Mana isan’andro Alarobia 04 Mey 2022 Ny teo aloha Mana isan'andro Alakamisy... Ny tao aoriana Mana isan'andro Talata 3...

Mana isan’andro Alarobia 04 Mey 2022

1 PETERA 2.1-10 F. 2, 5

NY ANTSOINA HOE OLON’ANDRIAMANITRA

1 Koa esory ny lolompo rehetra sy ny ny fihatsaram-belatsihy sy ny fialonana ary ny fanaratsiana rehetra,

2 fa tahaka ny zaza vao teraka dia maniria ny rononom-panahy tsy misy fitaka, mba hitomboanareo amin’izany ho amin’ny famonjena,

3 raha tàhiny “nanandrana ianareo fa tsara ny Tompo;”

4 Izay hatoninareo toy ny vato velona, “nolavin’ny olona, fa voafidin’Andriamanitra sady soa,”

5 ka dia atsangana koa ianareo tahaka ny vato velona ho trano fanahy, ho fisoronana masina, hanatitra fanati-panahy sitrak’Andriamanitra amin’ny alalan’i Jesosy Kristy.

6 Fa misy teny ao amin’ny Soratra Masina manao hoe: “Indro, mametraka fehizoro ao Ziona Aho, dia vato voafidy sady tsara; Ary izay mino Azy tsy ho menatra” (Isa. 28.16).

7 Koa ny fahatsarana dia ho anareo izay mino; fa amin’izay tsy mino kosa “Ny vato izay nolavin’ny mpanao trano No efa tonga fehizoro” (Sal. 118.22),

8 “Ary vato mahatafintohina sy vatolampy mahasolafaka” (Isa 8.14); ary satria tsy nanaiky ireo, dia tafintohina tamin’ny teny izy, sady izany koa no nanendrena azy.

9 Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, “fanjaka-mpisorona, firenena masina” (Eks. 19.6), olona nalain’Andriamanitra ho an’ny tenany mba hilazanareo ny hatsaran’ilay niantso anareo hiala tamin’ny maizina ho amin’ny fahazavany mahagaga;

10 dia ianareo izay tsy firenena akory fahiny, fa ankehitriny efa olon’Andriamanitra; izay tsy namindrana fo, fa ankehitriny efa namindrana fo (Hos. 2.25).

MANA AUDIO

Mampahatsiahy ny Apostoly eto fa sarobidy ilay fotoana nandraisan’ireto mpivahiny ireto an’i Jesoa Ilay Teny tonga nofo. Mitaky fiainana sy toe-panahy araka an’Andriamanitra anefa izany.
Manana fiainana madio sy masina (1)
Misafidy ny hanao ny tsara, no ampirisihana eto satria izany no hampiavaka azy amin’ny maha mpino azy ireo. Jereo fa ireo zavatra voatanisa ireo (1) dia ratsy ka tena manimba ny fijerin’ny olona hafa ny kristiana.
Baiko : Esory ny faharatsiana …Soloy toe-panahy araka an’Andriamanitra.
Jesoa Kristy Ilay vato fehizoro (4, 6-8)
Tsara hatrany ny misaintsaina fa sarobidy ny fanekena an’i Jesoa Kristy Zanaka ho tahaka ny andry iankinan’ny fiainana. Tombontsoa lehibe no raisina rehefa mino Ilay vato velona voafidin’ Andriamanitra isika.
Tranon’ny fanahy (5)
Miantso ny olony ny Tompo mba haniry hatrany hivoky ny hanim-panahy izay mampitombo amin’ny fahalalana tsara ny Tompo(2). Higoka ny fahatsaran’ny Tompo izay tovozony ao amin’ny Tenin’Andriamanitra izy ireo. Atsangan’ny Tompo ho vato velona (5) ho fonenany ny mino Azy: feno fahendrena satria ny Fanahin’ny Tompo no ao aminy (Gal 5. 19-22). Fanati-panahy sitrak’Andriamanitra arak’izany no atolony hanomezana voninahitra ny Tompony.
Taranaka voafidy (9-10)
Andriamanitra Ray no nifidy ny olony ho tonga vahoakany. Taloha dia voatokana ho an’ny olona voatendry ny asam-pisoronana. Ambaran’ny Apostoly Petera eto anefa fa antsoina tsy misy fanavahana ny mpino, ny fiangonan’Andriamanitra, handray andraikitra amin’ny fitaomana ny olona ho amin’ny famonjena. Mampifaly ny Tompo izay nanala antsika teo amin’ny maizina ho amin’ny fahazavany mahagaga ny hijoroana vavolombelona ny amin’ny heriny, ny fahalebiazany, ny fitiavany, ary ny famindrampony.
Saintsaino : Raiso àry ny andraikitra amin’ny maha vahoakan’Andriamanitra anao.