Mana isan’andro Alakamisy 30 Jona 2022 Ny tao aoriana Mana isan'andro Alarobia...

Mana isan’andro Alakamisy 30 Jona 2022

GENESISY 30.25-43 F. 2

MIANKINA AMIN’INONA NY FAHOMBIAZANA ?

25 [Ny fanekena hafa koa izay nataon’i Labana sy Jakoba] Ary rehefa niteraka an’i Josefa Rahely, dia hoy Jakoba tamin’i Labana: Alefaso aho hankany amin’ny fonenako sy ny taniko.

26 Omeo ahy ny vadiko aman-janako, izay nanompoako anao, dia handeha aho; fa fantatrao ny fanompoana izay nanompoako anao.

27 Ary hoy Labana taminy: Masìna ianao, raha nahita fitia eo imasonao aho, mitoera eto amiko, efa namantatra aho, ka fantatro fa avy taminao no nitahian’i Jehovah ahy.

28 Ary hoy koa izy: Tonony izay ho karamanao, dia homeko anao.

29 Ary hoy Jakoba taminy; Fantatrao ny nanompoako anao sy ny toetry ny omby aman’ondrinao tato amiko.

30 Fa kely ny fanananao, fony tsy mbola tonga aho, fa efa nitombo be dia be izy; ary efa nitahy anao Jehovah tamin’ny diako rehetra; ary ankehitriny, rahoviana kosa aho no mba hihary ho an’ny ao an-tranoko?

31 Ary hoy izy: Inona ary no homeko anao? Ary hoy Jakoba: Tsy hanome ahy na inona na inona ianao; raha hataonao amiko izao zavatra izao, dia mbola handrasako sy hotandremako ihany ny ondry aman’osinao:

32 Handeha hitety ny ondry aman’osinao rehetra aho anio ka hanavaka ny mara sy ny sada rehetra, ary ny mainty rehetra eo amin’ny ondry ary ny sada sy ny mara eo amin’ny osy; koa ireny no ho karamako.

33 Ny fahamarinako no ho vavolombeloko amin’ny andro ho avy, raha tonga ianao handinika ny karamako: izay rehetra tsy mara ary tsy sada eo amin’ny osy, ary izay tsy mainty eo amin’ny ondry, dia ho halatro izany.

34 Ary hoy Labana: Eny, aoka ho araka ny teninao ary.

35 Dia navahany tamin’izany andro izany ny osilahy sadika sy sada, ary izay osivavy rehetra mara sy sada, dia izay rehetra nisy fotsy, ary ny mainty rehetra teo amin’ny ondry; dia natolony teo an-tanan’ny zananilahy ireny.

36 Ary nasiany lalan­kateloana teo anelanelan’izy sy Jakoba; ary Jakoba niandry ny ondry aman’osin’i Labana sisa.

37 Ary Jakoba dia naka tsorakazo maro tamin’ny hazo popola maitso sy tamin’ny hazo lozy sy tamin’ny hazo platana; ka nataony ofy vandana ireny hisehoan’ny fotsy izay teo amin’ny tsorakazo.

38 Ary ireny tsorakazo voaofiny ireny dia napetrany teo anoloan’ny ondry aman’osy, teo anatin’ny tavin-drano, dia teo amin’ny fisotroan-drano, izay nalehan’ny ondry aman’osy hisotro, ka nikambana teo ny lahy sy ny vavy, raha avy hisotro rano izy.

39 Dia nikambana tandrifin’ny tsorakazo ny ondry aman’osy ka niteraka sadika sy mara ary sada.

40 Ary ny zanak’ondry navahan’i Jakoba, ary ny ondry sisa dia nataony manatrika ny sadika sy ny mainty rehetra teo amin’ny ondry aman’osin’i Labana; ary natokany izay ondry aman’osy ho azy ka tsy navelany hiharo tamin’ny ondry aman’osin’i Labana.

41 Ary na oviana na oviana no hikambanan’ny ondry aman’osy matanjaka, dia napetrak’i Jakoba teo anatin’ny tavin-drano teo anoloan’ny mason’ny ondry aman’osy ireny tsorakazo ireny, mba hikambanany eo anilan’ny tsorakazo.

42 Fa raha osaosa kosa ny ondry aman’osy, dia tsy mba napetrany teo ireny; ka dia ny osaosa no an’i Labana, fa ny matanjaka kosa no an’i Jakoba.

43 Dia nitombo harena indrindra ralehilahy ka nanana ondry aman’osy betsaka ary andevovavy sy andevolahy ary rameva sy boriky.

MANA AUDIO

Sain’olombelona ?
Efatra ambin’ny folo taona no nanompoan’i Jakoba an’i Labana, ho karama nahazahoany an-dRahely ho vadiny. Vita izay dia nilaza ny faniriany hiverina hody any amin’ny tany Kanana, hiaraka amin’ireo vady aman-janany izy. Tsapan’i Labana anefa, fa noho i Jakoba no nahatonga ny harenany nitombo (27). Namafisin’i Jakoba rahateo fa Jehovah no tao ambadik’izany (30). Nitady hevitra i Labana ny mbola hitazomana an’i Jakoba. Dia nisy ny fifanarahana teo amin’ny roa tonta : Mbola hiasa ho an’i Labana ihany i Jakoba ary mandritra izany no hanangonany harena ho azy manokana. Samy nanana paik’ady izy ireo. Jakoba dia nanana hevitra hampitombo ny anjarany (37-42), ary Labana kosa nanao izay tsy hahatanteraka ny fifanarahana nifanaovan’izy ireo (35-36). Na dia samy nanana hevitra hahombiazana amin’izay tiany hahatongavana aza ny tsirairay, dia ilay olona nomen’Andriamanitra teny fikasana no nahomby (Genesisy 28.15 ; 30.43).
Andriamanitra no masi-mandidy
Tsy hahitana fahombiazana na ny fanaovana tsindry hazo lena ny hafa, na ny famitahana amin’ny tsy fanajana ny teny nomena. Mora manadino ny fiasan’Andriamanitra isika indraindray. Na inona na inona paik’ady mety ampiasaina, dia « Ny fitahian’i Jehovah no mampanan-karena, ary tsy azon’ny fisasarana ampiana izany.” (Ohabolana 10.22). 12 no zanak’i Jakoba hatreto: zazalahy 11 ary zazavavy 1. Andriamanitra no Tsitoha, manana ny fahefana rehetra, feno antra, manatanteraka ny teniny. Tsy misy afaka manakana ny planiny, na ny fahalementsika, na ny fijaliantsika, na ny paik’ady hialana amin’izany.
Fahamarinana : Izay matoky an’i Jehovah dia ho hodidinin’ny famindram-po. (Salamo 32.10)