Mana isan’andro 13 Novambra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 14... Ny tao aoriana Mana isan'andro 12...

Mana isan’andro 13 Novambra 2021

ASAN’NY APOSTOLY 19. 1 – 10 F.2

MANAMBARA HATRANY NY VAOVAO MAHAFALY

1 Ary raha mbola tany Korinto Apolosy, dia nitety ny tany ambony Paoly ka tonga tany Efesosy, dia nahita mpianatra sasany teo izy

2 ka nanao taminy hoe: Efa noraisinareo va ny Fanahy Masina, fony vao nino ianareo? Fa ireo nanao taminy hoe: Tsy renay akory fa efa nomena ny Fanahy Masina.

3 Ary hoy Paoly: Ho amin’inona ary no nanaovana batisa anareo? Dia hoy ireo: Ho amin’ny batisan’i Jaona.

4 Fa hoy Paoly: Jaona nanao ny batisan’ny fibebahana ka nilaza tamin’ny olona hino Izay ho avy manaraka azy, dia Jesosy.

5 Ary raha nahare izany izy, dia natao batisa ho amin’ny anaran’i Jesosy Tompo.

6 Ary rehefa nametrahan’i Paoly tanana izy, dia nilatsaka taminy ny Fanahy Masina; ary niteny tamin’ny teny tsy fantatra izy sady naminany.

7 Ary tokony ho roa ambin’ny folo lahy no isan’izy rehetra.

8 Ary Paoly niditra tao amin’ny synagoga ka niteny tamin’ny fahasahiana, dia niady hevitra telo volana ka nampanaiky ny amin’ny fanjakan’Andriamanitra.

9 Fa raha nikiribiby ny sasany ka tsy nanaiky, fa niteny ratsy izany fampianarana* izany teo imason’ny olona maro, dia niala tamin’ireo izy ka nitondra ny mpianatra nitokana, dia niady hevitra isan’andro tao amin’ny trano fampianaran’i Tyrano. [* Gr. lalana]

10 Ary naharitra roa taona ngarangidina izany, ka dia nandre ny tenin’ny Tompo izay rehetra nonina tany Asia, na Jiosy na jentilisa*. [* Gr. Grika]

Samy amin’ny faritra misy azy:
I Apolosy tany Korinto, i Paoly kosa tany Efesosy. Tsy mitsahatra manambara ny vaovao mahafaly amin’ny olona amin’ny toerana rehetra lalovany izy roalahy ireo. Raha samy mandray andraikitra tahaka izany avokoa ny Kristiana tsirairay amin’izao vanim-potoana izao ka manambara ny Filazantsaran’i Jesoa Krity amin’ny faritra misy azy avy sy amin’ny olona mifanerasera aminy dia azo heverina fa tsy ho ela ny hiverenan’i Jesoa Kristy avy amin’ny rahon’ny lanitra.
Nandray ny Fanahy Masina:
Ny batisa amin’ny rano nataon’i Jaona dia manambara ny fibebahan’ny olona iray ka hanombohany miditra amin’ny finoana an’i Jesoa Kristy. Ny batisa amin’ny Fanahy Masina kosa dia fandraisana ny Fanahy Masina honina ao anaty izay marika maha Zanak’ Andriamanitra, io ilay tombokase hanamarinana fa efa nino sy nanaiky an’i Jesoa ho Tompony sy Mpamonjy azy ny olona iray:” Ao aminy koa ianareo, rehefa renareo ny tenin’ny fahamarinana, dia ny filazantsara famonjena anareo, – eny, ao aminy koa ianareo, rehefa nino, no nasiana tombo-kase tamin’ny Fanahy Masina araka ny teny fikasana.” (Efes.1.13).
Famantarana:
Nampiasain’Andriamanitra tamin’izany hamantaran’ny olona ny fandraisana ny Fanahy Masina ny fitenena amin’ny fieny tsy fantatra. Ankehitriny kosa dia ny fahatsapan’ny olona fiadanana ao anatiny, fahafenoam-piainana no hahatsapany izany fandraisany ny Fanahy Masina izany. Tsapany ihany koa ny fahaizany miaina araka izay toetra rehetra voalaza ao amin’ny Galatiana 5.22.
Fanontaniana: Efa nahatsapa izany ve ianao manokana? Porofo manamarina izany ny fahafahanao miaina araka izany ary koa ny fitiavanao mampahafantatra ny hafa izany vaovao mahafaly efa noraisinao izany.