Mana isan’andro Talata 28 Jona 2022 Ny teo aloha Mana isan'andro Alarobia... Ny tao aoriana Mana isan'andro...

Mana isan’andro Talata 28 Jona 2022

GENESISY 29.14b-35 F. 1, 2

MANAHIRANA NY FIFANDRAISAN’NY SAMY OLOMBELONA

14 Ary hoy Labana taminy: Taolako sy nofoko tokoa ianao. Ary rehefa nitoetra tao aminy andro iray volana Jakoba,

15 dia hoy Labana taminy: Moa na dia rahalahiko aza ianao, dia hano­mpo ahy maina va ? Lazao amiko izay ho karamanao.

16 Ary Labana nanan-janaka roa vavy: Lea no anaran’ny zokiny, ary Rahely no anaran’ny zandriny.

17 Ary Lea nalemy maso; fa Rahely bikàna sady tsara tarehy.

18 Ary Jakoba tia an-dRahely ka nanao hoe: Hanompo anao fito taona aho hahazoako an-dRahely, zanakao faravavy.

19 Ary hoy Labana: Aleoko homena anao izy, toy izay homena lehilahy hafa; tomoera eto amiko.

20 Dia nanompo an’i Labana fito taona Jakoba hahazoany an-dRahely; ary toa andro vitsy foana teo imasony izany noho ny fitiavany azy.

21 Ary hoy Jakoba tamin’i Labana: Aiza ny vadiko, mba hanambadiako azy? fa efa tapitra ny fetr’androko.

22 Ary nampamory ny tompon-tany rehetra Labana ka nanao fanasana.

23 Kanjo nony hariva dia naka an’i Lea zananivavy izy ka nitondra azy ho any amin’i Jakoba; dia nanambady azy Jakoba.

24 Ary nomen’i Labana an’i Lea zananivavy Zilpa ankizivaviny hanompo azy.

25 Ary nony efa maraina ny andro, indro fa Lea izy; dia hoy Jakoba tamin’i Labana: Ahoana izao nataonao tamiko izao? Moa tsy Rahely va no nanompoako anao? Ka nahoana no nofitahinao aho?

26 Dia hoy Labana: Tsy fanao atỳ amin’ny taninay ny mamoaka ny zandriny alohan’ny zokiny.

27 Tanteraho ny herinandron’ity anankiray ity, dia homenay anao koa ny anankiray noho ny fanompoana izay mbola hanompoanao ahy fito taona indray.

28 Dia nataon’i Jakoba izany, ka notanterahiny ny herinandrony; dia nomen’i Labana azy koa Rahely zananivavy ho vadiny.

29 Ary nomen’i Labana an-dRahely zananivavy kosa Bila ankizivaviny hanompo azy.

30 Dia novadin’i Jakoba koa Rahely; ary izy no tiany mihoatra noho Lea; dia nanompo an’i Labana fito taona indray izy.

31 Ary rehefa hitan’i Jehovah fa nankahalaina Lea, dia nampanan’anaka azy Izy; fa momba kosa Rahely.

32 Dia nanan’anaka Lea ka niteraka zazalahy, ary ny anarany dia na­taony hoe Robena; fa hoy izy: Efa nitsinjo ny fahoriako Jehovah, fa ankehitriny dia ho tian’ny vadiko aho.

33 Dia nanan’anaka indray izy ka niteraka zazalahy; ary hoy izy: Satria ren’i Jehovah fa efa nankalahaina aho, dia nomeny ahy koa ity; dia nataony hoe Simeona ny anarany.

34 Dia nanan’anaka indray izy ka niteraka zazalahy; ary hoy izy: Ankehitriny izao dia hikambana amiko ny vadiko, fa efa niteraka zazalahy telo ho azy aho; izany no nanaovana ny anarany hoe Levy.

35 Dia nanan’anaka indray izy ka niteraka zazalahy; ary hoy izy: Ankehitriny dia hidera an’i Jehovah aho; izany no nanaovany ny anarany hoe Joda; dia nitsaha-jaza izy.

MANA AUDIO

Fitaka
Toa faly i Labana nandray an’i Jakoba. Tsy ela akory anefa dia voafitaka ity farany. Tsy araka ny fifanarahana nifanaovan-drizareo no nitranga. Tsy nifanojo ny planin’i Labana sy Jakoba. Lea no nomen-drainy an’i Jakoba ho vadiny, kanefa Rahely no tiany novadiana. Nanolo-tena mihitsy izy ny hiasa fito taona maimaimpoana ho an’i Labana hahazoany azy ho vady. Vokatry ny fitaka sy noho ny fitiavany an’i Rahely, dia nanolo-tena indray izy hiasa fito taona amboniny mba hahazoany azy. Lasa vadin’i Jakoba izy mirahavavy.
Tsy fahampiana fitiavana
Ny filazana voalohany momba an’i Lea, dia ny fampitahana azy amin’ny hatsaran-tarehin’ny rahavaviny Rahely. Tsy nanintona an’i Jakoba izy, satria ve « nalemy maso” (17) ! Tiany kokoa Rahely. Saingy nisy tia an’i Lea. Nanana planina ho azy Andriamanitra. Nomeny zanaka lahy efatra izy, ary nanaiky tokoa izy fa fahasoavana avy amin’Andriamanita izany.
Efa nitsinjo ny fahoriako Jehovah (32);
Ren’i Jehovah fa efa nankalahaina aho (33) ; Ankehitriny dia hidera an’i Jehovah aho (35). Natoky an’Andriamanitra i Lea. Nidera Azy izy noho ireo fahasoavana. Nanaiky izy fa nanokatra ny kibony sy nanome zanaka ho azy i Jehovah. Kanefa toa zavatra hafa no nandrasany mafy, dia ny hitiavan’i Jakoba azy.
Fahamarinana. Hita ao anatin’izao tantara izao, fa Andriamanitra no mifehy ny zavatra rehetra. Lea dia nanaiky fa Andriamanitra no nitahy azy, tamin’ny nanomezany azy ireo zanany ireo. “Indro, lova avy amin’i Jehovah ny zanaka maro; Tamby ny ateraky ny kibo.” (Salamo 127.3).