Mana isan’andro Talata 31 Mey 2022 Ny teo aloha Mana isan'andro Alarobia... Ny tao aoriana Mana isan'andro...

Mana isan’andro Talata 31 Mey 2022

LIOKA 18.31-43 F. 3, 5

MIARA-DIA AMIN’I JESOA

31 Ary Jesosy naka ny roa ambin’ny folo lahy ka nanao taminy hoe: Indro, miakatra ho any Jerosalema isika, dia ho tanteraka ny zavatra rehetra izay voasoratry ny mpaminany ny amin’ny Zanak’olona.

32 Fa hatolotra ho amin’ny jentilisa Izy, dia hataony fihomehezana sy hisetrasetrany sy hororany

33 ary hokapohiny sy hovonoiny, ary amin’ny andro fahatelo dia hitsangana Izy.

34 Nefa tsy nisy azony akory izany teny izany, fa nafenina taminy izy ka dia tsy fantany izay nolazainy.

35 Ary raha Jesosy nanakaiky an’i Jeriko, dia indro jamba anankiray nipetraka nangataka teo amoron-dalana.

36 Ary raha nandre ny vahoaka mandalo izy, dia nanontany hoe: Inona izany?

37 Ary hoy ny olona taminy: Jesosy avy any Nazareta no mandalo.

38 Dia niantso mafy ralehilahy ka nanao hoe: Ry Jesosy, Zanak’i Davida ô, mamindrà fo amiko.

39 Ary izay nandeha teny aloha dia niteny mafy azy mba hangina, fa vao mainka niantsoantso izy ka nanao hoe: Ry Zanak’i Davida ô, mamindrà fo amiko.

40 Ary Jesosy nijanona, dia nasainy ho entina eo aminy ralehilahy; ary rehefa mby akaiky izy, dia nanontany azy Jesosy

41 ka nanao hoe: Inona moa no tianao hataoko aminao? Ary hoy izy: Tompoko, ny mba hampahiratina ny masoko.

42 Dia hoy Jesosy taminy: Mahirata ny masonao; ny finoanao no efa nahavonjy anao.

43 Ary niaraka tamin’izay dia nahiratra ny masony, ka nanaraka an’i Jesosy izy sady nankalaza an’Andriamanitra; ary ny vahoaka rehetra, raha nahita, dia nidera an’Andriamanitra.

Mana audio

Fahatanterahan’ny teny faminaniana (31-34) :
Namerina ny fijaliana hanjo ny Zanak’olona i Jesoa satria hihatra Aminy ny fanesoana, ny ompa, ny mpianany hamadika Azy, eny hihafara amin’ ny fahafatesana aza izany.Tsy nisy azon’ny mpianatra izany ary azo heverina fa sarotra ho azy ireo ny hino sy hanaiky izany araka ny nolazain’i Petera hoe « Sanatria aminao izany Tompoko ! » (Matio 16.22).
Ny fihazonana ny finoana (35-42) :
Ny hany mba nino dia jamba iray, mpangataka , miandrandra ny famindrampon’i Jesoa ka nikiaka mafy ny finoany (38), natoky ilay hery manasitrana ao amin’ilay zanak’i Davida izy. Zava-dehibe tokoa ny mifantoka amin’izay katsahina hany ka tsy noraharahiany izay famerana nataon’ny manodidina. Nitodika tany aminy i Jesoa ary nanontany izay tiany atao aminy. Notanterahan’i Jesoa ny faniriany dia ny hahiratra indray « Mahirata ny masonao ; ny finoanao no efa nahavonjy anao » hoy Jesoa (42). Lesona lehibe raisina eto ny finoana, ny fisisihana hahatratra ny tanjona ary ny fanetren-tena nasehon’ity jamba ity indrindra ny hetsika fiderana nasehony nony nahiratra ny masony (43).
Fanontaniana : Inona re no tianao ataon’i Jesoa aminao androany e ?…Angataho Aminy amim-pinoana izany fa toa ny efa nataony teto dia tsy miova Izy anio sy rahampitso ary mandrakizay (Hebreo 13.5.) Misaora Azy fa sambatra isika !!