Mana isan’andro 11 Oktobra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 12 Oktobra... Ny tao aoriana Mana isan'andro 10 Oktobra...

Mana isan’andro 11 Oktobra 2021

ASAN’NY APOSTOLY 12.12-25 F.5, 6

MAMALY VAVAKA ANDRIAMANITRA

12 Ary rehefa fantany tsara izany, dia nankany an-tranon’ i Maria, renin’ i Jaona, izay atao hoe koa Marka, izy; ary nisy olona maro niangona nivavaka tao.13 Ary raha nandòndòna ny vavahady Petera, dia nisy ankizivavy atao hoe Roda nankeo hihaino.14 Ary rehefa nahalala ny feon’ i Petera izy, dia tsy namoha ny vavahady noho ny hafaliany, fa lasa nihazakazaka ary niditra ka nilaza fa Petera no mijanona eo am-bavahady.15 Fa hoy ny olona taminy: Very saina hianao. Fa izy nitompo rariny fa izany tokoa. Dia hoy indray ny olona: Anjeliny izany.16 Fa Petera naharitra nandòndòna ihany, ary rehefa novohany, dia nahita azy ireo ka talanjona.17 Fa izy nanofa tanana azy mba hangina, dia nanambara taminy izay namoahan’ ny Tompo azy avy tao an-trano-maizina. Ary dia hoy izy: Ambarao amin’ i Jakoba sy ny rahalahy izany zavatra izany. Dia niala izy ka lasa nankany amin’ ny fitoerana hafa.18 Ary rehefa nazava ny andro, dia nifanaritaka be ihany ny miaramila ka nanao hoe: Nankaiza Petera?19 Ary rehefa nitady azy fatratra Heroda, fa tsy nahita, dia nadininy ny mpiambina ka nasainy novonoina. Ary Heroda nidina niala tany Jodia hankany Kaisaria, dia nitoetra tany.20 Ary Heroda tezitra loatra tamin’ ny Tyriana sy ny Sidoniana; fa niray saina kosa ireo ka nankany aminy, ary rehefa nahazo an’ i Blasto, mpitandrina ny trano fandrian’ ny mpanjaka, ho sakaizany, dia nangataka fihavanana, satria ny taniny nivelona tamin’ ny tanin’ i Heroda. 21 Ary tamin’ ny andro voatendry dia niakanjo akanjom-panjakana Heroda ka nipetraka teo ambonin’ ny seza fiandrianany, dia nikabary tamin’ ny vahoaka.22 Ary ny vahoaka niantso hoe: Feon’ Andriamanitra izany, fa tsy an’ olona!23 Ary niaraka tamin’ izay dia nisy anjelin’ ny Tompo namely azy, satria tsy nanome voninahitra an’ Andriamanitra izy; ka dia nohanin’ ny kankana izy ka maty.

24 Ary nandroso sy niely ny tenin’ Andriamanitra.25 Ary Barnabasy sy Saoly niverina avy tany Jerosalema, rehefa vita ny fanompoany, dia nitondra an’ i Jaona, izay atao hoe Marka, hiaraka aminy.

Fa isika mazàna no miahanahana (12-17).
Anjely, izay “fanahy manompo, nirahina hanao fanompoana ho an’izay handova famonjena” (Hebreo 1.14) no nirahin’Andriamanitra hitondra an’i Petera hivoaka ny tranomaizina (7-12) ary vavaka no nahatonga izany. I Petera angamba tsy nihevitra hoe nisy nivavaka ho azy ka tsy fantany ho marina ny zavatra nataon’ny anjely fa noheverina ho fahitana (9). Ny olona maro nivavaka tao an-tranon’i Maria koa rehefa nilazan’i Roda, isan’ny mpivavaka tao, fa mijanona ao am-bavahady i Petera (raha adika tsotra dia hoe namaly vavaka ny Tompo), dia nihevitra azy ho very saina na nihevitra koa fa anjelin’i Petera izany fa tsy izy. Mazàna koa isika no toy izany: na dia efa nametraka ny fanahiantsika teo amin’ny Tompo aza, dia mbola velon’ahiahy sy tebiteby ihany, mbola mitady ny vahaolana amin’ny saintsika sy ny herintsika ihany; tandremo fa toy ny tsy miandry na manantena valimbavaka isika amin’izany.
Ho fandresen-dahatra ny tsy mino (18-25).
Mampahatsiaro an’i Heroda ilay nilaza hiankohoka tamin’i Jesoa nefa nikasa hamono Azy ny tantara misy eto (Matio 2.8,16). Heroda tezitra mafy satria rehefa tsy nahita an’i Petera izy dia namono ny mpiambina (18) ary nikabary tamin’ny Tyriana sy ny Sidoniana izay naha-tezitra azy koa. Ireto farany izay efa nangataka fihavanana taminy (20) sady nandray ny teniny ho feon’Andriamanitra (22) nefa nanaovany kabary tsy nanome voninahitra an’Andriamanitra izay antony nahafaty azy moa (23). Ny fahafahan’i Petera sy ny fahafatesan’i Heroda dia inoana fa valimbavaka ho an’ny fiangonana mba hampandroso ny Tenin’Andriamanitra sy ny asany (24-25). Mahereza ary mivavaka e!

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *