Mana isan’andro 17 Novambra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 19... Ny tao aoriana Mana isan'andro 16...

Mana isan’andro 17 Novambra 2021

ASAN’NY APOSTOLY 20. 17 – 38 F.1

MANANATRA NY LOHOLONA

17 [Ny anatra nataon’i Paoly tamin’ny loholon’ny fiangonana tao Efesosy] Ary raha tany Mileto Paoly, dia naniraka hankany Efesosy izy ka nampaka ny loholon*’ny fiangonana** hankeo aminy. [* Gr. presbytera][**Gr. eklesia]

18 Ary nony tonga teo aminy ireo, dia hoy izy taminy: Fantatrareo hatramin’ny andro voalohany nahatongavako teto Asia izay toetry ny fitondran-tenako taminareo tamin’izany andro rehetra izany,

19 dia ny nanompoako ny Tompo tamin’ny fanetren-tena rehetra sy ny ranomaso ary ny fakam-panahy izay nanjo ahy tamin’ny fanotrehan’ny Jiosy,

20 ka tsy mba nafeniko izay mahasoa, fa nambarako sy nampianariko anareo teo imason’ny olona ary tao amin’ny isan-trano;

21 ary nambarako tamin’ny Jiosy sy ny jentilisa* koa ny fibebahana amin’Andriamanitra sy ny finoana an’i Jesosy Kristy Tompontsika. [* Gr. Grika]

22 Ary ankehitriny, indro, tery* am-panahy hankany Jerosalema aho, nefa tsy fantatro izay hanjo ahy any, [* mifatotra]

23 afa-tsy izay ambaran’ny Fanahy Masina amiko amin’ny isan-tanàna, fa hisy famatorana sy fahoriana hanjo ahy.

24 Nefa tsy ataoko ho zavatra akory ny aiko, mba hahavita ny alehako, dia ny fanompoana izay noraisiko tamin’i Jesosy Tompo hanambara ny filazantsaran’ny fahasoavan’Andriamanitra.

25 Ary, indro, ankehitriny fantatro fa tsy hahita ny tavako intsony ianareo rehetra izay nalehako nitoriako ny fanjakana.

26 Koa manambara aminareo aho anio fa afaka amin’ny ranareo rehetra aho.

27 Fa tsy nafeniko anareo, fa notoriko taminareo avokoa ny saina rehetra natolotr’Andriamanitra.

28 Tandremo ny tenanareo sy ny ondry rehetra izay nanaovan’ny Fanahy Masina anareo ho mpitandrina*, hiandrasanareo ny fiangonan**’Andriamanitra***, izay novidiny tamin’ny ràny. [*Gr. episkopo][** Gr. eklesia’][*** Na: [ny fiangonan’ny Tompo]

29 Fantatro fa rehefa lasa aho dia hisy amboadia* masiaka hiditra eo aminareo izay tsy hiantra ny ondry. [* Gr. lopa]

30 Ary avy aminareo no hiposahan’ny olona sasany mitory teny tsy marina hitaona ny mpianatra hanaraka azy.

31 Koa miambena, ary tsarovy fa telo taona mipaka aho tsy nitsahatra nananatra anareo rehetra andro aman’alina tamin’ny ranomaso.

32 Ary ankehitriny izaho manolotra anareo ho amin’Andriamanitra sy ho amin’ny tenin’ny fahasoavany, izay mahay mampandroso sy manome lova anareo eo amin’izay rehetra nohamasinina.

33 Tsy mba naniry volafotsy na volamena na lamban’olona aho.

34 Fa fantatrareo ihany fa ireto tanako ireto no niasa mba hahazoako sy ny niaraka tamiko izay nilainay.

35 Efa nasehoko anareo tamin’ny zavatra rehetra fa tokony hiasa toy izany koa ianareo, mba hiantra ny mahantra ka hahatsiaro ny tenin’i Jesosy Tompo, izay manao hoe: Mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray.

36 Ary rehefa niteny izany izy, dia nandohalika teo ka niara-nivavaka tamin’izy rehetra.

37 Ary nitomany mafy izy rehetra, dia namihina ny vozon’i Paoly ka nanoroka azy,

38 sady nalahelo loatra noho ny nilazany fa tsy hahita ny tavany intsony izy. Dia nanatitra azy teny an-tsambo izy. [Ny nahatongavan’i Paoly tany Jerosalema, sy ny nataony hampihena ny tsi-fitiavan’ny Kristiana tany Palestina azy]

Fanambarana:
Fomba tsotra sy mazava ary mivantana no nilazan’i Paoly tamin’ireo loholona nampanantsoiny avy any Efesosy ho eo aminy, ny amin’ny fitondran-tenany, ny fomba nanompoany ny Tompo dia tamin’ny fanetren-tena sy ny ranomaso, ny fakam-panahy sy ny fifofoan’ny Jiosy ny ainy (19). Na izany aza dia tsy nampihemotra an’i Paoly izany rehetra izany fa nampianatra ny olona hatrany izy ka na ny Jiosy na ny Jentilisa dia nanambarany ny fibebahana avokoa. Satria ny fibebahana no varavarana voalohany indrindra hidirana amin’ny fifandraisana amin’Andriamanitra, manaraka izany ny finoana an’i Jesoa Kristy.
Manao vy very ny ainy:
Izany no azo ilazana ny fihetsik’i Paoly eto satria naniry ho any Jerosalema izy kanefa dia hiharan-java-manahirana any izy dia fisamborana azy sy fanaovana azy an-tranomaizina. Izao anefa no nambarany teo anatrehan’izany:” Nefa tsy ataoko ho zavatra akory ny aiko, mba hahavita ny alehako, dia ny fanompoana izay noraisiko tamin’i Jesosy Tompo hanambara ny filazantsaran’ny fahasoavan’Andriamanitra” (24). Tsy diso mihitsy ny Apostoly Paoly raha nilaza izy fa manahaka an’i Jesoa Kristy (I Kor.11.1).
Anatra farany:
“Tandremo ny tenanareo sy ny ondry izay nomena ho andraikitrareo” (29). Miambena (31). Tahaka izany no fampitandremana sy fananarana nataon’i Paoly ireto loholona ireto. Toe-javatra izay mbola mety miseho koa amin’izao andro hiainantsika izao amin’ny alalan’ny fakam-panahin’ny fijangajangana sy ny filàna samihafa ary ny fampianarana manoloana ny Tenin’Andriamanitra. Tandremo!
Fara-fihaonana:
Tahaka ny olona mifankatia rehetra tsy maintsy mifandao dia an-dranomaso ny fisarahana noho ny alahelo. Fa izay mampahery eo anatrehan’izany dia ny fiaraha-mivavaka (36). Ny vavaka no fanafodin’ny fahasarotana rehetra!