Mana isan’andro 23 Aogositra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 24... Ny tao aoriana Mana isan'andro 21...

Mana isan’andro 23 Aogositra 2021

EZEKIELA 21.6-22

SABATRA ! SABATRA!

6 Dia tonga tamiko ny tenin’ i Jehovah nanao hoe:7 Ry zanak’ olona, manandrifia an’ i Jerosalema, ary mitenena manandrify ny fitoerana masina, ka maminania ny amin’ ny hamelezana ny tanin’ ny Isiraely.8 Ary ataovy amin’ ny tanin’ ny Isiraely hoe: Izao no lazain’ i Jehovah: Indro, Izaho no mamely anao, ary hotsoahako amin’ ny tranony ny sabatro, ka haringako ny marina sy ny meloka eo aminao.9 Ary noho ny handringanako ny marina sy ny meloka eo aminao, dia izany no hitsoahan’ ny sabatro amin’ ny tranony hamely ny nofo rehetra hatrany atsimo ka hatrany avaratra,10 Ka dia ho fantatry ny nofo rehetra fa Izaho Jehovah no nanatsoaka ny sabatro tamin’ ny tranony; Tsy hiditra intsony izy.11 Ary hianao, ry zanak’ olona, midridridridria toy ny tapa-balahana, eny, midridridridria amin’ ny fangidiana eo imasony.12 Ary raha izy manao aminao hoe: Nahoana hianao no midridridridry? Dia valio hoe: Noho ny teny efa re, fa ho avy izany – Ho kivy ny fo rehetra, Hiraviravy ny tànana rehetra, Ary hivarahontsana ny fanahy rehetra, Sady hanjary ho toy ny rano ny lohalika rehetra – Eny, ho avy izany ka ho tanteraka, hoy Jehovah Tompo. 13 Dia tonga tamiko ny tenin’ i Jehovah nanao hoe:14 Ry zanak’ olona, maminania, ka ataovy hoe: Izao no lazain’ i Jehovah: Injao! sabatra! sabatra re! Voaranitra sady voafotsy koa.15 Voaranitra hahafaty be izy; Voafotsy hanelatselatra izy (Sa isika hifaly hoe: Ny tsorakazon’ ny zanako mamingavinga ny hazo rehetra?)16 Ary nomena hofotsiana izy Mba horaisin-tanana; Voaranitra io sabatra io sady voafotsy, Mba hatolotra eo an-tanan’ ny mpamono.17 Mitomania sy midradradradrà, ry zanak’ olona! Fa mihatra amin’ ny oloko izany, dia amin’ ny lehibe rehetra amin’ ny Isiraely; Lavon’ ny sabatra miaraka amin’ ny oloko izy, koa misafoa sirana hianao;18 Fa vita ny fizahan-toetra, Ka manao ahoana, raha ilay tehim-panjakana namingavinga iny aza no ho tonga tsinontsinona? hoy Jehovah Tompo.19 Ary hianao, ry zanak’ olona, dia maminania, ka mitehafa tanana, ary aoka hihaloza roa heny, na telo heny aza, ny sabatra, dia ny sabatra izay efa nahatrabaka olona; Eny, ny sabatra izay efa nahatrabaka ny andriana no manemitra azy.20 Nahebihebiko teny amin’ ny vavahadiny rehetra ny sabatra, mba hahakivy ny fo sy hahatonga fahatafintohinana maro. Indrisy! nataoko nanelatselatra izy sady voaranitra hamono.21 Miomana, ka mandrosoa eo ankavanana hianao, mijoroa, ka mandrosoa eo an-kavia, amin’ izay voatendry hamelezanao na aiza na aiza.22 Hiteha-tanana koa Aho ary hiala fo; Izaho Jehovah no nilaza izany.

Tontolo manodidina

Eto ny ampahan’ny vahoakan’i Joda, indrindra ireo tanora matanjaka sy manam-pahaizana toa an-dry Daniela sy Ezekiela dia efa babo any Babylona. Mbola maro kosa anefa ireo vahoaka izay tavela any Jerosalema. Ny hafatr’i Ezekiela dia sady hampibebahana hatrany ireo tavela any Jerosalema fa tsy hirehareha hoe “tsy lasa babo izahay” no fampiomanana ihany koa ireo efa any Babilona mba handray ilay vaovao ratsy fa ho rava i Jerosalema ary ho lasa babo any koa ireo mbola tavela.

Sabatra (1-5)

Mazava ny hafatra nampitondrain’Andriamanitra an’i Ezekiela, ho avy ny Babyloniana, mitondra sabatra ary dia tsy misy ho afa-miala amin’izany ny nofo rehetra, na ireo milaza azy ho marina na ny meloka. Tsy miverina amin’ny fanapahan-keviny Andriamanitra ny amin’ny handravana an’i Jerosalema sy hitondrana ho babo ireo mponina ao.
Midridridridry. Alahelo, fahakiviana, haketrahana, izany no mahazo an’i Ezekiela vokatry ny vaovao ratsy henony avy amin’i Jehovah. Tena “zavatra mahatahotra tokoa ny ho azon’ny tanan’Andriamanitra velona” (Hebreo 10.31). Koa dieny izao izany dia aleo mihavana faingana Aminy amin’ny alalan’i Jesoa Kristy!

Marina sy meloka

Nahoana kosa no dia miara-ringana ny marina sy ny meloka eto? Raha mbola eto an-tany tokoa Andriamanitra dia mampiposaka ny masoandrony amin’ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy ary mampilatsaka ny ranonorana amin’ny marina sy ny tsy marina (Matio 5.45). Mitovy ihany izany ny mahazo ny rehetra eto. Fa ny mampiavaka azy dia izay ao amin’i Kristy dia tsy hisy fanamelohana intsony fa hiala amin’ity tany feno faharatsiana ity izy dia hiaraka amin’Andriamanitra mandrakizay any an-danitra.

Application Mana isan’andro, azonao alaina ao @ Play Store

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *