Mana isan’andro 19 Novambra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 20... Ny tao aoriana Mana isan'andro 17...

Mana isan’andro 19 Novambra 2021

NEHEMIA 1.1-11 F.2

NY ALAHELO MITARIKA ANAO HIVAVAKA

1 Ny tantaran’i Nehemia, zanak’i Hakalia. Tamin’ny volana Kisleo tamin’ny taona faharoa-polo, raha tany an-dapa any Sosana aho,

2 dia tonga Hanany, anankiray amin’ny rahalahiko, mbamin’ny lehilahy sasany avy tany Joda; ary nanontaniako azy ny amin’ny Jiosy efa afaka, izay sisa tamin’ny fahababoana, ary ny amin’i Jerosalema.

3 Ka hoy no navaliny ahy: Ny sisa tamin’ny fahababoana izay any amin’ny tany any dia mitondra fahoriana be sy latsa; ary voarodana ny mandan’i Jerosalema sady nodoran’ny afo ny vavahadiny.

4 Ary rehefa nandre izany teny izany aho, dia nipetraka nitomany sady niferinaina andro maro ary nifady hanina sy nivavaka teo anatrehan’Andriamanitry ny lanitra

5 ka nanao hoe: Indrisy! ry Jehovah, Andriamanitry ny lanitra, Andriamanitra lehibe sy mahatahotra, Izay mitandrina fanekena sy famindram-po amin’izay tia Azy sy mitandrina ny didiny,

6 aoka hihaino ny sofinao ary hihiratra ny masonao, mba hohenoinao ny vavaky ny mpanomponao, izay ataoko eto anatrehanao ankehitriny andro aman’alina ho an’ny Zanak’Isiraely mpanomponao sy izay anekeko ny fahotan’ny Zanak’Isiraely, izay efa nanotanay taminao; fa izaho sy ny mpianakavin-draiko dia samy efa nanota avokoa.

7 Efa nanao izay ratsy indrindra taminao izahay ka tsy nitandrina ny didy, na ny lalàna, na ny fitsipika, izay nandidianao an’i Mosesy mpanomponao.

8 Hotsarovanao anie ilay teny nandidianao an’i Mosesy mpanomponao hoe: Raha manao izay mahadiso ianareo, dia hampiely anareo any amin’ny firenena maro Aho;

9 nefa raha miverina amiko kosa ianareo ka mitandrina ny didiko sy mankatò azy, na dia hisy voaroaka hatrany am-paravodilanitra aza ianareo, dia avy any no hanangonako azy, ka ho entiko ho ao amin’ny fitoerana izay nofidiko hampitoerako ny anarako izy.

10 Ary ireo dia mpanomponao sy olonao, izay navotanao tamin’ny herinao lehibe sy ny tananao mahery.

11 Koa mitaraina aminao aho, ry Jehovah ô, mihainoa ny fivavaky ny mpanomponao sy ny fivavaky ny mpanomponao rehetra izay faly amin’ny fahatahorana ny anaranao; ary hambinina anie ny mpanomponao anio, ary aoka hahazo famindram-po eo imason’io lehilahy io aho. Fa mpitondra kapoaky ny mpanjaka aho.

Vahoaka mijaly (1-3).
Ao anatin’ny “fahoriana lehibe sy fahantrana lehibe” ny zanak’Israely araka ny tatitra izay nentin’i Hanany (3). Kanefa Andriamanitra dia efa nanomana olona iray izay hitondra izany vesatra izany ao ampony dia Nehemia izany! Ity lehilahy ity dia nalahelo ny fijaliana sy ny fahoriana nahazo ireto izay niverina avy tamin’ny fahababoana ary fantany fa ny fahotan’izy ireo ihany anefa no mbola nahatonga izany fijaliana rehetra izany (6);
Lehilahy olom-bavaka (4-11).
Nitaraina sy nibaboka teo anoloan’ny Tompo i Nehemia noho izany, mila tsaroantsika fa toy izany koa no fihetsika efa nataon’i Ezra nanoloana ny tsy fanarahan’ny olona ny Tenin’Andriamanitra (Ezra 9.1-15), fa izaho koa ve mba anisan’ireo mpifona ho an’ny fianakaviako sy ny fireneko ? Hitantsika mandrakariva fa eo anivon’ireo izay manana fo onena ny vahoakany foana no hisafidianan’Andriamanitra ireo olona izay ataony fitaovana hitondra ny fanavotana avy Aminy.
Tsarovy : isika koa raha mahita ny faharavan’ny manda izay maha-simba ny fiaraha-monina sy ny fiainam-pianakaviana ankehitriny dia mba manana fo onena ve? Manaitra antsika ve ireny?
« Ary rehefa nandre izany teny izany aho, dia nipetraka nitomany sady niferinaina andro maro ary nifady hanina sy nivavaka teo anatrehan’Andriamanitry ny lanitra » Nehemia 1:4