Mana isan’andro Alatsinainy 30 Mey 2022 Ny teo aloha Mana isan'andro Talata 31... Ny tao aoriana Mana isan'andro Zoma 27...

Mana isan’andro Alatsinainy 30 Mey 2022

LIOKA 18.15-30 F. 5, 6

NY FIHAONANA AMIN’I JESOA

15 Ary nisy nitondra zazakely koa ho eo amin’i Jesosy mba hotendreny; fa raha vao nahita izany ny mpianatra, dia nandrara azy.

16 Fa Jesosy niantso ireo hankeo aminy ka nanao hoe: Avelao ny zaza hanatona Ahy, ary aza raràna; fa an’ny toa azy ny fanjakan’Andriamanitra.

17 Lazaiko aminareo marina tokoa: Na zovy na zovy no ny handray ny fanjakan’Andriamanitra tahaka ny zaza, dia tsy ho tafiditra aminy akory.

18 Ary nisy mpanapaka anankiray nanontany Azy hoe: Mpampianatra tsara ô, inona no hataoko handovako fiainana mandrakizay?

19 Fa hoy Jesosy taminy: Nahoana Aho no ataonao tsara? Tsy misy tsara afa-tsy Iray ihany, dia Andriamanitra.

20 Fantatrao ny didy hoe: Aza mijangajanga, Aza mamono olona, Aza mangalatra, Aza mety ho vavolombelona mandainga, Manajà ny rainao sy ny reninao (Eks. 20. 12-16).

21 Ary hoy kosa izy: Izany rehetra izany dia efa notandremako hatry ny fony aho mbola kely.

22 Ary rehefa nandre izany Jesosy, dia hoy Izy taminy: Mbola diso zavatra iray loha ianao: amidio ny fanananao rehetra, ka zarao ho an’ny malahelo, dia hanana rakitra any an-danitra ianao; ary avia, manaraha Ahy.

23 Ary rehefa nandre izany ralehilahy, dia nalahelo loatra; fa nanan-karena dia nanan-karena izy.

24 Ary Jesosy, raha nijery azy, dia nanao hoe: Manao ahoana ny hasarotry ny hidiran’ny manan-karena amin’ny fanjakan’Andriamanitra!

25 Fa ho moramora kokoa ny hidiran’ny rameva amin’ny vodi-fanjaitra noho ny hidiran’ny manan-karena amin’ny fanjakan’Andriamanitra!

26 Ary izay nandre dia nanao hoe: Iza indray moa no azo hovonjena?

27 Fa hoy Jesosy: Izay zavatra tsy hain’ny olona dia hain’Andriamanitra.

28 Dia hoy Petera: Indro, izahay efa nahafoy izay nety ho anay ka nanaraka Anao.

29 Ary hoy Jesosy taminy: Lazaiko aminareo marina tokoa: Tsy misy olona izay efa nahafoy trano, na vady, na rahalahy, na ray, na reny, na zanaka, noho ny fanjakan’Andriamanitra,

30 izay tsy handray be lavitra amin’izao andro ankehitriny izao, ary amin’ny andro ho avy dia fiainana mandrakizay.

MANA AUDIO

Amin’ny maha Andriamanitra Azy, Jesoa dia mahafantatra ny ilain’izay rehetra mitady Azy.
Ny ilain’ny zaza (15-17) :
Tsy tokony rarana ny zaza tsy hanatona Azy fa zava-dehibe ny ahazoan’izy ireo sy ny ray aman-dreniny tsodrano. Manararaotra eto Jesoa manome fampanantenana sy mampitandrina fa raha tsy miverina toa ireo zaza ireo dia tsy ho tafiditra ny fanjakan’ny lanitra. Inona marina tokoa moa ny toetra mampiavaka ny zaza amin’ny olon-dehibe ?
Ny ilain’ny mpanapaka (18-21) :
Ny zaza dia miaina ao anatin’ny fahatsorana sy fatokiana fa ny olon-dehibe kosa miainga amina kajikajy mandrakariva. Taratra eto izany amin’ny fanontaniana apetrak’ity mpanapaka ity (18). Koa satria moa Jesoa tonga hanatanteraka ny lalàna dia te hamaritra ny fampiharany izany (20). Mihevitra fa efa ao anatin’ny fahatanterahana ity mpanapaka ity satria nitandrina ny didy rehetra nandritra ny fahatanoràny . Akory anefa ny alahelony nilazàna fa tsy ampy ireo fa mila mahafoy ny hareny izy raha te hiditra ny fanjakan’ny lanitra (22). Indrisy….tsy foy ny harena e ! Andriamanitra anefa dia afaka manome zay hiainantsika ety an-tany ary manoatra noho izany aza dia ny fiainana mandrakizay (26-30). Misaotra betsaka Ray ô !
Ny ilaiko :
Hikatsaka ny fiainana mandrakizay ka hitafy ny toetran’ny zaza ve sa tsy hiandrandra ny fanjakan’ny lanitra ka hifikitra amin’ny fitiavan-karena ?
Baiko : “Fa katsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany, dia hanampy ho anareo izany rehetra izany.” Matio 6.33