Mana isan’andro 13 Oktobra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 14 Oktobra... Ny tao aoriana Mana isan'andro 12 Oktobra...

Mana isan’andro 13 Oktobra 2021

ASAN’NY APOSTOLY 13.13-25 F.1, 2

MANIRAKA MPANOMPO ANDRIAMANITRA

13 Ary Paoly sy ny namany, rehefa niondrana an-tsambo niala avy tany Pafo, dia tonga tany Perga any Pamfylia; fa Jaona nandao azy ka niverina nankany Jerosalema. 14 Ary rehefa niala tany Perga izy ireo, dia nandroso nankany Antiokia any Pisidia, dia niditra tao amin’ ny synagoga tamin’ ny andro Sabata ka nipetraka teo. 15 Ary rehefa vita ny famakiana ny lalàna sy ny mpaminany, ny mpanapaka ny synagoga dia nampilaza taminy ka nanao hoe: Ry rahalahy, raha misy fananarana hataonareo amin’ ny olona, dia ataovy. 16 Ary Paoly nitsangana, dia nanofa tanana azy ka nanao hoe: Ry lehilahy Isiraely sy hianareo izay matahotra an’ Andriamanitra, mihainoa; 17 Andriamanitr’ izao olona Isiraely izao efa nifidy ny razantsika ka nanandratra ny olona, raha nivahiny tany amin’ ny tany Egypta izy, ary sandry avo no nitondrany azy nivoaka avy tany. 18 Ary Izy nandefitra tamin’ ny nataony tany an-efitra tokony ho efa-polo taona. 19 Ary rehefa nandrava firenena fito tany amin’ ny tany Kanana Izy, dia nampandovainy ny tanin’ ireny izy 20 tokony ho dimam-polo amby efa-jato taona; ary rehefa afaka izany, dia nomeny mpitsara izy hatramin’ i Samoela mpaminany. 21 Ary rehefa afaka indray izany, dia nangataka mpanjaka izy; ka dia nomen’ Andriamanitra azy efa-polo taona Saoly, zanak’ i Kisy, lehilahy avy tamin’ ny firenen’ i Benjamina. 22 Ary rehefa nanaisotra an’ i Saoly Izy, dia nanandratra an’ i Davida ho mpanjakany sady nanambara azy hoe: Izaho nahita an’ i Davida, zanak’ i Jese, lehilahy araka ny foko, izay hanao ny sitrapoko rehetra. 23 Avy tamin’ ny taranak’ izany lehilahy izany no nitondran’ Andriamanitra an’ i Jesosy araka ny teny fikasana ho Mpamonjy ny Isiraely, 24 rehefa notorin’ i Jaona tamin’ ny olona Isiraely rehetra aloha ny batisan’ ny fibebahana, fony tsy mbola tonga Izy. 25 Ary Jaona, rehefa nadiva ho nahatanteraka ny nalehany, dia nanao hoe: Ataonareo ho iza moa aho? Tsy Izy aho; fa, indro, misy Anankiray avy ao aoriako, ka izaho tsy miendrika hamaha ny kapa eo an-tongony akory.

Hatrany amin’ny faran’ny tany (13-14).
Toerana maro no anirahan’Andriamanitra ny mpanompony. Eto ry Paoly sy ny namany dia nandalo tany Pafo, Perga any Pamyflia, Antiokia any Pisidia ary Jaona nankany Jerosalema. Moa va tsy fahatanterahan’ilay tenin’i Jesoa hoe “Fa hahazo hery hianareo amin’ny hilatsahan’ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran’i Jodia sy Samaria ary hatrany amin’ny faran’ny tany” (Asa 1.😎. Ny iraka lehibe nampanaoviny rahateo koa dia ny fitoriana ny filazantsara amin’ny ombelona rehetra manerana izao tontolo izao (Marka 16.15) sy fanaovana mpianatra ny firenena rehetra (Matio 28.19).
Hanambara ny famonjeny (15-25).
Nanomboka amin’ny bokin’ny lalàna sy ny mpaminany, ny tantaran’ny Zanak’Israely ary tonga hatrany amin’i Davida no voatanisan’i Paoly raha nitory ny filazantsara (15-22); ny tanjona tamin’izany anefa dia ny hanambara fa Jesoa no Mpamonjy ny Israely sady Mpamonjy izao tontolo izao (23). I Jaona koa dia niainga tamin’ny batisan’ny fibebahana raha nanambara an’i Jesoa sy ny famonjeny (24-25). Jesoa koa dia nanao izany fomba fitory raha nanambara ny momba Azy tamin’ireo roalahy teny an-dalana ho any Emaosy, dia nanomboka hatramin’ny bokin’i Mosesy sy ny mpaminany (Lioka 24.27); toy izany koa no nataony tamin’ilay vehivavy Samaritana nantsaka rano izay nilazany fa Izy no Mesia (Jaona 4.25-26).
Fomba fitoriana ny Filazantsara tena mahomby tokoa ny toy izany ka tsara halain-tahaka : Mianga amin’ny Soratra Masina sy ny zavatra fantatra dia ny zava-misy mankany amin’ny zavatra tsy fantatra dia ny famonjen’i Jesoa Kristy.
Hafatra: Avy amin’izay zavatra rehetra hitanao sy renao, dia lazao isan’andro isan’andro ny famonjen’i Jesoa.

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *