Mana isan’andro Alarobia 29 Jona 2022 Ny teo aloha Mana isan'andro Alakamisy... Ny tao aoriana Mana isan'andro Talata 28...

Mana isan’andro Alarobia 29 Jona 2022

GENESISY 30.1-24 F. 2

FIALONANA. FIFANINANANA. FIHEVERANA

1 Ary rehefa hitan-dRahely fa tsy mba niteraka tamin’i Jakoba izy, dia nialona ny rahavaviny izy, ka hoy izy tamin’i Jakoba: Mba omeo zaza aho, fa raha tsy izany, dia ho faty aho.

2 Dia nirehitra tamin-dRahely ny fahatezeran’i Jakoba, ka hoy izy: Solon’Andriamanitra, Izay nahamomba anao tsy hiteraka, va aho?

3 Ary hoy izy: Indro Bila ankizivaviko, vadio izy; dia hiteraka eo am­pofoako izy, mba hahazoako zaza aminy.

4 Dia nomeny azy Bila ankizivaviny ho vadiny; ary dia novadin’i Jakoba koa izy.

5 Dia nanan’anaka Bila ka niteraka zazalahy tamin’i Jakoba.

6 Ary hoy Rahely: Andriamanitra efa nanome ahy ny rariny sady efa nihaino ny feoko, ka nomeny zazalahy aho; izany no nanaovany ny anarany hoe Dana.

7 Dia nanan’anaka indray Bila, ankizivavin-Rahely, ka niteraka zazalahy faharoany tamin’i Jakoba.

8 Ary hoy Rahely: Fitolomana mafy dia mafy no nitolomako tamin’ny rahavaviko, ka nahery aho; dia nataony hoe Naftaly ny anarany.

9 Ary rehefa hitan’i Lea fa efa nitsaha-jaza izy, dia naka an’i Zilpa ankizivaviny izy, ka nomeny ho vadin’i Jakoba koa.

10 Ary Zilpa, ankizivavin’i Lea, dia niteraka zazalahy tamin’i Jakoba.

11 Ary hoy Lea: Manan-jara re aho! dia nataony hoe Gada ny anarany.

12 Ary Zilpa, ankizivavin’i Lea, dia nitera­ka zazalahy faharoany tamin’i Jakoba.

13 Ary hoy Lea: Sambatra aho, fa hataon’ny zanakavavin’ny olona hoe sambatra aho; dia nataony hoe Asera ny anarany.

14 Ary nivoaka nitsangantsangana Robena tamin’ny andro fijinjam-bary ka nahita dodaima naniry tany an-tsaha, dia nitondra azy ho any amin’i Lea reniny. Ary hoy Rahely tamin’i Lea: Veloma ianao, mba anomezo ahy kely ny dodaiman’ny zanakao.

15 Ary hoy izy taminy: Moa zavatra kely va ny nakanao ny vadiko? Dia halainao koa va ny dodaiman’ny zanako? Ary hoy Rahely: Aoka handry aminao ihany ary izy anio alina noho ny dodaiman’ny zanakao.

16 Ary nony hariva, rehefa tonga avy tany an-tsaha Jakoba, dia nivoaka nitsena azy Lea ka nanao hoe: Ho ato amiko no halehanao; fa ny dodaiman’ny zanako no efa nakaramako anao tokoa. Dia nandry taminy izy tamin’iny alina iny.

17 Ary Andriamanitra nihaino an’i Lea, dia nanan’anaka izy ka niteraka zazalahy fahadiminy tamin’i Jakoba.

18 Ary hoy Lea: Efa nomen’Andriamanitra ny karamako, satria nomeko hovadin’ny vadiko ny ankizivaviko; dia nataony hoe Isakara ny anarany.

19 Dia nanan’anaka indray Lea ka niteraka zazalahy faheniny tamin’i Jakoba.

20 Ary hoy Lea: Efa nanome anjara soa ho ahy Andriamanitra; amin’izao vao hitoetra amiko ny vadiko, fa efa niteraka zaza enin-dahy ho azy aho; dia nataony hoe Zebolona ny anarany.

21 Ary rehefa afaka izany, dia niteraka zazavavy izy, ka nataony hoe Dina ny anarany.

22 Ary Andriamanitra nahatsiaro an-dRahely, dia nihaino azy ka nampanan’anaka azy.

23 Ary nanan’anaka izy ka niteraka zazalahy; dia hoy izy: Efa nahafa-tondromaso ahy Andriamanitra.

24 Dia nataony hoe Josefa ny anarany, ka hoy izy: Jehovah anie mbola hanampy zazalahy iray ho ahy koa.

MANA AUDIO

Lea sy Rahely
Hita eo amin’ny fifandraisan’izy mirahavavy ny fialonana sy fifaninana. Eo amin’ny fitadiavana zanaka, ao anaty filàna fitiavan’ny vady.
Toa samy nangidy ny fiainan’izy ireo. Ao anaty fijaliana dia mihevitra indraindray fa ny hafa no antony. Tahaka an’i Rahely nanome tsiny an’i Jakoba satria momba izy. Andriamanitra ve manana olona tiana kokoa noho ny hafa ? Eo anatrehan’Andriamanitra, Rahely sy Lea dia samy tiany.
Fiheveran-diso isan-karazany
Jakoba no tompon’ny aina (1), omena ny vady ny ankizivavy mba hanan-janaka (3), ny dodaima dia paik’ady hahabevohoka (14), filazana fa ny hafa no milaza na sambatra aho na tsia (13), ary fiheverana isan-karazany momba an’Andriamanitra. Ny tsirairay dia afaka manana ny heviny momba an’Andriamanitra. Na i Lea, na i Rahely dia nanana ny azy manokana. Anjaran’ny tsirairay no mikatsaka ny fahamarinany na tsia ao amin’ny Baiboly.
Fiasan’Andriamanitra :
Miasa amin’ny fiainan’ny tsirairay Andriamanitra, araka ny planiny ho an’ny tsirairay. Tsy miankina amin’ny paik’ady isan-karazany ampiasaintsika izany. Niara-dia tamin’i Lea Izy tao anaty fijaliany, ka nanome azy zanaka maro. Izy no tonga razam-ben’ilay Mesia. Niara-dia tamin’i Rahely Izy tao anaty fijaliany, ka nanome azy an’i Josefa izay namonjy ny Zanak’Israely ho fanatanterahana ny Teny fikasana (Genesisy 50.20). Miditra an-tsehatra amin’ny fombany sy fotoany Izy. Ohatra : Andriamanitra nahatsiaro an-dRahely (22).