Mana isan’andro 20 Novambra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 21... Ny tao aoriana Mana isan'andro 19...

Mana isan’andro 20 Novambra 2021

NEHEMIA 2.1-10 F.1,2

MANÀNA FAHASAHIANA

1 Ary tamin’ny volana Nisana tamin’ny taona faharoa-polo nanjakan’i Artaksersesy, raha teo anoloany ny divay, dia noraisiko ka natolotro ny mpanjaka. Fa vao izay aho no mba nalahelo teo anatrehany.

2 Dia hoy ny mpanjaka tamiko: Nahoana no malahelo tarehy ianao, kanefa tsy marary tsinona? Tsy zavatra hafa izao, fa alahelom-po mihitsy. Dia raiki-tahotra indrindra aho

3 ka nanao tamin’ny mpanjaka hoe: Ho velona mandrakizay anie ny mpanjaka; nahoana no tsy halahelo tarehy aho, fa rava ny tanàna misy ny fasan-drazako, sady efa levon’ny afo ny vavahadiny?

4 Dia hoy ny mpanjaka tamiko: Inona ary no angatahinao? Dia nivavaka tamin’Andriamanitry ny lanitra aho aloha,

5 dia vao niteny tamin’ny mpanjaka hoe: Raha sitraky ny mpanjaka, ka mahita fitia eto imasonao ny mpanomponao, dia alefaso ho any Joda aho, ho any amin’ny tanàna misy ny fasan-drazako mba hanamboarako izany.

6 Ary hoy ny mpanjaka tamiko (ny vadin’ny mpanjaka koa nipetraka teo anilany): Haharitra hoatrinona any anefa ianao, ary rahoviana no hiverina? Ka dia sitraky ny mpanjaka ny handefa ahy; ary dia nilaza fotoana taminy aho.

7 Ary hoy koa aho tamin’ny mpanjaka: Raha sitraky ny mpanjaka, aoka homena taratasy ho amin’ireo governora any an-dafin’ny ony aho, mba hamelany ahy handeha hatrany Joda,

8 sy taratasy ho amin’i Asafa, mpitandrina ny alan’i ny mpanjaka mba hanomezany hazo hanaovako ny vavahadin’ny lapa izay momba ny tempoly sy hanaovako ny mandan’ny tanàna sy ny trano izay hitoerako. Dia nomen’ny mpanjaka ahy izany araka ny soa nataon’ny tànan’Andriamanitro tamiko.

9 Dia tonga tany amin’ireo governora any an-dafin’ny ony aho, ka natolotro azy ny taratasin’ny mpanjaka. Ary ny mpanjaka efa naniraka manamboninahitra sy mpitaingin-tsoavaly hanatitra ahy.

10 Raha nahare izany Sanbala Horonita sy Tobia Amonita mpanompo, dia sosotra loatra izy, satria nisy lehilahy tonga hitady izay hahasoa ny Zanak’Isiraely.

Manaiky hiara-ory amin’ny mpiray firenena. Raha tao anatin’ny fahoriana sy fahantrana ireo zanak’Israely, Nehemia kosa anisan’ireo olona manan-kaja indrindra tao anatin’ ny fanjakan’ny Persiana (1-3). Tsy nataony zavatra hofikirina anefa izany fa nitarika azy hahatsiaro ireo mpiray firenena aminy ny fony onena, tahaka ny nataon’i Mosesy taloha koa (Asa 7:23), raha tokony hankafy ny fahafinaretana tao an-dapa izy ireo dia nisafidy ny hiara-ory amin’ny vahoakan’Andriamanitra (Heb.11.5). Ny olona nifety sy nikorana fa Nehemia kosa mahatsiaro ny fahoriana lalina iainan’ny mpiray tanindrazana aminy ary tsikaritry ny mpanjaka izany alahelony izany. Toa izany ny olona rehefa tsy mihevitra ny azy ihany fa ny an’ny hafa ihany koa, tahaka ny toro-marika nomen’i Paoly Apostoly ho antsika kristiana (Fil. 2.4-8).
Mamaly vavaka Andriamanitra ary manana ny fotoanany Izy satria raha nivavaka i Nehemia mba hisokafan’ ny fon’ny mpanjaka (1.5-11) dia hitantsika eto fa efa-bolana (volana Kisleo – Nisana) taorian’izay raha teo am-panatanterahany ny asany amin’ny maha-mpitondra kapoaka azy no namalian’Andriamanitra ny fangatahany (4-9). Mampianatra antsika koa izany hatoky fa tena mihaino vavaka io Jesoa Tompontsika io saingy tsy voatery araka izay heverintsika ny fomba fiasany sy ny fotoanany (Isaia 55.😎.
Mandroso ny misy aza ny fanoherana. Ny fandraisana andraikitra nataon’i Nehemia dia tsy voatery nahafaly ny rehetra (10), fa tsy nanakana azy tsy hanatanteraka izay vina napetraky ny Tompo anefa izany. Miomana koa ianao rehefa hanao zavatra fa tsy maintsy misy manenjika sy manaratsy foana fa aza kivy amin’izany.
Fampiharana : andeha koa isika hanao tahaka an’i Nehemia, ilay olom-bavaka manana tetik’asa mazava sady manana fahasahiana