Mana isan’andro 21 Novambra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 22... Ny tao aoriana Mana isan'andro 20...

Mana isan’andro 21 Novambra 2021

NEHEMIA 2.11-20 F.2,3

MANDINIKA VAO MANAO ZAVATRA

11 Dia tonga tany Jerosalema aho ka nitoetra tany hateloana.

12 Ary nifoha tamin’ny alina aho, dia izaho sy ny olom-bitsy nomba ahy; nefa tsy nisy olona nilazako izay natsindrin’Andriamanitra ny foko hatao any Jerosalema; ary tsy nisy biby nentiko afa-tsy ilay nitaingenako ihany.

13 Dia nandeha alina aho ka nivoaka tamin’ny vavahady mankany amin’ny lohasaha, tandrifin’ny loharanon’ny dragona, sy tamin’ny vavahadin-jezika ka nizaha ny mandan’i Jerosalema izay efa rava sy ny vavahadiny izay efa levon’ny afo.

14 Dia nankany amin’ny vavahadin-doharano sy ny farihin’ny mpanjaka koa aho; nefa tsy nisy lalana azon’ilay biby nitaingenako naleha akory.

15 Dia niakatra teo amin’ny lohasahan-driaka aho tamin’ny alina ka nizaha ny manda, dia nitodika ka niditra tamin’ny vavahady mankany amin’ny lohasaha, dia niverina.

16 Nefa ireo mpanapaka tsy nahalala izay nalehako, na izay nataoko; fa hatramin’izay dia tsy mbola nolazaiko tamin’ny Jiosy izany, na tamin’ny mpisorona, na tamin’ny manan-kaja, na tamin’ny mpanapaka, na tamin’ny vahoaka sisa izay nanao ny asa.

17 Ary hoy izaho taminy: Hianareo mahita ny fahoriantsika , fa rava Jerosalema ary nodoran’ny afo ny vavahadiny; koa andeha isika hanangana ny mandan’i Jerosalema, mba tsy ho latsa intsony isika.

18 Dia nambarako azy ny tànan’Andriamanitro izay nahasoa ahy, ary ny tenin’ny mpanjaka koa izay nolazainy tamiko. Ary hoy izy: Eny, aoka ary isika hitsangana ka handrafitra azy. Koa dia nampahery ny tànany hanao izany soa izany izy.

19 Fa nony ren’i Sanbala Horonita sy Tobia Amonita mpanompo ary Gasema Arabo izany, dia nanaraby sy nanevateva anay izy nanao hoe: Inona izao zavatra ataonareo izao? Hikomy amin’ny mpanjaka angaha ianareo?

20 Dia namaly azy aho ka nanao taminy hoe: Andriamanitry ny lanitra, Izy no hanambina anay, ka dia hitsangana handrafitra izahay mpanompony; fa ianareo tsy manana anjara. na rariny, na fahatsiarovana akory, atỳ Jerosalema.

Tonga tao Jerosalema i Nehemia niaraka tamin’ireo taratasin’ny mpanjaka kanefa tsy tonga dia nanao ny asa izy fa naka aina aloha nandritra ny telo andro (11); tsaroantsika koa fa i Ezra sy ireo mpiara-dia taminy mba niala sasatra koa nandritra ny telo andro tamin’ny nahatongavany tany Jerosalema (Ezra 8.32). Tena ilaintsika tokoa ny miala sasatra satria sady fotoana hakana saina koa izany fa tsy sanatria fandaniam-potoana velively.
Nanomboka tamin’ny alalan’ny fijereny izay fahasimban’ ny manda sy izay sisa tavela tamin’ireo vavahady ry Nehemia sy ireo olona mahatoky akaiky azy (12-13). Fa na dia efa nolazain’ny rahalahiny taminy aza izany (1.1-3), dia te-hahita maso mivantana izy mba hahafahany manao drafitrasa miainga amin’ny zavamisy hitany (14-15). Teo ampahitana izay tena faharavana, dia tsy nitomany intsony tpy ny tany Soana i Nehemia : vita ny fotoanan’ny ranomaso fa tonga ny fotoanan’ny asa. Misy fampianarana lehibe ho antsika mpanompon’Andriamanitra izany dia ny misaina aloha vao manao zavatra. Fantatra fa misy ny mpanohitra koa dia mila fitandremana ary ao ny fotoana alahelovana fa ao koa ny fotoana hitsanganana.
Taorian’ny fialan-tsasatra sy fijerena ny zavamisy dia izay vao namory ny rehetra i Nehemia ka nilaza ny fomba fijeriny tamin’ireo Jiosy (16-18). Naninona izy ireo no tsy nanao na inona na inona kanefa nahafantatra ny zava-nisy ? Tsy nisy mpitarika ve izy ? Matetika tokoa dia ny olona avy any ivelany indray no manana hetaheta te-hitondra fiovana fa ny rehetra mitady efa zatra miara-miaina amin’ny faharatsiana. Mila anao mitsangana ho mpitarika koa ny fiaraha-monina ankehitriny mba hahatonga azy ireny hitsangana hanorina tontolo vaovao (18).
Fantatr’i Nehemia ny fomba entina hanentanana ireo zanak’Israely na eo aza ireo fandrabirabiana, fanambaniana ary lainga (19-20) izay nataon’ ireo mpanohitra. Ny anaran’i Nehemia tokoa dia midika hoe: mampionona ny Tompo.
Baiko : “…Eny, aoka isika hitsangana handrafitra azy…” Nehemia 2/18