Mana isan’andro 24 Septambra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 25... Ny tao aoriana Mana isan'andro 23...

Mana isan’andro 24 Septambra 2021

SALAMO 4.1-8 F.2,6

NY LOHARANOKO REHETRA DIA AO AMINAO

Fivavaky ny azom-pahoriana, sy fanantenany an’ Andriamanitra

1 Ho an’ ny mpiventy hira. Hampiarahina amin’ ny valiha. Salamo nataon’ i Davida. Raha miantso aho, mamalia ahy, ry Andriamanitry ny fahamarinako ô; Raha tao an-katerena aho, dia nohalalahinao toerana; Mamindrà fo amiko, ka henoy ny fivavako.

2 Ry lehibe, mandra-pahoviana no hataonareo ho henatra ny voninahitro, ary ho tia zava-poana sy hamoron-dainga hianareo?3 Kanefa aoka ho fantatrareo fa efa navahan’ i Jehovah ho Azy ny tsara fanahy; Jehovah hihaino, raha miantso Azy aho.4 Tezera, fa aza manota; mieritrereta eo am-pandrianareo, ka mangina.5 Manatera fanati-pahamarinana, ary matokia an’ i Jehovah.

6 Maro no niteny hoe: iza no haneho soa antsika? Asandrato aminay ny fahazavan’ ny tavanao, Jehovah ô.7 Efa nasianao fifaliana ny foko mihoatra noho ny tamin’ ny taona nahabetsahan’ ny variny sy ny ranom-boalobony.8 Handry amin’ ny fiadanana aho, ka dia hatory miaraka amin’ izay, satria Hianao, Jehovah ô, no mampitoetra ahy mitokana irery tsy manana ahiahy.

Andriamanitra : mahatanteraka ny rariny.
Ny zavatra voalohany ampianarin’ity Salamo ity antsika dia ny hoe raha rariny no tadiavina dia Andriamanitra no antsoina. Na tsy manana fahadisoana aza mantsy ianao dia misy ihany ny manenjika sy manendrikendrika. Be famindrampo sy fiantrana anefa Andriamanitra ka mihaino ny vavaky ny olony izay manatona Azy (2). Efa nanafaka Izy taloha ary mbola mihaino vavaka hatramin’izao satria tia Izy (3-4).
Andriamanitra : antoky ny fiadanana.
Rehefa tezitra dia asio fetra mba tsy ho tonga hatrany amin’ny fahotana. Miala amin’ny fahatezerana mialoha ny hilentehan’ny masoandro hoy Paoly ao amin’ny Efesiana 4.26. Aoka hatoky ny Tompo ka hazoto hametraka ny ahiahy eo aminy fa tsy mivesatra sy misaintsaina izany (1 Petera 5,7). Omen’ny Tompo fitsaharana sy fiadanana ny mpanao salamo eto ka vao mandry dia mitombona tsy amin’ahiahy. Ianao koa ve mba toy izany ?
Andriamanitra : loharanon’ny fahasambarana sy ny fifaliana.
Mitady fahasambarana tokoa ny olona rehetra ary heveriny fa amin’ny fahombiazany sy ny vokatra azony no ahazoany izany. Ambaran’ny Salamo eto izany amin’ny endriky ny fitobahan’ny vary sy divay. Davida kosa anefa dia milaza fa manana fifaliana hafa sady mahatretrika izay ny Tompo no manome izany. Fifaliana avy ao am-po izay mihoatra noho ny fifaliana ateraky ny fananan-javatra (Filipiana 4.4).
Saintsaino : « Zava-poana ho anareo ny mifoha maraina Sy ny alim-pandry ka homana ny hanina azo amin’ny fahasahiranana; Izany anefa dia omeny ihany ho an’ny malalany, na dia matory aza izy. » (Salamo 127.2)

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *