky an’i Abrahama ka nanao azy hoe “tompoko”; dia zanany ianareo, raha mba manao soa ka tsy matahotra izay fampitahorana na inona na inona.

7 Ary toy izany koa, ianareo lehilahy, miaraha mitoetra aminy araka ny marina, manaja ny vavy, tahaka ny mety hatao amin’ny fanaka malemilemy kokoa sady mpiara-mandova ny fahasoavan’ny fiainana,- mba tsy ho voasakana ny fivavahanareo.

MANA AUDIO

Ianareo vehivavy, maneke ny vadinareo… (1-6)
“Ary toy izany koa…” hoy ny Apostoly Petera manomboka ity toko ity. Toy izay eo aloha, amin’ny fifanekena eo amin’ny fifandraisana izay tena zava-dehibe ao amin’ny ankohonana kristiana (jer. Efesiana 5.21). Ao amin’ny Efesiana 5.22-6.9 dia fanekena no baiko apetraky ny Apostoly Paoly mba hahalavorary ny fifandraisana eo amin’ny ankohonana. Ireto avy no hanehoan’ny vehivavy ny fanekeny ny vadiny :
1°) fitondrantena madio sy fahatahorana an’Andriamanitra (mety ho vady tsy mino no ambaran’i Petera eto ka ho voataona izy noho ny fitondrantenan’ny vavy) ;
2°) firavaka tsy ivelany fotsiny fa indrindra toe-po anaty dia fanahy malemy sy miadana ;
3°) fanantenana an’Andriamanitra ;
4°) tahotra masina sy fanajana ny lahy. Ny ohatra fanekena tian’Andriamanitra haneken’ny vavy ny lahy dia ny fanekena ny Tompo Jesoa (Efesiana 5.22).
Ianareo lehilahy manajà ny vadinareo… (7)
Ao amin’ny epistiliny ho an’ny Efesiana dia manambara koa i Paoly hoe « Hianareo lehilahy, tiava ny vadinareo, dia tahaka ny nitiavan’i Kristy ny fiangonana…» (Efesiana 5:25a). Ny fanajàna ny vady dia vokatry ny fitiavana azy sy fanomezana lanja azy ! Tsy fanaovana tsinontsinona na fanambaniana azy fa fitsinjovana amin’ny maha-« fanaka malemilemy kokoa » azy. Fa izay antony lehibe indrindra dia ny fahafantarana fa mitovy ny lahy sy ny vavy amin’ny fandovàna ny fiainana mandrakizay ao amin’ny fahasoavana !
Hosaintsainina : “… mba tsy ho voasakana ny fivavahanareo.” (7b)