Mana isan’andro 18 Aogositra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 19... Ny tao aoriana Mana isan'andro 17...

Mana isan’andro 18 Aogositra 2021

EZEKIELA 18. 19-32 F.1, 2

ANDRIAMANITRA MARINA MIANTSO NY MPANOTA HIBEBAKA

19 Nefa, hoy hianareo: Nahoana moa ny zanaka no tsy mba hitondra ny helo-drainy? Raha ny zanaka manao izay marina sy mahitsy sy mitandrina ny didiko rehetra ka mankatò azy, dia ho velona tokoa izy.20 Ny fanahy izay manota no ho faty. Ny zanaka tsy mba hitondra ny heloky ny rainy, ary ny ray tsy mba hitondra ny heloky ny zanany; ny fahamarinan’ ny marina ho aminy ihany ary ny faharatsian’ ny ratsy fanahy kosa ho aminy ihany. 21 Fa raha ny ratsy fanahy miala amin’ ny fahotana rehetra izay nataony ka mitandrina ny didiko rehetra ary manao izay marina sy mahitsy, dia ho velona tokoa izy, fa tsy ho faty.22 Ny fahadisoany rehetra izay nataony tsy hotsarovana aminy intsony; ho velona izy noho ny fahamarinana izay nataony. 23 Moa sitrako akory va ny fahafatesan’ ny ratsy fanahy, hoy Jehovah Tompo, fa tsy ny hialany amin’ ny alehany mba ho velona izy?24 Fa raha ny marina no miala amin’ ny fahamarinany ka manao meloka ary manaraka ny fahavetavetana rehetra izay nataon’ ny ratsy fanahy, ho velona va izy? Ny fahamarinany rehetra izay nataony dia tsy hotsarovana; noho ny fahadisoana izay nandisoany sy ny fahotana izay nanotany dia ho faty izy.25 Nefa hoy hianareo: Tsy marina ny fitondran’ ny Tompo. Mihainoa ange, ry taranak’ Isiraely: Moa ny fitondrako va no tsy marina? Tsy ny fitondranareo va no tsy marina?26 Raha ny marina miala amin’ ny fahamarinany ary manao meloka ka maty amin’ izany, dia maty noho ny heloka nataony ihany izy.27 Ary raha ny ratsy fanahy miala amin’ ny faharatsiana nataony ka manao izay marina sy mahitsy, dia hovelominy ny fanahiny.28 Raha mahita izy ka miala amin’ ny fahadisoana rehetra izay nataony, dia ho velona tokoa izy, fa tsy ho faty.29 Nefa hoy ny taranak’ Isiraely: Tsy marina ny fitondran’ ny Tompo. Ry taranak’ Isiraely, ny fitondrako va no tsy marina? Tsy ny fitondranareo va no tsy marina?30 Koa samy hotsaraiko araka ny ataonareo avy hianareo, ry taranak’ Isiraely, hoy Jehovah Tompo. Mitodiha, ka mibebaha amin’ ny fahadisoanareo rehetra, dia tsy ho tonga fahatafintohinana mahameloka anareo intsony izany.31 Esory ho afaka aminareo ny fahadisoanareo rehetra izay nataonareo, ka manaova fo vaovao sy fanahy vaovao ho anareo; fa nahoana no ho faty hianareo, ry taranak’ Isiraely?32 Fa tsy sitrako ny fahafatesan’ izay maty, hoy Jehovah Tompo. Koa mibebaha hianareo mba ho velona. Hira fahalahelovana ny amin’ ireo lehiben’ ny Isiraely.

Ity andalan-tsoratra Masina ity dia tena manasongadina ilay toetra fototra mahakasika an’Andriamanitra, sady amborahany ny ao am-pony.

Andriamanitra Marina

Mitsara antsika araka izay nataontsika Jehovah Tompo, matokia izany (30a), ary samy mitondra ny vokatry ny nataony ny tsirairay. Ny azo antoka dia marina ny fitsaran’Andriamanitra, ary tena sahaza ny tsirairay izany. Fanirian’Andriamanitra ny hanome rariny izay « Marina » na « Nohamarinina ». Ary na tsy sitrany aza amin’ny maha Andriamanitra MARINA azy dia tsy maintsy mitsara ny ratsy fanahy Izy, ny faniriany anefa dia ny hialan’izy ireny amin’ny ratsy (23).

Olombelona miovaova, mpanota

Rehefa dinihantsika ireo sokajin’olona voatanisa dia afaka sokajiana ho 4 : olo-marina, olo-meloka, olo-marina lasa meloka, olo-meloka niala tamin’ny fahotana ka nohamarinina. Mety afaka samy hifandahatra isika ny amin’izay mety ho fahamarinana na mahameloka antsika fa mazava ny ambaran’ny Soratra Masina : « Fa samy efa nanota izy rehetra » Romana 3.23. Andao hiara-hiaiky izany maha mpanota antsika izany, ka hamaly ny antsom-pitiavana ataony : « ka mibebaha amin’ny fahadisoanareo rehetra, dia tsy ho tonga fahatafintohinana mahameloka anareo intsony izany » (30b).

Andriamanitra Mamindra fo

Andriamanitra mahari-po sady be famindram-po ny Andriamanintsika. Ny sary tiany ho antsika dia ny FAHAVELOMANA ao Aminy. Eo ny faharetana amin’ ny fitondrantena marina, fa eo andanin’izay kosa ny FIBEBAHANA (31,32). Mba ahafahantsika tsy miverina amin’ny izany fahadisoana izany anefa dia mila maka natiora vaovao isika dia : FO sy FANAHY vaovao izay omen’ny Zanany antsika (2 Korintiana 5.17)
Fampaherezana: Mbola androm-pahasoavana izao, koa anio raha hihaino ny feony ianao dia aza manamafy ny fonao.

Application Mana isan’andro, azonao alaina ao @ Play Store

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *