Mana isan’andro 24 Martsa 2022 Ny teo aloha Mana isan'andro 25 Martsa 2022 Ny tao aoriana Mana isan'andro Alarobia...

Mana isan’andro 24 Martsa 2022

SALAMO 18.17-30 F. 1, 6

ANDRIAMANITRA MANEHO NY HATSARANY

17 Namonjy ahy tamin’ny fahavaloko mahery Izy sy tamin’izay nankahala ahy, satria tsy leoko ireny

18 Nisakana ahy tamin’ny andro nahitako loza ireny, nefa Jehovah no niseho ho Mpanohana ahy.

19 Dia nitondra ahy ho any amin’ny malalaka Izy; namonjy ahy Izy, satria tiany aho.

20 Nanisy soa ahy araka ny fahamarinako Jehovah; araka ny fahadiovan’ny tanako no namaliany ahy.

21 Fa nitandrina ny lalan’i Jehovah aho, ka tsy mba nanao ratsy hialana tamin’Andriamanitro;

22 Ny fitsipiny rehetra dia teo anatrehako, ary ny lalàny tsy mba nampialaiko tamiko;

23 Tsy nanan-tsiny taminy aho sady niaro tena tsy ho azon’ny fahotako;

24 Koa namaly ahy araka ny fahamarinako Jehovah, dia araka ny fahadiovan’ny tanako teo imasony.

25 Ny olona tsara no isehoanao fa tsara; ny tena olo-marina no isehoanao fa marina;

26 Ny madio no isehoanao fa madio; ary ny mpiolakolaka kosa no isehoanao fa lalin-tsaina*. [Heb: miolakolaka]

27 Fa Hianao mamonjy ny olona ory; ary ny maso miandranandrana kosa aetrinao.

28 Fa Hianao mampirehitra ny jiroko; Jehovah Andriamanitro no mampahazava ny fahamaizinako.

29 Fa Hianao no ahazoako mitsarapaka hamely ny miaramila iray toko; ary Andriamanitro no ahazoako mitsambikina mihoatra ny manda.

30 Raha ny amin’Andriamanitra, dia marina ny lalany; ny tenin’i Jehovah dia voazaha toetra amin’ny memy; Jehovah no ampingan’izay rehetra mialoka aminy.

Tena tia Izy
Nanoloana fahavalo nahery noho ny tenany ny mpanao Salamo ary dia tsy lavitra ny loza mahatsiravina izy (17-20) . Saingy nanehoan’Andriamanitra ny fitiavany hatrany izy. Nasehon’Andriamanitra azy fa Mpanafaka Izy, Mpanohana azy Izy. Niandany taminy Andriamanitra. Nahatakatra izany izy. « Jehovah no miandany amiko ka tsy hatahotra aho. Inona no azon’ny olona atao amiko ? Jehovah no miandany amiko sady mamonjy ahy » (Salamo 118.6-7)
Marina amin’ny ataony Izy
Inona tokoa no nahatonga an’Andriamanitra niditra an-tsehatra ? Tanisain’ny mpanao Salamo amin’ny antsipirihany manaraka eto ireo antony namonjen’Andriamanitra azy : marina, madio toetra, mitandrina ny lalàn’ny Tompo, tsy mivadika amin’Andriamanitra, mankato ny fitsipika, tsy miala amin’ny didiny, tsy manan-tsiny, nitandrin-tena. Novalian’ny Tompo soa izy. « Anjarako Jehovah ; Minia mitandrina ny teninao aho » (Salamo 119.57). Sambatra izay mialoka aminy (30).
Marina amin’ny teniny Izy
Nanome toky Andriamanitra fa hahazo izany fiarovana izany izay rehetra mifikitra amin’ny fanekena nataony (24-26). Nanamarina izany tamin’ny mpanao salamo Andriamanitra fa afaka manamarina izany amin’ny olona rehetra ihany koa. Voazaha toetra ny teniny (30). Ny fidiran’Andriamanitra an-tsehatra dia nitondra fahazavana teo amin’ny fiainan’ny mpanoratra. « Izy no nisiam-piainana ; ary ny fiainana no fanazavana ny olona » (Jaona 1.4)
Saintsaino :« Fa masoandro sy Ampinga Jehovah Andriamanitra ; Fahasoavana sy voninahitra no homen’i Jehovah ; tsy hiaro zava-tsoa amin’izay mandeha amin’ny fahitsiana Izy. Jehovah Tompon’ny maro o ! Sambatra izay olona matoky Anao » (Salamo 84.11-12)