Mana isan’andro 11 Aogositra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 12... Ny tao aoriana Mana isan'andro 10...

Mana isan’andro 11 Aogositra 2021

OHABOLANA 29.1 – 15 F.1,2
KARAZAN’OLONA EO AMIN’NY FIARAHA-MONINA

1 Izay olona anarina matetika ka mihamafy hatoka Dia ho torotoro tampoka, ka tsy hisy fahasitranana.

2 Raha mihamaro ny marina, dia faly ny vahoaka; Fa raha ny ratsy fanahy no manapaka, dia misento kosa izy.

3 Izay tia fahendrena no mahafaly ny rainy; Fa izay misakaiza amin’ ny vehivavy janga dia mandany harena.

4 Ny rariny no ampandrian’ ny mpanjaka ny tany; Fa izay mandray tambitamby no mandrava azy kosa.

5 Izay olona mandrobo ny namany Dia mamela-pandrika ny tongony.

6 Misy fandrika amin’ ny heloky ny olon-dratsy; Fa ny marina mihoby sy mifaly.

7 Ny marina mihevitra ny adin’ ny malahelo; Fa ny ratsy fanahy tsy hahalala fahendrena.

8 Ny mpaniratsira mampihotakotaka ny tanàna; Fa ny hendry mampionona fahatezerana.

9 Raha iadian’ ny hendry ny adala, Dia tezitra sy mihomehy izy, ka tsy hisy fitsaharana.

10 Ny olona mpandatsa-drà mankahala ny tsy misy tsiny; Fa ny mahitsy kosa miahy ny ainy.11 Ny fahatezeran’ ny adala dia avoakany avokoa; Fa ny hendry kosa manindry fo.12 Raha mihaino lainga ny mpanapaka, Dia ho ratsy fanahy ny mpanompony rehetra.

13 Mihaona ny malahelo sy ny mpampahory; Jehovah no manazava ny mason’ izy roa tonta.

14 Izay mpanjaka mitsara marina ny malahelo, Dia haharitra mandrakizay ny seza fiandrianany.

15 Ny tsorakazo sy ny anatra no manome fahendrena; Fa ny zaza aranana mampahamenatra ny reniny.

Hitantsika eto ireo karazan’olona mandrafitra ny fiaraha-monina :

ny mpanapaka sy vahoaka, ny ray aman-dreny sy ny zanaka, ny marina sy ny ratsy fanahy, ny hendry sy ny mpaniratsira na adala, ny malahelo sy ny mpampahory, ary ny tsy manan-tsiny sy ny mpandatsa-dra.

Tompon’andraikitra amin’ny ataony ny tsirairay.

Samy manao ny ataony ny olona ary samy misy fiantraikany eo amin’ny fiaraha-monina eo izany (2). Izay manao ny marina dia handray ny vokatr’izany na ho ela na ho haingana, fa ny olon-dratsy kosa dia hitodian’izay ratsy ataony izy satria fandrika ho azy izany hoy ny tenin’Andriamanitra (6).

Aza tezitra amin’ny ratsy fanahy.

Hita koa anefa fa misy akony ratsy eo amin’ny fiainan’ny marina mandrakariva ny ataon’ny mpampahory sy ny mpandatsa-dra, fa amin’izany ny Tompo dia mananatra hoe “ aza tezitra amin’ny ratsy fanahy ka hiady aminy fa tsy hisy fitsaharana mihitsy izany “ (9). Fa raha mbola omen’Andriamanitra tombon’andro anaovana dia araraoty izany hanaovan-tsoa; fa ampiraisin’Andriamanitra ny olona rehetra ka samy omeny maso hahita hazavana (13) araka ny teny hoe “…; fa Izy mampiposaka ny masoandrony amin’ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy ary mampilatsaka ny ranonorana amin’ny marina sy ny tsy marina” (Matio 5.45).

Hafatra : “…, ka hararaoty ny andro azo anaovan-tsoa, fa ratsy izao fiainana izao.” (Efesiana 5.6)
Fampitandremana: “ Izay olona anarina matetika ka mihamafy hatoka. Dia ho torotoro tampoka, ka tsy hisy fahasitranana.” (Ohabolana 29.1).

Application mana isan’andro, afaka alainao ao @ Play Store

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *