Mana isan’andro 25 Martsa 2022 Ny teo aloha Mana isan'andro 26 Martsa 2022 Ny tao aoriana Mana isan'andro 24 Martsa 2022

Mana isan’andro 25 Martsa 2022

SALAMO 18.31-50 F. 1, 6

MAMPANDRESY ANDRIAMANITRA

31 Fa iza no Andriamanitra afa-tsy Jehovah? ary iza no vatolampy afa-tsy Andriamanitsika?

32 Izany Andriamanitra izany no mampisikina hery ahy sy manamarina ny alehako.

33 Manao ny tongotro ho tahaka ny an’ny dieravavy Izy ka mampitoetra ahy eo amin’ny fitoerako avo.

34 Mampianatra ny tanako hiady Izy, ka mahahenjana tsipìka varahina ny sandriko.

35 Omenao ahy ny ampingan’ny famonjenao; ny tananao ankavanana no manohana ahy, ary ny fahamoram-panahinao no mahalehibe ahy.

36 Halalahinao ny lalana hodiaviko, ka tsy mangovitra ny hato-tongotro.

37 Manenjika ny fahavaloko aho ka mahatratra azy; ary tsy mba miverina aho mandra-pahalàny ritrany.

38 Mamely mafy azy aho, ka tsy mahaleo izy; lavo eo ambanin’ny tongotro izy.

39 Hianao mampisikina ahy hery hiady; aripakao ho ambaniko izay mitsangana hamely ahy.

40 Ary ataonao miamboho ahy ny fahavaloko; ka aringako izay mankahala ahy.

41 Mitaraina izy, fa tsy misy mpamonjy, dia amin’i Jehovah, fa tsy mamaly azy Izy.

42 Torotoroiko madinika tahaka ny vovoka entin’ny rivotra izy; Tahaka ny fanary fotaka eny an-dalambe no fanariko azy.

43 Mamonjy ahy amin’ny fifanoheran’ny olona Hianao. Sy manandratra ahy ho lohan’ny firenen-tsamy hafa; ny firenena tsy fantatro aza dia manompo ahy.

44 Raha vao mahare ny lazako fotsiny ihany aza izy, dia manoa ahy; Ny hafa firenena mikoy ahy*. [Na: Ny olona re laza ihany aza, dia hafa firenena, mikoy ahy]

45 Ny hafa firenena dia mihaketraka, ka miala amin-kovitra avy ao amin’ny fiarovany mafy.

46 Velona Jehovah; isaorana anie ny Vatolampiko; asandratra anie Andriamanitry ny famonjena ahy,

47 Dia Andriamanitra, Izay manao famaliana ho ahy ka mampanaiky ny firenena ahy.

48 Mamonjy ahy amin’ny fahavaloko Izy; eny, manandratra ahy ho ambonin’izay mitsangana hanohitra ahy Hianao, ary mamonjy ahy amin’ny olon-dozabe.

49 Koa izany no hiderako Anao eny amin’ny firenen-tsamy hafa, Jehovah ô, sy hankalazako ny anaranao.

50 Manao famonjen-dehibe ho an’ny mpanjaka voatendriny Izy, ary mamindra fo amin’ny voahosony, dia amin’i Davida sy ny taranany mandrakizay.

⇒MANA AUDIO⇐

Loharanon-kery Andriamanitra
Tsy mba nitoky tamin’ny heriny ny mpanjaka. Nekeny ho an’Andriamanitra ny hery. Manohy mitanisa ny famaritany an’Andriamanitra ny mpanoratra araka izay niainany azy : tanteraka, azo antoka, mpanolo-tsaina, fiarovana, Tompo…Miady ho azy Andriamanitra. Izy no ampingany miaro azy amin’ny zanatsipikan’ny fahavalony. Tsy misalasala ny mpanjaka manambara fa avy amin’i Jehovah ny fandreseny satria Izy no manome hery azy, nanoro làlana azy, nahakinga azy ; nampahomby sy niaro azy Andriamanitra (33-36).
Tsy takatry ny saina ny fitondran’Andriamanitra
Nitsimbadika ny tantara. Ringana ny fahavalo, nanjary nahery fo ilay natahotra sy voahodidina. Enjehiny ny fahavalony, mandresy izy ary mandositra eo anoloany ireo mpanohitra azy.Tonga manam-pahefana hanjaka eo amin’ny firenena vahiny ny mpanjaka (37-45).
Mendrika ho an’Andriamanitra ny dera sy ny laza
Nihiaka ny mpanao Salamo. Nitarika azy nankany amin’ny fiderana an’Andriamanitra ny fandresena tahaka izao (46). Mijoro vavolombelona ny amin’ny maha Andriamanitra velona an’Andriamanitra tonga namonjy ny olony izy. Tsy ny mpanjaka ihany fa hatramin’ny taranaka fara mandimbiny no handova ny fandresena noraisiny avy tamin’Andriamanitra (49-51). Maneho fitia amin’ny voahosony Andriamanitra. Nandray ny safidy tsara tokoa ny mpanjaka.
Saintsaino : « Miantso ny lanitra sy ny tany aho anio ho vavolombelona aminareo fa efa nataoko teo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny fanozonana; koa mifidiana ny fiainana, mba ho velona ianao sy ny taranakao. » (Deo 30.19)
Vavaka :Tompo o ! Ny fandresena ny fahamaizinana rehetra amin’izao fiainana izao dia ny fahazavan’i Jesoa Kristy irery ihany. Ampianaro aho hialoka aminao. Hazony aho hiray safidy aminao. Amen !