Mana isan’andro 12 Oktobra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 13 Oktobra... Ny tao aoriana Mana isan'andro 11 Oktobra...

Mana isan’andro 12 Oktobra 2021

ASAN’NY APOSTOLY 13.1-12 F.1, 2

MANOKANA MPANOMPO ANDRIAMANITRA

Ny nandefasana an’ i Barnabasy sy Saoly ho misionera, sy ny nampianarany tao Kyprosy

1 Ary teo amin’ ny fiangonana tany Antiokia nisy mpaminany sy mpampianatra: Barnabasy sy Simeona, izay atao hoe Nigera, sy Losio Kyreniana sy Menahema (izay niolonono tamin’ i Heroda mpanapaka) ary Saoly. 2 Ary raha nanao fanompoam-pivavahana ho an’ ny Tompo sy nifady hanina ireo, dia hoy ny Fanahy Masina: Atokàny ho Ahy Barnabasy sy Saoly hanao ny asa izay efa niantsoako azy. 3 Ary rehefa nifady hanina sy nivavaka ary nametra-tanana taminy izy, dia nandefa azy. 4 Ary rehefa nirahin’ ny Fanahy Masina izy roa lahy, dia nidina nankany Seleokia izy ka niondrana an-tsambo teo hankany Kyprosy. 5 Ary nony tonga tany Salamisy izy, dia nitory ny tenin’ Andriamanitra teny amin’ ny synagogan’ ny Jiosy; ary nitondra an’ i Jaona koa ho mpanampy azy izy. 6 Ary rehefa namaky ny nosy ka tonga tany Pafo izy, dia nahita Jiosy anankiray atao hoe Barjesosy, mpanao ody sady mpaminany sandoka, 7 izay nitoetra tao amin’ i Sergio Paolo, governoran’ ny tany sady lehilahy hendry; ary izy nampaka an’ i Barnabasy sy Saoly hankao aminy ka naniry mba hahare ny tenin’ Andriamanitra. 8 Fa Elyma, mpanao ody (fa izany no anarany, raha adika), nanohitra azy roa lahy sady nitady hampivily ny governora tsy hanaiky ny finoana. 9 Fa Saoly kosa, izay atao hoe koa Paoly, feno ny Fanahy Masina, dia nibanjina azy 10 ka nanao hoe: Ialahy feno ny fitaka rehetra sy ny fahafetsena rehetra, ialahy zanaky ny devoly sady fahavalon’ ny fahamarinana rehetra, tsy hitsahatra tsy hamily ny lala-mahitsin’ ny Tompo va ialahy? 11 Ary, indro, ankehitriny ny tanan’ ny Tompo hamely an’ ialahy, dia ho jamba ialahy ka tsy hahita masoandro aloha. Dia latsaka tao aminy niaraka tamin’ izay ny mampanjambena sy ny aizina, ary niraparapa nitady olona hitantana azy izy. 12 Ary ny governora, nony nahita izay efa natao, dia nino sady talanjona tamin’ ny fampianaran’ ny Tompo.

Hitory ny teniny (1-5).
Vokatry ny fanompoam-pivavahana, ny vavaka sy ny fifadian-kanina, dia miasa amin’ny alalan’ny Fanahy Masina Andriamanitra ka manokana olona toa an-dry Barnabasy sy Saoly hanao ny asa efa niantsoana azy dia ny hitory ny Teniny. Izaho sy ianao raha nahatsiaro ho nandray izany Fanahy Masina izany tamin’ny nanekena an’i Jesoa ho Tompo sy Mpamonjy (Jaona 1.12), dia tsarovy fa efa natokan’Andriamanitra hitory ny teniny satria ho Azy, dia taranaka voafidy isika, fanjakam-pisorona, firenena masina, nalainy ho an’ny tenany mba hilaza ny hatsarany ka hampiala ny olona amin’ny maizina ho amin’ny fanjakany mahagaga (1 Petera 2.9). Tsy fananganana fiangonana araka izany na asa sosialy no tena nanokanana an’i Barnabasy sy Paoly na ny fiangonana fa ny hitory ny filazantsara na hitaona olona ho an’i Kristy.
Hanao asa manokana (6-12).
Natokan’Andriamanitra hanao asa amina-olona manokana anefa ny mpanompony. Noho ny fitarihan’ny Fanahy Masina, dia Barjesosy na Elyma izay sady mpanao ody ratsy no mpaminany sandoka no niantefan’ny fitoriana eto. Naniry handre ny Tenin’Andriamanitra izy; amin’ny Jiosy aza, dia azo heverina ho mahalala ny teny izy fa ny hanohitra sy ny hampivily ny hafa no tena tanjony. Betsaka ny toy izany amin’izao vaninandro iainantsika izao, miady hevitra sy manao izay hampiala ny maro amin’ny finoana an’i Jesoa. Rehefa feno ny Fanahy Masina anefa isika ka manaiky ho tarihin’izany Fanahy izany, dia hanana fahasahiana toa an’i Paoly hanambara ny faharatsian’ny olona sy hanao fahagagana ka hitondra azy izy ho amin’ny fibebahana sy ny finoana.
Vavaka : Tompo ô! Omeo olona iray isan’andro aho hanambarako ny famonjenao. Amena!

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *